logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Aj deti z vylúčených rómskych komunít sa vedia učiť!

deti 07. marec 2016

Organizácia Člověk v tísni v Plaveckom Štvrtku dokázala zvýšiť školskú úspešnosť detí a mládeže z rómskych komunít a rozšíriť ich možnosti na uplatnenie sa v spoločnosti. Podarilo sa to i vďaka podpore z Nórskych fondov.

Program podpory vzdelávania – ideme ďalej! sa zameral na odstránenie dvoch základných bariér v prístupe k vzdelávaniu –na strane dieťaťa a rodiny na strane vzdelávacieho systému.

„Sociálne znevýhodnenie detí na začiatku a počas školskej dochádzky sa nezriedka kombinuje s nízkou schopnosťou škôl adekvátne reagovať na vzdelávacie potreby detí.“, zhodnotili situáciu členovia organizácie Člověk v tísni.

Predškolský klub

Predškolský klub pripravil deti, ktoré z rôznych dôvodov (najmä kapacitných a finančných) nenavštevovali škôlku, na vstup do bežnej základnej školy. 4xtýždenne ho pravidelne navštevovalo 15 detí. Aktivity v klube vychádzali zo vzdelávacieho programu pre materské školy. Boli však obohatené o metódu Grunnlaget a prvky Montessori pedagogiky. „Časť detí, ktoré navštevovali klub v školskom roku 2014/2015 už nastúpilo na základnú školu, a zvládajú nároky bez väčších ťažkostí, časť detí prešla do bežnej materskej školy“, hodnotia úspešnosť realizátori projektu.

Program doučovania

Ťažiskom bol program DoT = individuálne doučovanie a tútoring detí, založený na vytvorení partnerských dvojíc -  dieťa a tútor. Raz týždenne tútor navštívil dieťa v jeho domácom prostredí a spolu sa venovali riešeniu domácich úloh a školskej príprave. „V niektorých rodinách sme doučovať nemohli – nevedeli zabezpečiť nerušené prostredie, stôl a podobne. Vtedy doučovanie prebiehalo v škole.“

Okrem vzdelávacích aktivít dobrovoľníci (tútori) realizovali s deťmi aj spoločné výlety, čím rozvinuli vzájomný vzťah a tiež motiváciu detí.

Kariérne poradenstvo

„Na základnej škole sme v rámci vyučovania raz do týždňa realizovali program PROFI (profesionálna orientácia mládeže). Prebiehal formou skupinových aktivít, exkurzií na stredné školy a diskusií s ľuďmi rôznych profesií.“  Ďalej si v rámci 3-dňového zážitkového seminára Čo po škole? žiaci vyskúšali simuláciu reálneho života po ukončení školy (prostredníctvom hry C´est la vie, ktorú organizácia vypracovala a používa v ČR aj v SR). Deťom sa venovali i individuálne a pomáhali im pri definitívnej voľbe strednej školy.

„Program kariérneho poradenstva považujeme za mimoriadne úspešný, vzhľadom k tomu, že z 12 žiakov, ktorí končili základnú školu, na strednú nastúpilo 11 detí.“

Podpora pro-inkluzívneho prístupu základných škôl

„Okrem riešenia vzdelávacích potrieb konkrétnych klientov sa nám so Základnou školou v Plaveckom Štvrtku podarilo zadefinovať hlavné smerovanie a stratégiu školy a pretaviť ju do nového Školského vzdelávacieho programu.“

Dlhodobý prínos

Všetky aktivity, ktoré boli súčasťou projektu, pokračujú v nezmenenej podobe. Navyše, Člověku v tísni sa podarilo rozšíriť ponuku o sociálne poradenstvo pre dospelých klientov nízkoprahový klub pre deti a mládež. Konštruktívne sa tiež rozvíja spolupráca so samosprávou. 

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

 

Projekt: Program podpory vzdelávania: Ideme ďalej!

Obdobie realizácie: august 2014 - september 2015

Príjemca podpory: Člověk v tísni, o.p.s., Bratislava

Financovanie: 29 999,00 € (AOI 90 % = 26 999,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog