logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Bezpečne v komunite - bezpečne doma - vyhlásenie výsledkov

25. november 2016

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 23. novembra 2016 schválila podporu 32 000 € na 29 projektov vo výzve Grantového programu Bezpečne v komunite - bezpečne doma. Tento grantový program je zameraný na podporu vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí:

     

 

1. SPOLOČNÉ terapeutické DNI = SPOLOČNÁ bezpečná BUDUCNOSŤ

Náruč - Pomoc deťom v kríze, Žilina

Hlavnou aktivitou projektu je realizácia 5 spoločných rodinných terapeutických dní (SRTD) v upravených a dovybavených priestoroch Detského krízového centra (DKC) Náruč. Cieľom SRTD je pracovať s detskými klientmi DKC Náruč a ich rodičmi na prebudovaní rodinných väzieb, ktoré bývajú narušené. V rámci SRTD je naplánované učiť rodičov a ich deti zmysluplnému tráveniu spoločného voľného času, pracovať na rozvoji efektívnej komunikácie v rodine, pocitu spolunáležitosti. Prostredníctvom arteterapeutických prvkov v rámci SRTD sa napomôže rozvoju tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov.

Schválená suma: 1 100 €

2. Tu sme v bezpečí!

Obec Makov, Makov (okres Čadca)

Úloha verejných knižníc sa v súčasnom svete mení. Knižnice už nie sú iba miestom požičiavania kníh, ale plnia aj širšiu kultúrnu, informačnú, vzdelávaciu, sociálnu a komunitnú funkciu. Tejto knižnici chýba oddelenie, alebo miestnosť kde si deti môžu v pokoji a v kľude relaxovať pri rôznych aktivitách. Priestory bývalej internetovej miestnosti chcú pretvoriť na deťom moderný komunitný priestor, ktorý bude plniť úlohu študovne, čitárne, herne. Deti, žiaci , študenti tu budú môcť tráviť zmysluplne svoj voľný čas v bezpečí a príjemnom prostredí. Okrem čítania, vzdelávania a počúvania hudby sa tu budú stretávať pri rôznych komunitných aktivitách, hrách, besedách a prednáškach. Deti sa budú aktívne podieľať na niektorých projektových prácach. Sami si priestor vymaľujú a zveľadia ho podľa vlastných predstáv.
Schválená suma: 1 000 €

3. Kam s dieťaťom, keď študujem?

ZADOBE, o.z., Banská Bystrica

Zámerom projektu je vytvoriť bezpečné prostredie pre deti vysokoškolských študentov s individuálnym študijným plánom, ktorí nemajú kde na pár hodín umiestniť svoje ratolesti, kým absolvujú konzultácie či skúšku. Deti preto čakajú na chodbách, kde sú vystavené rušivým a nebezpečným faktorom (chlad, hluk, cudzie prostredie a neznámi ľudia) alebo sú na konzultácii či prednáške s rodičom, čo znižuje študentov koncentráciu a zhoršuje kvalitu študijného procesu. Zrealizovaním diskusných stretnutí sa napomôže zmapovaniu potrieb a predstáv vysokoškolských študentov-rodičov a ich detí o bezpečnom prostredí a následne ich zapojiť do vytvorenia takéhoto prostredia v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Schválená suma: 1 500 €

4. Mladý hasič – KRTKO

Dobrovoľný hasičský zbor Margecany, Margecany (okres Gelnica)

Mladý hasič – KRTKO združuje deti od 2 do 6 rokov. Tento klub sa pod záštitou DHZ Margecany venuje príprave aktivít pre deti a hravou formou ich učí hasičskému umeniu, zodpovednosti a úcte k životu. Pomocou tohto projektu by chceli pre deti zabezpečiť výstroj a techniku pre činnosť. Deti sa zúčastňujú verejných vystúpení na ktorých propagujú činnosť klubu a prezentujú bezpečné postupy pri ochrane majetku a života.

Schválená suma: 1 500 €

5. Zachovaj sa zodpovedne

Mesto Jelšava Jelšava

Zámerom projektu je osloviť mamičky s deťmi, navštevujúce predškolský klub v komunitnom centre, deti vo veku do 6 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu - cieľom je odbornou prácou lektorov prispieť k prehĺbeniu kladnej emocionálnej väzby matky a dieťaťa, k rešpektovaniu potrieb dieťaťa, k jeho bezpodmienečnému prijatiu, čím sa vytvorí predpoklad bezpečného domáceho rodinného prostredia, tak dôležitého pre zdravý vývin dieťaťa. Do projektu bude tiež zapojená školopovinná mládež s cieľom podporovať ich spoločné stretávanie a rovesnícke skupiny. Stretnutia budú zamerané na vysvetlenie pojmov bezpečia, ochrany, zodpovedného správania sa v ťažkých životných situáciách.

Schválená suma: 1 300 €

6. Podpora a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Rajecké Teplice

Projekt sa zameriava na podporu vytvorenia bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré sú z minulosti poznačené rôznymi traumami alebo sa v krízovej situácii práve nachádzajú. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne umiestnené v Zariadení núdzového bývania a taktiež z rodín z Rajeckého regiónu. Na vytvorení bezpečného prostredia sa vo veľkej miere podieľa zdravá vzťahová väzba dieťaťa s rodičom, ktorá je častokrát narušená. Pomocou hrovej terapie, filiálnej terapie a psychologickým poradenstvom bude podporené znovunadviazanie vzťahu rodič - dieťa, ponúknuté možnosti a spôsoby riešenia výchovných problémov a predovšetkým pomoc deťom s emóciami, s ktorými mnohokrát zápasia.

Schválená suma: 1 500 €

7. Nalaďme sa na správnu vlnu

Stredná odborná škola, Tisovec

Cieľom je vytvoriť v škole oddychovú bezpečnú zónu pre študentov školy, kde by si mohli spraviť čaj, ohriať jedlo, počkať na spoje domov, zrelaxovať v príjemnom prostredí a spraviť si domáce úlohy. Toto príjemné prostredie, ktoré sa líši od klasickej triedy, by bolo využívané na výučbu hodín etickej výchovy a občianskej výchovy,na pohovory s výchovným poradcom. Oddychovú miestnosť si študenti navrhnú, vymaľujú a zariadia vo vlastnej réžii.

Schválená suma: 1 300 €

8. Spolu v bezpečí

Mesto Žilina - Komunitné centrum na predmestí, Žilina

Cieľom projektu je zvyšovanie bezpečnosti detí z Bratislavskej ulice zo Žiliny. V lokalite absentujú detské ihriská a aktivity s tým spojené. Keďže komunita bola odsunutá do periférie mesta Žilina treba Žilinčanom ukázať aj dobrú stránku komunity a to hlavne cez maloleté deti, ktoré napriek tomu, že pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, majú veľkú šancu presadiť sa v spoločnosti. KC pomocou projektu naštartuje tvorivé dielničky s rôznou tématikou. Projekt bude zameraný aj na praktické informácie a skúsenosti v oblasti ochrany zdravia.

Schválená suma: 1 100 €

9. V bezpečí o bezpečí - pridáte sa k nám?

Kalma o.z., Zvolen

Ako spoznávať a naučiť sa odhadnúť nebezpečenstvo? Cieľom projektu je naučiť deti spoločne bezpečne cestovať MHD, pohybovať sa pešo po Zvolene a spoločne zostaviť manuál, ktorý pomôže spolužiakom a deťom.

Schválená suma: 550 €

10. Kráčame spolu

Miestne združenie YMCA Revúca, Revúca

Cieľom projektu je naučiť deti, ako spracovať a vyjadriť, čo prežívajú. Vďaka tomuto projektu budú môcť hľadať rozdiely medzi tým čo ich ohrozuje a čo je pre nich bezpečné. Pomôže im prostredníctvom hier, divadelných scénok, kreatívnych činností a individuálnych rozhovorov nájsť cestu ako sa rozhodovať v rizikových situáciách a ako povedať nie. V bezpečnom prostredí prostredníctvom hier, rozhovorov a skupinovej práce budú môcť budovať pozitívny obraz seba.

Schválená suma: 770 €

11. Som v bezpečí? Áno

Rodinný detský domov, Biely Kostol (okres Trnava)

Projekt sa týka bezpečia detí v náhradnom rodinnom prostredí, v profesionálnych rodinách a ich domácnostiach. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť pre deti nákupom prostriedkov pre zabezpečenie priestorov v domácnostiach profesionálnych rodín - našich zamestnancov a tiež bezpečnostných prvkov pre deti, ktoré by mohli používať pri ceste do školy, pri hrách vonku mimo domácnosť a ktoré by ich zviditeľnili pre chodcov a vodičov.

Schválená suma: 1 400 €

12. Pre rodiny s BUDÚCNOSŤOU

BUDÚCNOSŤ n. o., Nitra

Prostredníctvom projektu sa vytvorí zážitkový workshop o vybudovaní vzťahov v rodine, sebapresadení detí, odpustení a komunikácií. Bude určený pre abstinujúcich závislých rodičov a ich spoluzávislých partnerov. Prostredníctvom workshopu rodičia nadobudnú nové sociálne kompetencie a zručnosti.
Schválená suma: 980 €

13. Voľný čas bezpečne

Občianske združenie Barlička, Prešov

OZ Barlička vzniklo v roku 1999, ako združenie rodičov detí s ťažkým zdravotným zvýhodnením. V roku 2003 bol založený domov sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby v ďalších rokoch doplnený o chránené dielne, fyziocentrum a praktickú školu. Už 15 rokov tak zvyšuje kvalitu života ľuďom so zdravotným zvýhodnením, podporujeme ich v úsilí o samostatný život a integráciu do spoločnosti. Na základe prieskumu a požiadaviek sídliska chcú deťom a mladým ľuďom v Prešove ponúknuť bezpečnú alternatívu trávenia voľného času obohatením ponuky mimoškolských aktivít.

Schválená suma: 1 100 €

14. Čáry-máry v Tramtárii

Komunitné vzdelávanie "Kalimba", Rosina (okres Žilina)

Lesný klub Tramtária má pred sebou novú etapu fungovania - nachádza sa v nových priestoroch, v staršom mobilnom dome, ktorý nutne potrebuje pár rekonštrukčných úprav a úpravu okolia. Priestor má slúžiť najmä deťom a preto by chceli zmeny naplánovať a zrealizovať spolu s nimi. Už počas prvého mesiaca na novom mieste je zrejmé, že deti si na nový priestor veľmi rýchlo zvykli, zžili sa s ním. Preto by realizátori pri ďalších úpravách chceli počúvnuť aj ich názor a zakomponovať do plánov ich nápady.

Schválená suma: 950 €

15. Bezpečnosť a prevencia v DSS

Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou

DSS - Archa bude v rámci projektu riešiť bezpečnosť klientov, ktorí sú mentálne postihnutí (poistky na okná), prevenciu o bezpečnom pohybe v DSS-vytvoriť na arteterapii LEPORELO o bezpečnom pohybe. Klienti potrebujú cítiť pocit istoty a bezpečia, nakoľko im často chýba a práve týmito aktivitami by sa podarilo eliminovať ich pocity strachu. Projektom chcú poukázať na netradičnú možnosť integrácie mladých postihnutých dospelých s intaktnou populáciou. Predstaviť nenásilné možnosti spolupráce, tvorivosti.

Schválená suma: 800 €

16. Bezpečná alternatíva

Združenie STORM, Nitra

Aktivity projektu vychádzajú z princípu, že každé dieťa má právo na bezpečný priestor, kde môže byť samé sebou a bude prijaté. Projekt Bezpečná alternatíva rozširuje služby nízkoprahového zariadenia a dáva mladým ľuďom šancu objaviť svoj talent, rozvíjať svoju osobnosť a netráviť svoj voľný čas na ulici. Program reaguje na potreby mládeže a poskytuje priestor na sebarealizáciu a získanie pozitívnej skúsenosti.

Schválená suma: 700 €

17. Rozvojom pohybu k vlastnej bezpečnosti

Baobab o. z., Bratislava

U detí s viacnásobným postihnutím aktívne prispieť k rozvoju pohybu, stimulácii vestibulárneho systému, dosiahnuť zmenu polohy – formou hojdačiek, špeciálneho hojdacieho kresla a ďalších pomôcok. Každá nadobudnutá vlastná kompetencia a precítenie vlastného tela je prevenciou pred pasivitou. Cieľom projektu je prispieť k tomu, aby deti aj napriek vážnemu postihnutiu neboli boli pasívne.

Schválená suma: 1 400 €

18. Babinec

Nádej deťom, o.z., Banská Bystrica

Projekt má za cieľ pomôcť 15 dievčatám, ktoré vyrastajú v rómskych komunitách v sociálnej a teritoriálnej izolácií bezpečne prejsť obdobím dospievania. Aktivity budú zamerané na podporu ich sebahodnoty a sebaúcty.

Schválená suma: 1 100 €

19. Spoločne bezpečne

ZRPŠ Pri kríži, Bratislava

Zámerom projektu je vytvoriť v areáli základnej školy bezpečný priestor pre aktivity, trávenie voľného času, realizáciu podujatí školy aj širšej komunity. Cieľom projektu je revitalizovať nevyužívané átrium, prispôsobiť priestor formou bezbariérových úprav jednotlivých stavebných prvkov, zvýšiť jeho bezpečnosť. Na rozhodovaní o konkrétnej podobe, možnostiach použitia átria aj samotnej revitalizácii budú aktívne participovať aj samotní žiaci a žiačky v rámci aktivít školského parlamentu, rodičia a učitelia.

Schválená suma: 1 000 €

20. It don´t matter if you are black or white

Evanjelická spojená škola, Martin

Zámer projektu je poskytnúť deťom zo sociálne a etnicky marginalizovanej skupiny (rómska osada na okraji mesta Martin) priestor, prostriedky a predovšetkým osobný príklad na umelecký rozvoj a podchytenie ich talentu v oblasti hudby, výtvarného umenia a tanca. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom terénnej práce v novovybudovanom komunitnom centre priamo v rómskej osade Bambusky.

Schválená suma: 800 €

21. Queer-Ty

Saplinq, o.z., Zlaté Moravce

Projekt je určený mladým ľuďom, ktorí sa identifikujú ako LGBT ľudia. Zámerom je znížiť negatívne dopady šikany a diskriminácie, s ktorou sa táto mládež stretáva a to tým, že jej poskytneme bezpečný priestor na diskusiu pod odborným vedením. V ňom budú mať príležitosť zdieľať svoje overené ochranné stratégie, ktoré budú neskôr publikované a voľne prístupné mládeži na celom Slovensku.

Schválená suma: 750 €

22. "Nech sa páči: Multi-kulti"

Odborné učilište internátne, Želovce (okres Veľký Krtíš)

Projekt je zameraný na organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí a zdravé, zmysluplné využívanie voľného času, podporu vytvárania bezpečného prostredia v ŠI, čo v budúcnosti zlepší disciplínu a zníži konfliktnosť vzájomných vzťahov. Sprejovým umením (graffiti ), spevom, tancom, národným jedlom chceme poukázať na možnosť tolerantného spolunažívania týchto skupín populácie. Prínosom bude eliminácia predsudkov voči rómskej populácii a populácii s mentálnym postihnutím.

Schválená suma: 800 €

23. Bezpečná škola pre všetkých

Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok (okres Malacky)

Všetci žiaci základnej školy pochádzajú z vylúčenej rómskej lokality. Osada je vnútorne rozdelená na niekoľko rodinných klanov, ktoré často medzi sebou prichádzajú do konfliktov (nezriedka končiacich príchodom polície a nutnosťou ošetrenia zranených zdravotníkmi). Deti si tieto konflikty prenášajú aj do školy, kde pokračujú vo verbálnej ale aj fyzickej agresií medzi sebou. Zámerom projektu je eliminovať násilné prejavy medzi deťmi a zvýšiť ich pocit bezpečia v škole tak, aby sa škola pre nich stala miestom, kde sa môžu bez obáv venovať vzdelávaniu, svojim záľubám, rozvíjať kamarátstva a cítiť sa dobre.

Schválená suma: 1 400 €

24. Bezpečne inside out

Expression o. z., Spišská Belá

Projekt má za cieľ podať nie len teoretické informácie o bezpečnosti žiakom, ale prizvať ich, aby sa stali aktívnymi vo vytváraní bezpečnejšieho prostredia vo svojej komunite. V prvej fáze projektu žiaci dostanú informácie o bezpečnosti z pohľadu odborníkov (polícia, hasiči, záchranári). Informácie budú podávané zážitkovou formou, prostredníctvom "živých knižníc". V druhej fáze projektu dostanú možnosť navrhnúť konkrétne spôsoby zlepšenie bezpečnosti v meste. Najlepšie návrhy budú zrealizované. Projekt tak nebude len o teoretických informáciách, ale žiaci sa budú priamo podieľať na zlepšení bezpečnosti v našom meste.

Schválená suma: 1 300 €

25. Dobrovoľníctvo je cesta

Súkromné centrum voľného času Laura, Humenné

Projekt je zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov u mladých ľudí (kriminalita, drogové a iné závislosti a pod.). Prioritná je formácia mladých ľudí z bežnej populácie, ich integrálny osobnostný rozvoj a podpora pozitívnych hodnôt a prosociálnych aktivít. Prostriedkom na realizáciu cieľov sú rôzne podujatia zamerané na výchovu mládeže či motivovanie k túžbe po dobrovoľníckych činnostiach. Ciele budú uskutočňované prostredníctvom výchovného programu organizácie S mladými pre mladých a v súlade s ich vymedzením v danom projekte.

Schválená suma: 900 €

26. Lúčik na ceste za zdravím

Materská škola Tlmače, Tlmače (okres Levice)

Zámerom projektu "Lúčik na ceste za zdravím" je realizácia zdravotnej výchovy, výchovy k zdravému životnému štýlu, podpora zmysluplného a bezpečného prostredia a rozvoj sebaúcty a sebavedomia detí. K uvedenej výchove bude slúžiť chodník zdravia, ktorý okrem rozvoja zdravotnej výchovy, rozvinie u detí špeciálne zručnosti v oblasti rozvoja hrubej motoriky a zároveň dbá na správne zdržanie tela, správny vývoj klenby chodidiel detí.

Schválená suma: 900 €

27. Nájsť bezpečný smer

AnimaMundi, o.z. Moravany n./Váhom (okres Piešťany)

Projekt napomôže vytvoriť terapeutický priestor pre ľudí bez domova, podporí zmenu a zároveň talenty, ktoré mladí ľudia "na ulici" majú - a týmto prispeje k budovaniu povedomia, porozumenia a pozitívnejšieho vzťahu k nim. Toto zároveň môže viesť k zvýšeniu pocitu bezpečia v kontakte s ľuďmi bez domova a ku zmene v komunikácii s nimi.

Schválená suma: 1300 €

28. Hniezdo pre každého

Centrum voľného času Turzovka, Turzovka (okres Čadca)

Cieľom projektu Hniezdo je vytvoriť bezpečný a podnetný priestor pre trávenie voľného času mladých ľudí do 30 rokov. Ponúknuť im zaujímavé aktivity a činnosti ,aby sa mohli ďalej rozvíjať či v oblasti kreativity, prosociálneho a kritického myslenia. Mladí ľudia hlavne v období zimy sa nemajú kde stretávať, preto im chceme ponúknuť možnosť stretávať sa v CVČ a podporiť vzájomné aktivity. Priestor bude otvorený aj pre mamičky s deťmi pre spoločné aktivity.

Schválená suma: 1 500 €

29. Bachtalo dživipen - Šťastný život

Mesto Košice, Košice

Projekt sa bude realizovať na sídlisku- Lunik IX, kde je vysoká miera nezamestnanosti, chudoby, kriminality a ,,fetujúcich detí,, s množstvom voľného, nevyužitého času. Aktivity v projekte budú zamerané na na najdôležitejšie problémy: hygiena, zdravie, plánované rodičovstvo , závislosti, dopravná výchova , zmysluplné využitie voľného času s cieľom vytvoriť zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre deti z danej lokality. sa zmierniť sociálno-patologické javy v rómskej komunite a pôsobiť preventívne.

Schválená suma: 1 300 €

Bezpečne v komunite, bezpečne doma –  grantový progtram je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí.

Podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 poisťovňa KOOPERATIVA.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog