logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Bio-profily miest a obcí Slovenska

strom zivota 11. február 2016

Vďaka projektu Bioprofily miest a obcí Slovenska, financovanom z Nórskych fondov, mladí ľudia lepšie spoznali skutočnosti týkajúce sa environmentálnych otázok v ich lokálnom prostredí a zároveň našli priestor, kde tieto poznaky mohli vzájomne konzultovať.

Projekt Bioprofily miest a obcí Slovenska vznikol preto,  aby pozdvihol environmentálne povedomie a s ním súvisiace vedomosti a zručnosti členov organizácie Strom života.V súčasnosti má viac ako 7 000 členov. Každodenne prináša príklady dobrej praxe environmentálnej výchovy nielen pre školy, kluby a rôzne záujmové združenia, ale je inšpiráciou aj pre samosprávy a miestne komunity. Strom života pomáha v ľuďoch prebudiť skryté schopnosti a rozvinúť zručnosti potrebné na to, aby dokázali chrániť a zveľaďovať hodnoty a prostredie, ktorého sú súčasťou.

„Chceme, aby mladí ľudia poznali a spoluvytvárali životné prostredie, aby identifikovali a vážili si hodnoty, ktoré ich obklopujú. Aktívnou komunikáciou s predstaviteľmi samospráv spoznávajú environmentálne súvislosti, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich života. Mladý človek, ktorý pozná tieto súvislosti, bude mať aj väčší záujem podieľať sa na ich riešení v budúcnosti.“ , hovorí Vladimír Dobiaš, koordinátor environmentálnej výchovy.

Hlavným prínosom projektu je aktívna účasť členov na monitoringu svojho lokálneho životného prostredia. V rámci projektu navštívili alebo oslovili zástupcov samospráv a spoločne sa venovali vybranej environmentálnej téme. Projekt umožnil zakúpiť niekoľko prístrojov a pomôcok. Vo všetkých monitoringoch vypĺňali účastníci niekoľko dotazníkov a interaktívne záznamové karty, do ktorých zapisovali výsledky svojich meraní.

Veľkým prínosom pre organizáciu je vytvorených a aktualizovaných 35 publikácií, ktoré tvoria východiskový metodický materiál pre praktickú environmentálnu výchovu v mimoškolskom vzdelávaní. Druhým hlavným mechanizmom tvorby bioprofilov je vytvorená nová subdoména Stromu života – www.sombio.sk, ktorá poskytuje priestor pre verejnú diskusiu medzi mapovateľmi, pedagógmi, predstaviteľmi dotknutých samospráv a verejnosťou.

Vytvorená subdoména okrem diskusných fór a zaznamenávania údajov a ich vyhodnocovania poskytuje užívateľom aj iné možnosti. Predstavuje akúsi „členskú sekciu“ pre každého člena,  kde si môžu vytvoriť a upravovať vlastný profil, priraďovať si iných mapovateľov za priateľov a písať si s nimi, vytvárať vlastné skupiny a prispievať do diskusií, zdieľať dokumenty a fotografie, vytvárať ankety a prieskumy. Pre vedúcich Klubov sú tu k dispozícii formuláre a a ďalšie dokumenty a materiály Stromu života, potrebné k efektívnej praktickej environmentálnej výchove.

Mapovatelia zaznamenávali údaje do elektronických záznamových kariet, ktorých výsledky sa premietli do mapy bioprofilov. Každá zapojená samospráva tak zbiera „body“, resp. percentá. Čím vyššia hodnota bioporfilu, tým je „enviro“ alebo „bio“ renomé samosprávy lepšie. Bioprofil je akýmsi zrkadlom stavu životného prostredia na určitom území a prístupu jeho samosprávy k riešeniu environmentálnych problémov.  

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Bio-profily miest a obcí Slovenska
Obdobie realizácie: júl 2013 - december 2014
Príjemca podpory: Strom života (občianske združenie), Bratislava
Financovanie: 41 376,00 € (AOI 90 % = 37 230,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog