logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Budúcnosťou vzdelávania na Slovensku je inkluzívne vzdelávanie, ktoré pripraví každé dieťa na reálny život a primerané povolanie

deti 14. december 2015

Právo na vzdelávanie je jedným z práv, ukotvených v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Implementácia tohto práva v SR bola témou okrúhleho stola, ktorý 11. decembra 2015 v Bratislave zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska v rámci projektu Na deťoch záleží v spolupráci s Koalíciou pre deti Slovensko, ktorej je členom.

 

Na diskusii s názvom Právo na vzdelanie:  Ako dostať inkluzívne vzdelávanie do praxe, sa zúčastnili zástupcovia ministerstva školstva, samosprávy, škôl, mimovládnych neziskových organizácií, psychológovia a ďalší experti.


Každé dieťa potrebuje individuálny prístup. Je preto potrebné, aby prostredie, v ktorom sa vzdeláva bolo inkluzívne pre všetky deti.  To je hlavný záver spomínanej diskusie.  Hlavnými odporúčaniami  sú:

Prístup

• Je potrebná zmena celkovej paradigmy vo vzdelávaní (vrátane zmeny kurikula, zmena hodnotenia detí a prípravy učiteľov)  s 2 atribútmi:
- každé dieťa môže rozvíjať svoj individuálny potenciál
- spolu s ostatnými
• Kurikulum by malo obsahovať rôzne úrovne vzdelávania.
• Nastavenie Školského vzdelávacieho programu:
- viac profesionálov v triede
- sledujú  vzdelávací progres každého dieťaťa individuálne
- deti sa učia spolu
• Nastaviť systém financovania na individuálne potreby každého žiaka.
• Vytvoriť systém implementácie inovatívnych prístupov do vzdelávania učiteľov a do praxe.

Legislatíva

• Legislatívne ukotviť pojem inkluzívne vzdelávanie, lebo inak sa školy nedokážu samy zmeniť.
• Vytvoriť Národnú stratégiu inkluzívneho vzdelávania.
• Asistent učiteľa by mal mať presne zadefinovanú rolu, čo môže napomôcť v konečnom dôsledku aj k zmene postoja učiteľa voči deťom so špeciálnymi potrebami.
• Posudok dieťaťa  v inkluzívnom vzdelávaní by mal obsahovať aj jeho danosti, silné stránky.

Informovanosť

• Je potrebná  väčšia osveta v prospech inkluzívneho vzdelávania. Prítomní o.i. odporúčali, aby sa založil web portál, kde by sa šírili dobré príklady.
• Riaditelia škôl by mali mať dostatok informácií o inkluzívnom vzdelávaní, vrátane zavedeného systému výberu učiteľov. Dôležité je tiež, aby manažment škôl šíril pozitívne príklady fungovania inkluzívneho vzdelávania.

Vzdelávanie a spolupráca  všetkých stakeholderov

• Škola by mala byť súčasťou komunity, na fungovaní ktorej by aktívne participovali samotní žiaci, rodičia, ostatní stakeholderi z komunity, vrátane podnikateľských subjektov. To by podporilo implementáciu inkluzívneho vzdelávania.
• Posun v implementácii inkluzívneho vzdelávania by sa dosiahol aj zapojením expertných MVO, ktoré majú v praxi overené inovatívne metodiky.
• Vzdelávanie učiteľov pre inkluzívne vzdelávanie by malo byť spojené so vzdelávaním podporných profesionálov – sociálnych pracovníkov, pedagogických asistentov, zdravotníckych pracovníkov..., aby získali jednotný pohľad na potreby deti  so špeciálnymi potrebami.

Nové priority Európy vo vzdelávaní

Závery diskusie korešpondujú  aj so Spoločnou správou Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020), ktorá hovorí o nových prioritách pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (2015/C 417/04). Prioritnou oblasťou č. 2 je Inkluzívne vzdelávanie, rovnosť, spravodlivosť, nediskriminácia a podpora občianskych kompetencií.
Spoločná správa pritom vychádza zo skutočností, že Európa stojí pred viacerými naliehavými úlohami: obnoviť vytváranie pracovných miest a oživenie hospodárstva, dosiahnuť udržateľný rast, preklenúť nedostatok investícií, posilniť sociálnu súdržnosť, koordinovať reakciu na migračný tok, venovať prvoradú pozornosť predchádzaniu radikalizácii a násiliu. Európa  musí zároveň riešiť dlhodobé výzvy, akými sú starnutie obyvateľstva, prispôsobenie sa digitálnej ére a konkurencia v globálnej, znalostnej ekonomike.

Dohovor o právach dieťaťa v SR

Téma okrúhleho stola vychádzala zo zistení Doplnkovej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR v rokoch 2007-15 z pohľadu praxe mimovládnych organizácií, ktorú pripravila Koalícia pre deti Slovensko. Na príprave správy sa podieľalo 40 expertov z 26 organizácií. Najväčšími výzvami  pre Slovensko v oblasti ochrany práv sú:

1. Práva rómskych detí
2. Práva detí s postihnutím
3. Komunitné a terénne služby pre rodinu
4. Inkluzívne prostredie pre vzdelávanie
5. Násilie páchané na deťoch
6. Chudoba detí
7. Participácia detí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú
8. Najlepší záujem dieťaťa
9. Militarizácia výchovy
10. Spolupráca s neziskovými organizáciami

Doplnková správa bola zástupkyňami Koalície prezentovaná na 72. pre-session vo Výbore OSN pre práva dieťaťa 5. októbra 2015 v Ženeve. Viaceré odporúčania sa premietli do doplňujúcich otázok Výboru pre vládu SR pred jej oficiálnym stretnutím vo Výbore, ktoré bude v máji alebo v júni 2016. Po tomto stretnutí pripraví Výbor finálne odporúčania na zmeny v systéme ochrany práv detí v SR, ktoré by mala SR implementovať do svojich verejných politík, legislatívy a exekutívy. Koalícia sa plánuje v ďalšom období zamerať na pravidelný monitoring implementácie týchto odporúčaní.

Podrobnejšie informácie z okrúhleho stola nájdete tu.

 

           

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských slobôd LP/2015. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia pre deti Slovenska.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog