logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Čo deti potrebujú?

13. január 2015

Deti potrebujú funkčnú rodinu, ktorá napĺňa ich prirodzené potreby. V nej dokážu vyrásť v sebaistú a zodpovednú osobnosť, ktorá má pevne v rukách svoj život a zároveň sa dokáže aktívne zapájať do života spoločnosti.

Dieťa sa rodí s absolútnou láskou a dôverou k svojim rodičom a dospelým. Potrebuje preto rodinu, v ktorej:

 • každý jej člen ho má rád bez podmienok,
 • ochraňuje ho,
 • zaujíma sa oň,
 • počúva ho a rešpektuje jeho názory,
 • dôveruje mu,
 • láskavo ho usmerňuje, aby dokázalo plniť svoje povinnosti a žiť v spoločnosti ostatných ľudí,
 • vytvára pre dieťa podnetné prostredie pre rozvoj, aby mohlo naplno rozvíjať svoje individuálne danosti a jedinečný potenciál. 

Podpora pozitívneho rozvoja detí je cieľom Nadácie pre deti Slovenska od jej vzniku až po dnes - už celých 20 rokov. Uvedomujeme si, že deti si zasluhujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť dospelých, aby mohli vyrastať v stabilnom a bezpečnom prostredí a rozvíjať sa. Zo skúseností z podpory aktivít iných subjektov pracujúcich s deťmi, realizácie vlastných projektov v prospech detí i priameho mapovania potrieb detí na Slovensku vieme, že ak chceme dosiahnuť pozitívne kvalitatívne zmeny rodinného prostredia na Slovensku, musíme predovšetkým:

 • posilňovať vedomie dôležitosti rodiny,
 • podporovať ekonomickú stabilitu rodín, súčasťou ktorej sú opatrenia pre lepšie zvládanie zvýšených finančných nárokov spojených so založením rodiny, jej chodom a starostlivosťou o deti a ich výchovu, ako aj opatrenia na zosúladenie osobného a pracovného života,
 • podporovať rozvoj pracovných príležitostí v regiónoch, aby členovia rodiny neboli nútení  byť kvôli práci dlhodobo od seba odlúčení,
 • posilniť partnerskú a rodičovskú výchovu detí a mladých ľudí primeranú ich veku, ako aj celospoločenskú diskusiu na túto tému (sexuálna výchova sa tak stane prirodzenou súčasťou partnerskej výchovy a dostane sa do prirodzených súvislostí).

Prax však ukazuje, že nie všetky deti majú to šťastie, aby vyrastali v rodine, ktorá nemá problémy, presnejšie, v rodine, ktorá dokáže plniť všetky svoje funkcie a adekvátne sa postarať o svoje deti. Takejto rodine by mala spoločnosť pomáhať opäť nadobudnúť svoju rovnováhu a vytvoriť bezpečné prostredie pre zdravý rast a vývin detí. To je možné nasledovne:

 • vytvárať  podmienky pre včasnú (krízovú) intervenciu pre rodiny a ich sanáciu, zvlášť vo forme terénnej sociálnej práce,
 • vytvárať podmienky, aby dieťa, ak muselo byť na čas, kým jeho rodina nebude môcť opäť primerane plniť svoje funkcie, vyňaté zo svojej rodiny, vyrastalo v prostredí, ktoré rodinnému prostrediu najviac zodpovedá a čo najskôr bolo do svoje pôvodnej rodiny prinavrátené,
 • vytvárať podmienky pre to, aby v nevyhnutných prípadoch mohlo dieťa čo najskôr vyrastať v novej funkčnej rodine.

Posilňovanie funkčnosti rodiny, ktorá je prirodzeným prostredím pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa, je zodpovednosťou všetkých aktérov spoločnosti, ktorí by mali v tejto dôležitej úlohe navzájom spolupracovať – detí, rodín, štátu, samosprávy, škôl, podnikateľov,  cirkví, občianskej spoločnosti a ďalších. Aj z tohto dôvodu sa snažíme jednotlivých aktérov v komunite prepájať prostredníctvom projektu Komunity priateľské deťom. Ide o také komunity, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby detí, pýtajú sa na ich názory a dávajú im reálny priestor na spolupodieľanie sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite.

Nadácia pre deti Slovenska  sa vo svojich programoch podporou rodiny napĺňajúcej potreby detí a mladých ľudí  zaoberá od svojho založenia. V minuloročnej edukačnej kampani Spoznaj svoje dieťa mohli rodičia získať spätnú väzbu na to, ako dobre poznajú svoje deti a rady, ako lepšie budovať vzťahy rodič – dieťa. Rok predtým sme prostredníctvom kampane Viac miesta pre deti upozorňovali na to, že len kvalitne strávený spoločný čas rodičov s deťmi  prispieva k podpore rozvoja detí a lepšiemu fungovaniu vzťahov v rodine i rodiny ako celku.

Ak vás zaujíma, čo deti hovoria o rodinách, rodičoch, či príbuzných, prečítajte si článok Čo deti hovoria? 

Je dôležité vytvárať komunity priateľské deťom, Ulita o.z.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog