logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Dana Rušinová: Učitelia musia mať podporu vo využívaní osvedčených inovatívnych metód vo vzdelávaní

04. október 2016

Nadácia pre deti Slovenska odoslala ministrovi školstva komplexný dokument o nástrojoch na zavádzanie inovatívnych vzdelávacích metód do slovenských škôl. Jeho zavedenie pomôže učiteľom rozvíjať vedomosti žiakov naviazané na reálne životné situácie a zároveň rozvíjať individuálne danosti jednotlivca, hodnoty a osobnostné zručnosti potrebné pre život i zamestnanie.

Stovky učiteľov sa každý rok vo voľnom čase vzdelávajú a získavajú nové poznatky a zručnosti, aby učili moderne. Skúsenosti a zručnosti, ktoré získavajú, vychádzajú z overených metód a ich zavedenie do výučby nepotrebuje ani významnejšiu finančnú podporu. Takto sa učitelia svojou každodennou prácou snažia sa meniť školstvo zdola, často proti samotnému systému vzdelávania.

„Učitelia dnes viac ako predtým  potrebujú pedagogické inovácie, avšak overené na bežných slovenských školách a zároveň systematickú  podporu pri  ich zavádzaní a používaní vo vzdelávaní,“ zdôrazňuje Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska v súvislosti s pripravovaným Národným program rozvoja výchovy a vzdelávania a dáva do pozornosti aktualizované zhrnutie Súboru nástrojov na podporu pedagogických inovácií, ktoré nadácia minulý týždeň odoslala Petrovi Plavčanovi, ministrovi školstva, vedy, vedy, výskumu a športu SR. Nadácia pre deti Slovenska je spolu s ďalšími partnermi pripravená pokračovať v konštruktívnom pracovnom dialógu o možnostiach uvedenia odporúčaní do praxe.

Potreba aktualizovaného zhrnutia Súboru nástrojov na podporu pedagogických inovácií (2007) vznikla ako výstup a záväzok zo seminára Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku. Seminár v júni zorganizovala Nadácia pre deti Slovenska a Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (Viac o seminári: Učíme s radosťou – osvedčené inovácie vo vzdelávaní na Slovensku a ďalšie informácie:Obnovili sme dialóg pri aktualizácii Súboru osvedčených inovácií vo vzdelávaní). Zúčastnili sa na ňom minister Peter Plavčan, poslanci Národnej rady SR na čele s predsedom výboru Ľubomírom Petrákom, zástupcovia veľvyslanectiev, donorov, ktorí podporujú vzdelávacie aktivity nadácie, učitelia, predstavitelia združení pedagógov, mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich vo vzdelávaní.

„Tradičný systém vzdelávania je stále častejšie podrobovaný kritike aj vzhľadom na nedostatočný dôraz na rozvoj osobnosti žiaka, absentovanie individuálneho prístupu zo strany učiteľov, predimenzovanosť osnov, preceňovanie vedomostí bez schopnosti aplikácie oproti zručnostiam, hodnotám a postojom,“ – uvádza sa v Návrhu strategicko – akčného plánu Ministerstva školstva SR na začlenenie pedagogických inovácií podporujúcich rozvoj kľúčových kompetencií do vzdelávacieho systému, ktorý pod názvom Súbor nástrojov na podporu pedagogických inovácií v roku 2007 pre potreby ministerstva vypracovali partneri mimovládnych organizácií v spolupráci so štátnou správou na čele s Nadáciou pre deti Slovenska.„Plán z roku 2007 sa dodnes nerealizoval. V spolupráci s jeho autormi sme aktualizovali jeho závery a odoslali ministrovi. Našou snahou je, aby sme pokračovali v konštruktívnom dialógu so štátnou správou tak, aby všetci učitelia, súčasní aj budúci, mali prístup k moderným a osvedčeným metódam vzdelávania a aby ich mohli efektívne využívať,“ priblížila ďalší plán Dana Rušinová.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog