logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Detský ombudsman a ochrana detí pred násilím

19. október 2012

Nadácia pre deti Slovenska sa dňa 12.10.2012 zúčastnila zasadnutia Výboru pre deti a mládež ako reprezentant Koalície pre deti, ktoré iniciovali mimovládne organizácie. Spoločne s UNICEF, Radou mládeže Slovenska, Asociáciou krízových centier a ďalšími organizáciami neziskového sektora sme sa tak pridali k úsiliu, ktorého výsledkom má byť lepší systém ochrany práv detí. Cieľom tohto zasadnutia bolo zvýšiť ochranu detí na Slovensku pred týraním, zneužívaním a zanedbávaním.

Výbor odporúča Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť nasledovné:

  1. Vypracovanie národného strategického dokumentu boja proti násiliu páchanom na deťoch (koordináciu prevzal Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  2. Urýchlené vytvorenie nezávislého ochrancu práv pre deti pri úrade ombudsmanky s príslušnými kompetenciami a zabezpečením (osobne prítomná na zasadnutí)
  3. Bezodkladné navýšenie kapacít pracovísk sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately(už je v riešení príslušného rezortu)

Mimoriadne zasadnutie Výboru sa uskutočnilo na podnet medializovaných káuz detských obetí násilia s fatálnymi následkami, ktorých sme boli v posledných týždňoch svedkami.

Kampaň Rady Európy hovorí, že sexuálne zneužitie zažilo každé piate dieťa. Naposledy uskutočnený výskum na Slovensku je z roku 1999, kde zo vzorky 5000 detí až 12,5% uviedlo, že zažili sexuálne násilie. Národní experti z asociácie krízových stredísk poukazujú na fakt, že v prípade Slovenska hovoríme o niekoľkých desiatkach tisícoch sexuálne zneužívaných detí, o ktorých sa nevie. Ak prirátame týrané a zanedbávané deti, dostaneme sa k šesťciferným číslam. 

"Okrem návrhu samotných uznesení oceňujeme osobnú angažovanosť ministra a štátneho tajomníka MPSVR pri analýze súčasného stavu, ako i medzičasom už prijaté prvé zlepšujúce opatrenia na viacerých príslušných rezortoch, ktoré téme najzávažnejších foriem násilia páchanom na deťoch venovali prioritu, ktorú si závažnosť situácie vyžaduje," vyjadrila sa na margo stretnutia Alexandra Draková z UNICEF Slovensko.

„Mimoriadne oceňujem túto spoločnú veľmi konkrétnu aktivitu detských mimovládnych organizácii, ktorej výsledok verím, že bude veľkým krokom k riešeniu neospravedlniteľného násilia páchanom na deťoch na Slovensku. Je tiež dôkazom správnej cesty formovania  Koalície pre deti ako spoločnej platformy detských organizácii pre presadzovanie práv a potrieb detí v slovenskej spoločnosti. Veľmi ma potešil aj konštruktívny a spoločný postup mimovládneho a štátneho sektora, ako aj médií pri hľadaní čo najlepších systémových  riešení v oblasti násilia páchanom na deťoch na Slovensku,“ dodala Dana Rušinová, riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

Význam detského ombudsmana - nezávislého inštitútu pre ochranu práv detí 

Deti majú vzhľadom na stupeň fyzického, duševného či citového vývoja špecifické potreby a preto aj špecifické práva. V porovnaní s dospelými sú deti v otázke práv viac zraniteľné, pretože:

  • dospelí o právach detí často nevedia a sami ich porušujú (zákonní zástupcovia, sudcovia, policajti, učitelia, ...)
  • deti svoje práva nevedia sformulovať/artikulovať
  • deti nevedia svoje práva brániť a vymáhať rovnako ako dospelí

Úrad detského ombudsmana musí byť nezávislý, apolitický, odborne garantovaný  - po stránke právnej, sociologickej aj psychologickej – a musí mať vážnosť, autoritu, kompetencie a právomoci na to, aby mohol konať v najlepšom záujme detí, a to nielen v jednotlivých prípadoch porušovania práv detí, ale aj pri zastupovaní detí ako skupiny obyvateľstva so špecifickými potrebami (tak pri tvorbe národných stratégií, akčných plánov, zákonov, ako aj pri nastavení či zmenách praxe a postupov rôznych orgánov, či fungovaní inštitúcií, ktoré sa detí a ich života týkajú). Detský ombudsman ako špecializovaný inštitút musí aktívne presadzovať implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa naprieč celým systémom tak, aby bola maximalizovaná ochrana a vymožiteľnosť práv detí aj prevencia ich porušovania.
Jeho pole pôsobnosti sa týka všetkého, čo sa dotýka detí a všetkého, čo životy detí ovplyvňuje – zákony o rodine, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, školstve, súdnictve, ai., ale aj postupy a prax orgánov či fungovanie inštitúcií, s ktorými deti prichádzajú do styku alebo ktorých činnosť má vplyv na to, ako sa deťom žije. Zároveň je platformou, na ktorú sa deti môžu obracať priamo, vo vlastnom mene (bez svojich zákonných zástupcov), ak sú ich práva porušované, a detský ombudsman ich záujmy zastupuje a v ich najlepšom záujme koná.

Práva detí sú medzinárodne právne uznané. Aj Slovenská republika sa zaviazala chrániť práva detí a podpisom viacerých dokumentov uznala, že  deti majú nárok na zvláštnu starostlivosť, pomoc, záruky a zodpovedajúcu právnu ochranu. Navyše, vo februári 2012 bol podpísaný tretí opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý deťom zaručuje na medzinárodnej úrovni lepšiu vymožiteľnosť ich práv. Umožňuje deťom, aby sa samé, vo svojom vlastnom mene, mohli obracať priamo na Výbor OSN pre práva dieťaťa, ak sú ich práva porušované. Keďže iniciátorom tretieho opčného protokolu bolo práve Slovensko, malo by byť o to viac jeho prioritou zriadiť špecializované pracovisko pre práva dieťaťa, aby sme sťažnosti detí dokázali riešiť najprv doma, na národnej úrovni, až potom na medzinárodnej. Výbor OSN pre práva dieťaťa opakovane Slovenskej republike vytkol (v rokoch 2000 a 2007), že takýto inštitút ešte nezriadila, a ďalší odpočet napĺňania Dohovoru o právach dieťaťa čaká Slovenskú republiku v roku 2013.

Nadácia pre deti Slovenska spoločne s UNICEF Slovensko uvíta, ak sa agende práv dieťaťa bude naplno a kvalifikovane venovať skutočne nezávislé, apolitické, právne, sociologicky aj psychologicky odborne garantované pracovisko, ktoré bude mať potrebnú vážnosť, autoritu, kompetencie a právomoci.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog