logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Inklúzia v Čechách: Systém v nesystéme, ale funguje

15. máj 2018

Inklúzia je krok správnym smerom v českom vzdelávacom systéme, vyplýva to z výskumu Nadácie Open Society Fund (OSF) na školách rok po tom, čo do platnosti vstúpila novela školského zákona o inkluzívnych opatreniach pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Učitelia ale chcú viac, len opatrenia podľa nich nestačia – treba zmeniť smerovanie celého vzdelávacieho systému.

O výsledkoch výskumu OSF, ale aj o zisteniach českého ministerstva školstva a školskej inšpekcie sa hovorilo aj na diskusii s názvom Co nám říkají výzkumy o dopadech inkluzivní reformy v Pražskom kreatívnom centre. Výskum, ktorého autorkou je Dana Moore z Fakulty humanitných štúdií na Karlovej Univerzite sa zameral najmä na zmeny na školách, ktoré už skúsenosť s inkluzívnym vzdelávaním majú. Školy sa zhodujú na tom, že sa u nich posilnila rola učiteľov, asistentov a pomocných, respektíve poradných pracovníkov a zefektívnila sa komunikácia s rodičmi. V systéme je podľa Moore tiež viac peňazí, ktoré sú použité transparentne a spravodlivo sa využívajú na konkrétne potreby detí.


Systém v nesystéme, ako pilotné opatrenia smerujúce k inklúzii nazvali učitelia na školách, má, prirodzene, stále veľa nedostatkov. Pedagógom prekáža najmä administratívna záťaž na školách a nedostatok ľudských zdrojov, či príliš veľa žiakov v jednej triede. Nie raz zaznel na diskusii zo strany organizátorov ale aj z publika názor, že hoci česká školská prax má mnoho podporovateľov inklúzie, bez spolupráce so zriaďovateľmi škôl a ministerstvom školstva, ktorí majú zabezpečovať školám metodickú aj finančnú podporu, sa radosť učiteľov z dobrého štartu môže zmeniť na sklamanie a frustráciu. Podľa Moore je súčasný školský systém v Čechách nastavený na riešenie už vzniknutých problémov, nie na ich prevenciu.


Výskum však jasne ukazuje, že inkluzívne opatrenia, hoci z časti vynútené zákonom, sú efektívne a ich dopad jednoznačne smeruje ku koncovým užívateľom, ktorým sú určené, k deťom. Celý výskum nájdete tu.
Podobnosť Slovenska a Česka nie je čisto náhodná


Keď sa po úvodných prezentáciách o výskume na školách rozrozprávali pedagógovia, identifikovali ďalšie možnosti, ako rozvíjať inklúziu na školách. Kurzy celoživotného vzdelávania pre pedagógov a asistentov by mali zodpovedať potrebám praxe v teréne. Školy potrebujú viac asistentov učiteľov a špeciálnych pedagógov. Treba zabrániť tomu, aby mladí učitelia, ktorí sa so zastaraným školským systémom nesúhlasia, rýchlo nevyhoreli.
V systéme podľa českých pedagógov absentuje prepojenie sociálnych a zdravotných služieb so školstvom. Vzťah škola-zriaďovateľ takmer neexistuje, nevnímajú sa ako partneri. Zriaďovatelia si nie sú vedomí svojej zodpovednosti za vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením. Riaditelia potrebujú viac metodík a financií na prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
To všetko sú požiadavky a skúsenosti, s ktorými sa stretávame aj tu na Slovensku. Spoločné dejiny sa premietli aj do systému riadenia jednotlivých oblastí verejného života oboch krajín, vrátane školstva, regionálnym odlišnostiam sa však nevyhneme.

Zatiaľ čo na Slovensku je okolo 55 tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v Českej republike ich je približne 75 tisíc, čo je vzhľadom na počet obyvateľov oboch krajín nepomer. Jedným z dôvodov môže byť neoprávnené zaraďovanie slovenských rómskych detí zo sociálneho slabšieho prostredia do špeciálnych škôl, hoci neprešli kvalifikovanou diagnostikou. Na Slovensku tvoria najväčšiu skupinu detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami práve deti zo sociálne slabých zón (takmer 17 tisíc detí), v Čechách sú to deti s vývojovými poruchami učenia (viac ako 35 tisíc detí).

O to naliehavejšie je, aby sa Slovensko vydalo na podobnú cestu ako naši susedia. Sú jasným a kultúrne najbližším príkladom toho, že je to možné. Náš vzdelávací systém potrebuje zásadnú reformu a princíp inkluzívneho vzdelávania – schopnosť prispôsobiť sa individuálnym potrebám každého dieťaťa musí byť jedným zo základných východísk školského systému.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog