logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Komisár pre deti na Slovensku bol jednou z tém vo Výbore OSN pre práva dieťaťa

komisar 08. október 2015

Aktuálne voľby Komisára pre deti boli jednou z tém, o ktorých informovala Koalícia pre deti Slovensko Výbor OSN pre práva dieťaťa. Po 14 rokoch sa takto napĺňa ďalšie z jeho odporúčaní v oblasti ochrany práv detí na Slovensku.

Prezidentka Koalície pre deti Slovensko Dana Rušinová, Barbora Kuchárová, viceprezidentka a Zuzana Konrádová, Generálna sekretárka sa 5. októbra 2015 zúčastnili 72. zasadnutia Výboru OSN pre práva dieťaťa v Ženeve.  Na stretnutí informovali výbor o zisteniach svojej Doplnkovej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v rokoch 2007-15 na Slovensku.  Situáciu rómskych detí na Slovensku priblížil Michal Zalešák z Európskeho centra pre práva Rómov so sídlom v Budapešti.  Stretnutie je štandardným krokom v procese pravidelného reportingu vlády SR o stave napĺňania Dohovoru. Ostatnú správu zaslala výboru v roku 2013.
Najväčšou výzvou Slovenska v oblasti implementácie Dohovoru je zosúladenie aplikačnej praxe s legislatívou, ktorá čoraz viac odráža záväzky Slovenska vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa. V praxi však Slovensko nevyužíva naplno potenciál existujúcich právnych predpisov.
Koalícia pre deti Slovensko identifikovala 10 tém, ktoré sú najväčšími výzvami pre Slovensko:
1. Práva rómskych detí
2. Práva detí s postihnutím
3. Komunitné a terénne služby pre rodinu
4. Inkluzívne vzdelávanie
5. Násilie páchané na deťoch
6. Chudoba detí
7. Participácia detí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú
8. Najlepší záujem dieťaťa
9. Militarizácia výchovy
10. Spolupráca s neziskovými organizáciami
Mnohé rómske deti žijú v segregovaných oblastiach, v zlých bytových, hygienických a stravovacích podmienkach. Tvoria až 88 % žiakov špeciálnych škôl a 60-80% detí v inštitucionálnej starostlivosti, pričom sa len málo zohľadňujú ich etnické a kultúrne špecifiká.
Ročne je zhruba 1900 detí  diagnostikovaných s postihnutím alebo vývojovou poruchou, napriek tomu na Slovensku neexistuje systém včasnej intervencie pre rodiny s týmito deťmi, ktorý by poskytoval aj sociálne, psychologické a pedagogické služby. Školy nie sú pripravené na integráciu týchto detí do bežného vzdelávania.
Oceňujeme pokrok, ktorý Slovensko urobilo v posledných niekoľkých rokoch v oblasti násilia na deťoch. Zostávajúcou výzvou je vytvorenie efektívneho systému pre jeho včasnú detekciu a intervenciu na lokálnej úrovni.
Inkluzívne vzdelávanie je jedným z dôležitých  nástrojov na integráciu detí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti. Neschopnosť školského systému napĺňať individuálne potreby každého dieťaťa a tým aj detí so špeciálnymi potrebami je preto najväčšou výzvou pre budúcnosť vzdelávania na Slovensku.
Koalícia tiež vyjadrila veľké obavy z rastúcich aktivít polovojenských skupín pôsobiacich po celom Slovensku, kde aj deti do 18 rokov prichádzajú do priameho kontaktu so zbraňami a vojenskými bojovými technikami.
Doplnkovú správu Koalícia pripravovala od januára 2015. Na jej príprave sa podieľali takmer všetci  členovia Koalície ako gestori jednotlivých tém podľa článkov Dohovoru o právach dieťaťa. K obsahu správy prispeli aj ďalšie neziskové organizácie, ktorí doposiaľ nie sú členmi, spolu 26 organizácii, ako aj 2 individuálni experti.
Poslaním Koalície pre deti Slovensko, ktorá združuje 11 mimovládnych neziskových organizácií, je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov

Kontakt:

Dana Rušinová                              Zuzana Konrádová
Prezidentka                                     Generálna sekretárka
Koalícia pre deti Slovensko         Koalícia pre deti Slovensko
e-mail: dana@nds.sk                    zuzana.konradova@koaliciapredeti.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog