logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

MODERNÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ ŠKOLA

06. máj 2013

Stanovisko Nadácie pre deti Slovenska k Správe o stave školstva SR.
Prioritou, centrom a východiskom všetkých úvah a opatrení pri zmenách vzdelávacieho systému Slovenskej republiky musí byť DIEŤA – žiak a študent školy.

Správa o stave školstva, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na verejnú diskusiu obsahuje množstvo dôležitých oblastí, ktoré je potrebné v súčasnom školstve na Slovensku riešiť. Žiaľ, väčšina navrhovaných opatrení je príliš všeobecných, zacielených predovšetkým na organizačno-ekonomické opatrenia. Tým sa nevytvára dostatočný priestor pre diskusiu, ktorá by v prvom rade pomenovala to, aké by malo byť súčasné školstvo na Slovensku z hľadiska potrieb žiaka a následne, ako nastaviť systémové zmeny s prihliadnutím na organizačno-ekonomické podmienky a požiadavky trhu práce.

Nadácia pre deti Slovenska (NDS) má  takmer 20-ročné skúsenosti s iniciovaním zmien prístupov k  deťom,  s premenou tradičnej školy na  školu modernú, s podporou inovatívnych projektov v oblasti výchovy a vzdelávania v mimovládnych organizáciách, školách a miestnych komunitách. Sme spoluautormi medzinárodnej prieskumnej štúdie o novo-vynárajúcich sa potrebách detí (NDS, 2010).  Diskusiu o podobe školstva na Slovensku preto navrhujeme smerovať nasledovne.

Rešpektovať celkový prirodzený rozvoj dieťaťa

Prevažujúci tradičný vzdelávací systém nezodpovedá prirodzeným potrebám, možnostiam i zručnostiam detí a mladých ľudí pri učení sa. Dôraz kladie na získavanie vedomostí pri minimálnom výchovnom procese a rozvoji jedinečnej osobnosti dieťaťa, či mladého človeka,  jeho sociálnych kompetencií a zručností pre bežný život a zamestnanie. Výchova a vzdelávanie by mali viesť k celkovému a čo najširšiemu rozvoju plného potenciálu detí a mladých ľudí tak, ako je to vyjadrené aj v Dohovore OSN o právach dieťaťa (čl. 29 ods. 1).

Odporúčanie: Vzdelávací systém SR by mal  vytvárať  podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní  maximálne rozvinúť jeho  individuálne schopnosti, vrátane inkluzívneho vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Je preto potrebné presadzovať a zachovávať rovnocenné postavenie škôl s rôznym zriaďovateľom v celom systéme, pretože prinášajú pluralitu a možnosť výberu školy podľa individuálnych potrieb dieťaťa a trhu práce.

Kľúčovým  pri kvalitnej výchove a vzdelávaní je učiteľ

Pracovníci vo výchove a vzdelávaní sú dlhodobo spoločensky a finančne nedocenení.

Odporúčanie: Je potrebné bezodkladne investovať do ľudí  na všetkých stupňoch - od vzdelávania detí v rannom veku až po vysokoškolské vzdelávanie. Zároveň je potrebné premyslieť systém odmeňovania, ktorý bude zohľadňovať najmä kvalitu práce (to nie je možné zachytiť iba kreditovým systémom vzdelávania).

Učitelia i mnohé vedenia tradičných škôl majú záujem o získanie metodík na nový prístup práce so žiakmi v škole i s deťmi a mládežou v rámci voľnočasových aktivít, ktorý reflektuje nové potreby detí. Toto ďalšie vzdelávanie štát poskytuje len obmedzene a mimovládne organizácie disponujúce know-how a dlhoročnými skúsenosťami majú sťaženú pozíciu oproti štátnym inštitúciám.

Odporúčanie: Je potrebné vybudovať systém podpory pedagógov pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú v danej oblasti dlhoročné skúsenosti. Formovanie kvalitného pedagóga začína už jeho prípravou na toto povolanie, preto je potrebné zaviesť do obsahu vysokoškolského vzdelávania pedagógov problematiku  inovatívnych metód vyučovania a práce s deťmi.  

Moderná škola je otvorená škola

Výchova a vzdelávanie by nemali byť záležitosťou len školy. Mali by sa na nich podieľať predovšetkým rodičia, ako aj organizácie a inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou na miestnej úrovni, nevynímajúc miestnu samosprávu. Priestor pre participáciu by mal byť zaručený aj samotným deťom a mladým ľuďom. Považujeme za dôležité podporovať rôznorodosť výchovno-vzdelávacích inštitúcií a foriem výchovy a vzdelávania, ktoré vnímajú žiaka ako partnera, a ktoré vytvárajú bezpečné a podnetné prostredie pre učenie sa. Vzdelávanie by zároveň malo pripraviť žiaka na bežný život a zamestnanie, pre potreby trhu práce danej komunity, či štátu.

Odporúčanie: Je potrebné vytvoriť nové formy spolupráce partnerov z rôznych sektorov (štát, samospráva, podnikateľský sektor, školstvo, komunita a pod.) pri budovaní inovatívnych ľudských i materiálnych kapacít v školách a mimoškolských zariadeniach pre deti a mladých, a  vytvoriť efektívnu infraštruktúru v komunitách pre poskytovanie podporných pedagogicko-poradenských služieb. To si vyžaduje podporiť medzisektorovú partnerskú spoluprácu pri rozširovaní overených pedagogických inovácií, reagovaní na potreby detí, mladých ľudí a prácu s nimi. Medzisektorová spolupráca dáva priestor pre učenie žiakov pre život a zároveň pre presadzovanie aktuálnych potrieb trhu práce v danej komunite, či na celospoločenskej úrovni.

Výchova a vzdelávanie sa neodohráva len na vyučovaní

Výchova vo voľnom čase významne prispieva k všestrannému rozvoju detí a mladých ľudí. Výskumy ukazujú na jej pozitívny prínos v oblastiach ako zvýšenie školskej úspešnosti, zlepšenie negatívnych prejavov správania, posilnenie sociálno-emocionálnych zručností, pôsobí preventívne a napomáha pozitívnym výsledkom v oblasti zdravia a životného štýlu. Aktuálne zmeny v školstve vedú k obmedzeniu príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí. Nerešpektujú slobodu výberu, limitujú ponuku záujmových oblastí a nesledujú meniacu sa podobu spoločnosti, kedy približne 1/3 detí z celkovej populácie hoci žije na dedine, školu navštevuje v meste, kde sa zapája aj do aktivít vo voľnom čase. Popri školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sú kľúčovými v poskytovaní výchovy vo voľnom čase mimovládne organizácie, ktoré si zaslúžia ocenenie a ďalšiu podporu.

Odporúčanie: Prehodnotiť systém podpory voľnočasových aktivít detí vzhľadom na prirodzené potreby detí. Presadzovať a zachovávať rovnocenné postavenie organizácií s rôznym zriaďovateľom v celom systéme, pretože prinášajú pluralitu a možnosť výberu voľno-časovej aktivity podľa individuálnych potrieb dieťaťa a možnosti rodín.

Mimovládny sektor má dlhoročné a medzinárodne overené know-how. Vie byť partnerom pri tvorbe stratégie i pri jej implementácii.

Nadácia pre deti Slovenka už takmer 20 rokov podporuje zavádzanie inovácií do výchovy a vzdelávania v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania. Zároveň mapuje nové potreby detí a snaží sa sieťovať, podporovať jednotlivé organizácie a inštitúcie, aby tieto potreby reflektovali a vo vzájomnej spolupráci na ne reagovali. Z našej skúsenosti vieme, že aj napriek nepriaznivým podmienkam je možné budovať skupiny, triedy, školy a komunity, ktoré sú priateľské k deťom a mladým ľuďom. Systémová zmena premeny tradičnej školy na modernú si však vyžaduje konkrétne premyslené a systematické kroky, riadenie zmeny na úrovni školy, komunity aj celého systému. Ich realizáciu však nemôžeme odkladať do roku 2020, ako je to naznačené v Správe o stave školstva predloženou MŠVVaŠ SR. Predpokladom jej uskutočnenia je spolupráca štátneho, mimovládneho aj podnikateľského sektora.

Nadácia pre deti Slovenska spolu so svojimi partnermi ponúka svoje know-how a kapacity pre partnerskú spoluprácu pri formovaní moderného vzdelávacieho systému SR.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog