logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

MODERNÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ ŠKOLA

06. máj 2013

Stanovisko Nadácie pre deti Slovenska k Správe o stave školstva SR.
Prioritou, centrom a východiskom všetkých úvah a opatrení pri zmenách vzdelávacieho systému Slovenskej republiky musí byť DIEŤA – žiak a študent školy.

Správa o stave školstva, ktorú predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na verejnú diskusiu obsahuje množstvo dôležitých oblastí, ktoré je potrebné v súčasnom školstve na Slovensku riešiť. Žiaľ, väčšina navrhovaných opatrení je príliš všeobecných, zacielených predovšetkým na organizačno-ekonomické opatrenia. Tým sa nevytvára dostatočný priestor pre diskusiu, ktorá by v prvom rade pomenovala to, aké by malo byť súčasné školstvo na Slovensku z hľadiska potrieb žiaka a následne, ako nastaviť systémové zmeny s prihliadnutím na organizačno-ekonomické podmienky a požiadavky trhu práce.

Nadácia pre deti Slovenska (NDS) má  takmer 20-ročné skúsenosti s iniciovaním zmien prístupov k  deťom,  s premenou tradičnej školy na  školu modernú, s podporou inovatívnych projektov v oblasti výchovy a vzdelávania v mimovládnych organizáciách, školách a miestnych komunitách. Sme spoluautormi medzinárodnej prieskumnej štúdie o novo-vynárajúcich sa potrebách detí (NDS, 2010).  Diskusiu o podobe školstva na Slovensku preto navrhujeme smerovať nasledovne.

Rešpektovať celkový prirodzený rozvoj dieťaťa

Prevažujúci tradičný vzdelávací systém nezodpovedá prirodzeným potrebám, možnostiam i zručnostiam detí a mladých ľudí pri učení sa. Dôraz kladie na získavanie vedomostí pri minimálnom výchovnom procese a rozvoji jedinečnej osobnosti dieťaťa, či mladého človeka,  jeho sociálnych kompetencií a zručností pre bežný život a zamestnanie. Výchova a vzdelávanie by mali viesť k celkovému a čo najširšiemu rozvoju plného potenciálu detí a mladých ľudí tak, ako je to vyjadrené aj v Dohovore OSN o právach dieťaťa (čl. 29 ods. 1).

Odporúčanie: Vzdelávací systém SR by mal  vytvárať  podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní  maximálne rozvinúť jeho  individuálne schopnosti, vrátane inkluzívneho vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Je preto potrebné presadzovať a zachovávať rovnocenné postavenie škôl s rôznym zriaďovateľom v celom systéme, pretože prinášajú pluralitu a možnosť výberu školy podľa individuálnych potrieb dieťaťa a trhu práce.

Kľúčovým  pri kvalitnej výchove a vzdelávaní je učiteľ

Pracovníci vo výchove a vzdelávaní sú dlhodobo spoločensky a finančne nedocenení.

Odporúčanie: Je potrebné bezodkladne investovať do ľudí  na všetkých stupňoch - od vzdelávania detí v rannom veku až po vysokoškolské vzdelávanie. Zároveň je potrebné premyslieť systém odmeňovania, ktorý bude zohľadňovať najmä kvalitu práce (to nie je možné zachytiť iba kreditovým systémom vzdelávania).

Učitelia i mnohé vedenia tradičných škôl majú záujem o získanie metodík na nový prístup práce so žiakmi v škole i s deťmi a mládežou v rámci voľnočasových aktivít, ktorý reflektuje nové potreby detí. Toto ďalšie vzdelávanie štát poskytuje len obmedzene a mimovládne organizácie disponujúce know-how a dlhoročnými skúsenosťami majú sťaženú pozíciu oproti štátnym inštitúciám.

Odporúčanie: Je potrebné vybudovať systém podpory pedagógov pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú v danej oblasti dlhoročné skúsenosti. Formovanie kvalitného pedagóga začína už jeho prípravou na toto povolanie, preto je potrebné zaviesť do obsahu vysokoškolského vzdelávania pedagógov problematiku  inovatívnych metód vyučovania a práce s deťmi.  

Moderná škola je otvorená škola

Výchova a vzdelávanie by nemali byť záležitosťou len školy. Mali by sa na nich podieľať predovšetkým rodičia, ako aj organizácie a inštitúcie pracujúce s deťmi a mládežou na miestnej úrovni, nevynímajúc miestnu samosprávu. Priestor pre participáciu by mal byť zaručený aj samotným deťom a mladým ľuďom. Považujeme za dôležité podporovať rôznorodosť výchovno-vzdelávacích inštitúcií a foriem výchovy a vzdelávania, ktoré vnímajú žiaka ako partnera, a ktoré vytvárajú bezpečné a podnetné prostredie pre učenie sa. Vzdelávanie by zároveň malo pripraviť žiaka na bežný život a zamestnanie, pre potreby trhu práce danej komunity, či štátu.

Odporúčanie: Je potrebné vytvoriť nové formy spolupráce partnerov z rôznych sektorov (štát, samospráva, podnikateľský sektor, školstvo, komunita a pod.) pri budovaní inovatívnych ľudských i materiálnych kapacít v školách a mimoškolských zariadeniach pre deti a mladých, a  vytvoriť efektívnu infraštruktúru v komunitách pre poskytovanie podporných pedagogicko-poradenských služieb. To si vyžaduje podporiť medzisektorovú partnerskú spoluprácu pri rozširovaní overených pedagogických inovácií, reagovaní na potreby detí, mladých ľudí a prácu s nimi. Medzisektorová spolupráca dáva priestor pre učenie žiakov pre život a zároveň pre presadzovanie aktuálnych potrieb trhu práce v danej komunite, či na celospoločenskej úrovni.

Výchova a vzdelávanie sa neodohráva len na vyučovaní

Výchova vo voľnom čase významne prispieva k všestrannému rozvoju detí a mladých ľudí. Výskumy ukazujú na jej pozitívny prínos v oblastiach ako zvýšenie školskej úspešnosti, zlepšenie negatívnych prejavov správania, posilnenie sociálno-emocionálnych zručností, pôsobí preventívne a napomáha pozitívnym výsledkom v oblasti zdravia a životného štýlu. Aktuálne zmeny v školstve vedú k obmedzeniu príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času detí a mladých ľudí. Nerešpektujú slobodu výberu, limitujú ponuku záujmových oblastí a nesledujú meniacu sa podobu spoločnosti, kedy približne 1/3 detí z celkovej populácie hoci žije na dedine, školu navštevuje v meste, kde sa zapája aj do aktivít vo voľnom čase. Popri školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sú kľúčovými v poskytovaní výchovy vo voľnom čase mimovládne organizácie, ktoré si zaslúžia ocenenie a ďalšiu podporu.

Odporúčanie: Prehodnotiť systém podpory voľnočasových aktivít detí vzhľadom na prirodzené potreby detí. Presadzovať a zachovávať rovnocenné postavenie organizácií s rôznym zriaďovateľom v celom systéme, pretože prinášajú pluralitu a možnosť výberu voľno-časovej aktivity podľa individuálnych potrieb dieťaťa a možnosti rodín.

Mimovládny sektor má dlhoročné a medzinárodne overené know-how. Vie byť partnerom pri tvorbe stratégie i pri jej implementácii.

Nadácia pre deti Slovenka už takmer 20 rokov podporuje zavádzanie inovácií do výchovy a vzdelávania v systéme formálneho a neformálneho vzdelávania. Zároveň mapuje nové potreby detí a snaží sa sieťovať, podporovať jednotlivé organizácie a inštitúcie, aby tieto potreby reflektovali a vo vzájomnej spolupráci na ne reagovali. Z našej skúsenosti vieme, že aj napriek nepriaznivým podmienkam je možné budovať skupiny, triedy, školy a komunity, ktoré sú priateľské k deťom a mladým ľuďom. Systémová zmena premeny tradičnej školy na modernú si však vyžaduje konkrétne premyslené a systematické kroky, riadenie zmeny na úrovni školy, komunity aj celého systému. Ich realizáciu však nemôžeme odkladať do roku 2020, ako je to naznačené v Správe o stave školstva predloženou MŠVVaŠ SR. Predpokladom jej uskutočnenia je spolupráca štátneho, mimovládneho aj podnikateľského sektora.

Nadácia pre deti Slovenska spolu so svojimi partnermi ponúka svoje know-how a kapacity pre partnerskú spoluprácu pri formovaní moderného vzdelávacieho systému SR.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog