logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Na bezpečnosti detí záleží školám, samosprávam i mimovládkam

Deti na aktivite Združenia Slatinka 05. január 2017

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie bezpečnosti v 12 školách, detskom domove a voľnočasových aktivitách 29 mimovládnych neziskových organizácií a centier voľného času, ale aj 6 projektov mestských a miestnych samospráv.

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie bezpečnosti v 12 školách, detskom domove a voľnočasových aktivitách 29 mimovládnych neziskových organizácií a centier voľného času, ale aj 6 projektov mestských a miestnych samospráv.

„Aj koncom roka 2016 sme podporili  projekty, v ktorých sa deti ocitnú v bezpečných komunitách. Nadačný fond Deti v bezpečí dáva šancu všetkým dospelým, aby spojili svoje úsilie a vytvorili bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí počas celého dňa - v škole, v mimoškolskom prostredí, či v meste, kde žijú - medzi rovesníkmi a dospelými, ktorým môžu dôverovať a v pokoji a s ich podporou spoznávať samých seba a rozvíjať sa. A to je veľmi dôležité, “  hovorí Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

„Sme veľmi radi, že Kooperativa môže svojou aktívnou podporou prispieť k vytváraniu bezpečného prostredia pre rozvoj a podporu detí a mladých z rôznych sociálnych skupín. Záujem o grantový program Deti v bezpečí potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia podporovať nápady, ktoré vychádzajú priamo z potrieb komunít, škôl či občianskych združení a vznikajú v spolupráci so samotnými deťmi a ich rodinami,“ uviedol  Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

V grantovom programe Bezpečne v komunite - bezpečne doma sa prerozdelila suma 32 000 € na 29 projektov, ktorých cieľom je vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých, ale aj participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia.

V grantovom programe Športujem rád a bezpečne podporu získalo 19 projektov v celkovej sume 35 000 € na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí, ako aj na podporu prevencie úrazov.

Zvyšovanie kvality života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí, podpora účasti detí a mladých ľudí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom a prepájanie komunít v tvorbe bezpečného prostredia je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorý v roku 2015 zriadila KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group s ambíciou vytvoriť najväčší fond na Slovensku zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. V roku 2015 do fondu vložila 200 000 € a podporila celkovo . Fond podporuje projekty škôl, komunitných a materských centier, samospráv, či mimovládnych neziskových organizácií, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.

  • Podpora bezpečného prostredia v obciach a mestách -  6 samospráv
  • Podpora bezpečného prostredia v školách – 12 škôl
  • Podpora bezpečného prostredia - ďalšie subjekty – 29 MVO, klubov apod.

(Kliknutím na mapku sa dostanete na mapu.google.com s informáciami o projektoch. Linka: goo.gl\j8V1CL)

Podpora bezpečného prostredia v obciach a mestách -  6 samospráv

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma

Obec Makov (okres Čadca) v projekte Tu sme v bezpečí! (1 000 €) zapojí deti a mladých ľudí do zveľaďovania priestoru verejnej knižnice, kde získajú moderný komunitný priestor, ktorý bude plniť úlohu študovne, čitárne, herne. Deti, žiaci, študenti tu budú môcť tráviť zmysluplne svoj voľný čas v bezpečí.

Mesto Jelšava (okres Revúca) projektom Zachovaj sa zodpovedne (1 300 €) oslovuje mamičky s deťmi, navštevujúce predškolský klub v komunitnom centre, deti vo veku do 6 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu s prednáškami na tému vysvetlenie pojmov bezpečia, ochrany, zodpovedného správania sa v ťažkých životných situáciách.

Mesto Žilina - Komunitné centrum na predmestí, Žilina plánuje prostredníctvom projektu Spolu v bezpečí (1 100 €) zvýšiť bezpečnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Bratislavskej ulice zo Žiliny, kde chýbajú detské ihriská a s nimi spojené aktivity.

Mesto Košice sa v projekte Bachtalo dživipen - Šťastný život (1 300 €) zameriava na vytvorenie zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na sídlisku- Lunik IX, kde je vysoká miera nezamestnanosti, chudoby, kriminality s množstvom voľného, nevyužitého času.

Grantový program Športujem rád a bezpečne

Mesto Ružomberok v projekte ŠPORTUJ s PRERODom (1 900 €) zameralo pozornosť na vytvorenie bezpečného prostredia na pravidelnú športovú činnosť pre deti z ohrozeného a sociálne znevýhodneného prostredia pod vedením pracovníka Nízkoprahového centra pre deti a rodinu -PREROD. Bezpečnosť detí pri športe zabezpečí pracovník, ktorý bude od detí prijímať aj návrhy na zlepšenie bezpečnosti pri športe a odovzdá ich orgánom Mesta Ružomberok.

Obec Častkov (okres Senica) chce do projektu Cvičí celá dedinka (2 300 €) zapojiť všetky vekové kategórie – deti i rodičov, ktorých podporia hasiči, športovci a dobrovoľníci do rôznych aktivít potrebných k realizácii projektu.

Podpora bezpečného prostredia v školách – 12 škôl

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma

Stredná odborná škola, Tisovec v rámci projektu Nalaďme sa na správnu vlnu (1 300 €) vytvorí v škole oddychovú bezpečnú zónu pre študentov školy, kde by si mohli spraviť čaj, ohriať jedlo, počkať na spoje domov, zrelaxovať v príjemnom prostredí a spraviť si domáce úlohy. Toto príjemné prostredie, ktoré sa líši od klasickej triedy má byť využívané na výučbu hodín etickej výchovy a občianskej výchovy, ako aj na pohovory s výchovným poradcom. Oddychovú miestnosť si študenti navrhnú, vymaľujú a zariadia vo vlastnej réžii.

Evanjelická spojená škola, Martin chce v projekte It don´t matter if you are black or white (800 €) poskytnúť deťom zo sociálne a etnicky marginalizovanej skupiny (rómska osada na okraji mesta Martin) priestor, prostriedky a predovšetkým osobný príklad na umelecký rozvoj a podchytenie ich talentu v oblasti hudby, výtvarného umenia a tanca. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom terénnej práce v novovybudovanom komunitnom centre priamo v rómskej osade Bambusky.

Odborné učilište internátne, Želovce (okres Veľký Krtíš) v projekte "Nech sa páči: Multi-kulti" (800 €) má naplánované spoločensko-kultúrne podujatia, zmysluplné využívanie voľného času. Sprejovým umením (graffiti ), spevom, tancom, národným jedlom chce poukázať na možnosť tolerantného spolunažívania týchto skupín populácie. Prínosom bude eliminácia predsudkov voči rómskej populácii a populácii s mentálnym postihnutím.

Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok (okres Malacky) prostredníctvom aktivít projektu Bezpečná škola pre všetkých (1 400 €) bude eliminovať násilné prejavy medzi deťmi a ich rodinami v neďalekej osade, a zvýši ich pocit bezpečia v škole tak, aby sa škola pre nich stala miestom, kde sa môžu bez obáv venovať vzdelávaniu, svojim záľubám, rozvíjať kamarátstva a cítiť sa dobre.

Materská škola Tlmače (okres Levice) v projekte Lúčik na ceste za zdravím (900 €) plánuje vytvoriť chodník zdravia, ktorý okrem rozvoja zdravotnej výchovy, rozvinie u detí špeciálne zručnosti v oblasti rozvoja hrubej motoriky a zároveň dbá na správne zdržanie tela, správny vývoj klenby chodidiel detí.

Grantový program Športujem rád a bezpečne

Základná škola s materskou školou, Malachov (okres Banská Bystrica) chce projektom Vráťme Malachov na bežky (2 750 €) vytvoriť podmienky na oživenie bežeckého lyžovania v Malachove. Pomocou zakúpeného vybavenia a pravidelných tréningov v spolupráci školského športového klubu a bývalých aktívnych bežkárov – rodičov a priateľov školy – má škola záujem naučiť deti a dospelých základy bezpečného pohybu na bežkách, aby mohli v zime pravidelne tráviť voľný čas spolu pohybom na čerstvom vzduchu v prírode.

Súkromné odborné učilište, Kežmarok prostredníctvom realizácie projektu Cvičíme, cvičíme, naberáme silu (2 300 €) svojim žiakom (90% zo sociálne znevýhodneného prostredia) zriadi posilňovaciu miestnosť, kde môžu tráviť svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a pod odborným dozorom posilňovať telo i ducha. Cieľom je naučiť ich systematicky a pravidelne pracovať na svojom rozvoji.

Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica vďaka projektu Rozvíjame opičie vlohy - bezpečne a hravo (2 000 €) v spolupráci s rodičmi detí, deťmi, študentmi Pedagogickej fakulty UMB, Topografickým ústavom vybudovaním a zveľadením existujúcich ihrísk v areáli bývalého vojenského gymnázia vytvorí priestor pre rozvoj hrubej motoriky detí, kde budú môcť športovať bezpečne a hravo.

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra chce v projekte Terapia pohybom (1 300 €) motivovať žiakov k zvýšeniu fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti organizmu žiakov, formovaniu kladného vzťahu k športovaniu v prírode a prepojením zdravých žiakov so žiakmi s kombinovaným postihnutím k rastu vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi. Žiaci si osvoja pravidlá bezpečnosti ukážkami prvej pomoci, nácvikom zručností v situácii poškodenia zdravia pri športe a umožniť učiteľom overiť si svoje profesionálne kompetencie v rámci akreditovanej vzdelávacej aktivity Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová bude vďaka podpore projektu Happy feet (2 000 €) pritiahnuť do školy rodičov na neformálne športové popoludnia, kde budú viac tráviť čas so svojimi deťmi aj s učiteľmi.

Základná škola Podvysoká 307, Podvysoká (okres Čadca) prostredníctvom projektu Radosť z pohybu (1 500 €) priblíži širokému spektru detí, rodičov a pedagógov športové aktivity ako nástroj správneho využívania voľného času, relaxu a oddychu. Hlavným cieľom je vytvorenie silnej komunity spojenectva a priateľstva, ktorá by ponúkla priestor pre lepšie vzťahy, utužovanie zdravia i bezpečného prostredia pre šport.

Základná škola v Kvačanoch, Kvačany (okres L. Mikuláš) v projekte Hýbme sa bezpečne a pre radosť všetci a spolu! (1 000 €) osloví deti, aby navrhli spôsob ako zmotivovať celé rodiny k  pravidelnému športovaniu pre radosť a v bezpečnom prostredí. Pravidelným stretávaním sa pri spoločných pohybových aktivitách s dobrým zážitkom chcú vypestovať celoživotný vzťah k športovaniu v každom veku.

Podpora bezpečného prostredia - ďalšie subjekty – 29 MVO, klubov apod.

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma

Náruč - Pomoc deťom v kríze, Žilina v rámci projektu SPOLOČNÉ terapeutické DNI = SPOLOČNÁ bezpečná BUDÚCNOSŤ (1 100 €) pripraví 5 spoločných rodinných terapeutických dní (SRTD) v upravených a dovybavených priestoroch Detského krízového centra (DKC) Náruč. V rámci SRTD je naplánované učiť rodičov a ich deti zmysluplnému tráveniu spoločného voľného času, pracovať na rozvoji efektívnej komunikácie v rodine, pocitu spolunáležitosti.

ZADOBE, o.z., Banská Bystrica chce v projekte Kam s dieťaťom, keď študujem? (1 500 €) vytvoriť bezpečné prostredie pre deti študentov s individuálnym študijným plánom, ktorí nemajú kde na pár hodín umiestniť svoje ratolesti, kým absolvujú konzultácie či skúšku. čo zlepší ich koncentráciu a kvalitu študijného procesu. Diskusiami zmapujú potreby a predstavy študentov - rodičov a ich detí o bezpečnom prostredí a následne ich zapoja do vytvorenia takého prostredia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.

Dobrovoľný hasičský zbor Margecany (okres Gelnica) v projekte Mladý hasič – KRTKO (1 500 €) sa pod záštitou DHZ Margecany venuje príprave aktivít pre deti od 2 do 6 rokov a hravou formou ich učí hasičskému umeniu, zodpovednosti a úcte k životu. Pomocou tohto projektu by chceli pre deti zabezpečiť výstroj a techniku pre činnosť.

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Rajecké Teplice sa v projekte Podpora a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze (1 500 €) zameriava na podporu vytvorenia bezpečného prostredia v rodinách detí poznačených rôznymi traumami v súčasnosti či z minulosti. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia prechodne umiestnené v Zariadení núdzového bývania a taktiež z rodín z rajeckého regiónu. Pomocou hrovej terapie, filiálnej terapie a psychologickým poradenstvom bude podporené znovunadviazanie vzťahu rodič - dieťa.

Kalma o.z., Zvolen v projekte V bezpečí o bezpečí - pridáte sa k nám? (550 €) naučí rozpoznávať a naučiť sa odhadnúť nebezpečenstvo a, ako bezpečne cestovať mestskou hromadnou dopravou, ako sa bezpečne pohybovať po Zvolene a spoločne s deťmi zostavia manuál, ktorý pomôže spolužiakom a deťom.

Rodinný detský domov, Biely Kostol (okres Trnava) bude vďaka podpore projektu Som v bezpečí? Áno (1 400 €) zvyšovať bezpečnosť detí v náhradnom rodinnom prostredí, v profesionálnych rodinách a ich domácnostiach nákupom prostriedkov pre zabezpečenie priestorov v domácnostiach profesionálnych rodín a bezpečnostných prvkov pre deti, ktoré by mohli používať pri ceste do školy, pri hrách vonku mimo domácnosť a ktoré by ich zviditeľnili pre chodcov a vodičov.

Miestne združenie YMCA Revúca, Revúca v projekte Kráčame spolu (770 €) naučí deti spracovať a vyjadriť, čo prežívajú. Budú hľadať rozdiely medzi tým čo ich ohrozuje a čo je pre nich bezpečné. Prostredníctvom hier, divadelných scénok, kreatívnych činností a individuálnych rozhovorov budú hľadať cestu ako sa rozhodovať v rizikových situáciách a ako povedať nie.

BUDÚCNOSŤ n. o., Nitra prostredníctvom projektu Pre rodiny s BUDÚCNOSŤOU (980 €) vytvorí zážitkový workshop pre abstinujúcich závislých rodičov a ich spoluzávislých partnerov o vybudovaní vzťahov v rodine, sebapresadení detí, odpustení a komunikácii. Prostredníctvom workshopu rodičia nadobudnú nové sociálne kompetencie a zručnosti.

Občianske združenie Barlička, Prešov - združenie rodičov detí s ťažkým zdravotným zvýhodnením v rámci projektu Voľný čas bezpečne (1 100 €) vo svojom domove sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby chce na základe prieskumu a požiadaviek sídliska ponúknuť bezpečnú alternatívu trávenia voľného času pre deti a mladých ľudí z okolia.

Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou bude v rámci projektu Bezpečnosť a prevencia v DSS (800 €) riešiť bezpečnosť klientov, ktorí sú mentálne postihnutí (poistky na okná), prevenciu o bezpečnom pohybe v DSS-vytvoriť na arteterapii LEPORELO o bezpečnom pohybe. Klienti potrebujú cítiť pocit istoty a bezpečia, nakoľko im často chýba a práve týmito aktivitami by sa podarilo eliminovať ich pocity strachu. Projektom chcú poukázať na netradičnú možnosť integrácie mladých postihnutých dospelých s intaktnou populáciou. Predstaviť nenásilné možnosti spolupráce, tvorivosti.

Komunitné vzdelávanie "Kalimba", Rosina (okres Žilina) plánuje v projekte Čáry-máry v Tramtárii (950 €) v nových priestoroch, v staršom mobilnom dome, ktorý potrebuje rekonštrukciu a úpravu okolia, naplánovať a zrealizovať spolu s deťmi zmeny a zakomponovať do plánov aj ich nápady.

Združenie STORM, Nitra v projekte Bezpečná alternatíva (700 €) rozširuje služby nízkoprahového zariadenia a dáva mladým ľuďom šancu objaviť svoj talent, rozvíjať sa a netráviť svoj voľný čas na ulici. Program reaguje na ich potreby a poskytuje priestor na sebarealizáciu a získanie pozitívnej skúsenosti.

Baobab o. z., Bratislava chce projektom Rozvojom pohybu k vlastnej bezpečnosti (1 400 €) prispieť k tomu, aby deti aj napriek vážnemu postihnutiu neboli boli pasívne  - rozvojom pohybu, stimuláciou vestibulárneho systému dosiahnuť zmenu polohy – formou hojdačiek, špeciálneho hojdacieho kresla a ďalších pomôcok. Každá nadobudnutá vlastná kompetencia a precítenie vlastného tela je prevenciou pred pasivitou.

Nádej deťom, o.z., Banská Bystrica sa v projekte Babinec (1 100 €) zameriava na pomoc 15 dievčatám, ktoré vyrastajú v rómskych komunitách v sociálnej a teritoriálnej izolácii, aby bezpečne prešli obdobím dospievania. Aktivity budú zamerané na podporu ich sebahodnoty a sebaúcty.

ZRPŠ Pri kríži, Bratislava chce v rámci projektu Spoločne bezpečne (1 000 €) vytvoriť v areáli školy bezpečný priestor pre voľný čas, realizáciu podujatí školy aj širšej komunity - revitalizujú nevyužívané átrium, prispôsobia priestor formou bezbariérových úprav jednotlivých stavebných prvkov a zvýšia jeho bezpečnosť. Na plánovaní i revitalizácii sa budú aktívne podieľať žiaci a žiačky, i ich rodičia a učitelia.

Saplinq, o.z., Zlaté Moravce  v projekte Queer-Ty (750 €) upriamuje svoju pozornosť na mladých ľudí, ktorí sa identifikujú ako LGBT ľudia. Zámerom je znížiť negatívne dopady šikany a diskriminácie, s ktorou sa stretávajú tak, že budú mať bezpečný priestor na diskusiu pod odborným vedením, aby mohli zdieľať overené ochranné stratégie. Z diskusií vznikne publikácia pre mladých ľudí na celom Slovensku.

Expression o. z., Spišská Belá projektom Bezpečne inside out (1 300 €) vyzve žiakov, aby sa stali aktívnymi vo vytváraní bezpečnejšieho prostredia vo svojej komunite. V prvej fáze dostanú informácie o bezpečnosti z pohľadu odborníkov (polícia, hasiči, záchranári). V druhej fáze budú navrhovať konkrétne spôsoby zlepšenie bezpečnosti v meste. Najlepšie návrhy budú zrealizované.

AnimaMundi, o.z. Moravany n./Váhom (okres Piešťany) v projekte Nájsť bezpečný smer (1 300 €) naplánovalo vytvorenie terapeutického u ľudí bez domova, podporí zmenu a zároveň talenty, ktoré mladí ľudia "na ulici" majú - a týmto prispeje k budovaniu povedomia, porozumenia a pozitívnejšieho vzťahu k nim. Toto zároveň môže viesť k zvýšeniu pocitu bezpečia v kontakte s ľuďmi bez domova a ku zmene v komunikácii s nimi.

Súkromné centrum voľného času Laura, Humenné zameralo projekt  Dobrovoľníctvo je cesta (900 €) na prevenciu sociálnopatologických javov mladých ľudí (kriminalita, drogové a iné závislosti a pod.) formou podujatí zameraných na výchovu mládeže či motivovanie k túžbe po dobrovoľníckych činnostiach. Ciele budú uskutočňované prostredníctvom výchovného programu organizácie S mladými pre mladých a v súlade s ich vymedzením v danom projekte.

Centrum voľného času Turzovka, (okres Čadca) chce prostredníctvom projektu Hniezdo pre každého (1 500 €) vytvoriť bezpečný a podnetný priestor pre trávenie voľného času mladých ľudí do 30 rokov, aby sa mohli ďalej rozvíjať či v oblasti kreativity, prosociálneho a kritického myslenia v priestoroch centra a priestor otvoriť aj pre aktivity mamičiek s deťmi.

Grantový program Športujem rád a bezpečne

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená v svojom projekte Viac ako víťazstvá (2 400 €) využíva šport ako nástroj na upevňovanie vnútornej motivácie detí a mladých pri prekonávaní životných výziev. Zorganizuje prekážkový beh Adrenalin Race a Festival netradičných športov, workshop pre pracovníkov s mládežou o bezpečnosti pri športových aktivitách, k verejným športoviskám nainštaluje informačné tabule o pravidlách bezpečnosti a fair-play. Zakúpené športové potreby pre „nové“ netradičné športy sa budú využívať priamo v práci v centre a tiež budú podporovať prirodzený pohyb ich požičiavaním pre tých, ktorí o ne budú mať záujem.

ARABESKA, o.z.  Nitra vďaka podpore projektu Športujme s radosťou (2 000 €) sprístupní  pravidelné športové aktivity deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami v spolupráci s intaktnou komunitou. Cieľom integrovaných tréningov pod dohľadom školených trénerov -  dobrovoľníkov je viesť rovnako zdravé deti ako aj deti so zdravotným postihnutím k vzájomnej tolerancii, rešpektu a rozvoju ich vnútornej motivácie k športovým aktivitám.

K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, o.z., Žilina budú pri realizácii projektu Športujeme s našimi psami - veď sa chceme stať dobrými psovodmi - záchranármi! (2 300 €) trénovať deti a mladých ľudí so záľubou ku kynológii a záchranárskym činnostiam v Žiline. V rámci projektu sa pre deti zakúpia bezpečné caniscrossové postroje na beh a lyžovanie so psom. Pomocou spoločného  športovania detí a ich psov v prírode organizácia buduje v tíme silného tímového ducha, zdravú životosprávu, dobrú kondíciu.

Materské centrum Drobec - materské centrum, Michalovce projektom Bezpečne a hravo (1 500 €) osloví všetky vekové kategórie detí a dôležitých dospelých. Športovať sa bude bez súťaženia, vyskúšajú tradičné i netradičné športy v súlade s vekom detí a všetky s dôrazom na bezpečnosť a poučením o poskytnutí prvej pomoci pri bežných úrazoch. Do realizácie projektu budú zapojené celé rodiny aj dobrovoľníci s cieľom pripraviť založenie pohybového klubu.

Združenie Slatinka, Zvolen zameralo projekt Bezpečné turistické trasy (1 800 €) na aktívnu účasť detí pri mapovaní terénu okolia Zvolena - upozornia na miesta, ktoré sú z ich pohľadu nebezpečné. Zároveň lepšie spoznajú svoje okolie, utužia medziľudské vzťahy a objavia čaro turistiky. Nemenej dôležitým cieľom je vzbudiť u detí trvalý záujem o pobyt v prírode natoľko, aby sa do nej pravidelne vracali aj so svojimi rodičmi a inými dôležitými dospelými.

Slovak Freerun Family, o.z., Horná Mičiná (okres B. Bystrica) chce projektom Rozvoj parkouru v srdci Slovenska (1 950 €) zabezpečiť tréningy v telocvični počas chladnejších mesiacov, získať prenosné prekážky na tréning, tímové oblečenie a zámerom je aj organizácia (v poradí už 7. ročníka) medzinárodného stretnutia parkouristov. Celá akcia je nekomerčného charakteru a môže vzniknúť len vďaka partnerom a dobrovoľníkom.

Rozlomity klub, o.z, Košice vďaka projektu Bezpečne v prírode a na horách (1 500 €) v priestoroch Lezeckej steny Rozlomity a v okolí Košíc - Zádielská dolina, Turniská – Kojšov vytvoria podmienky pre integrovanie športových aktivít, spojených s horským prostredím, do prostredia mesta Košice s využitím pohybových aktivít, prednášok a premietaní súvisiacich s horskými športovými aktivitami s dôrazom na bezpečnosť pohybu v prírode a na horách. Cieľové športové aktivity sú halové lezenie, zlaňovanie, ktoré využívajú umelú lezeckú stenu a pohybové aktivity v skalných oblastiach v okolí Košíc.

Bee TREE, o.z., Banská Bystrica v projekte Šport,  to je zábavná hra (1 500 €) materiálovo zabezpečí športové aktivity  a revitalizuje športové a pohybové prvky tak, aby  dotvárali deťom a mládeži prostredie, v ktorom môžu  prežívať radosť z hry,  pohybu a športu. Športovým vybavením dotvorí novovznikajúce multifunkčné ihrisko, čím sa rozšíria športové možnosti  outdoorového priestoru združenia.

Bežecký športový klub Banská Bystrica vďaka podpore projektu Rozhýbeme dedinu, tatina i maminu (1 500 €) prinesie dvojsmerne fungujúci model vzájomnej motivácie predškolákov a školákov a ich rodičov/starých rodičov na pravidelnej účasti na krúžkoch detskej atletiky a ďalších spoločných podujatiach v Banskej Bystrici, Zvolene a aj v menších obciach (Divín, Ľubietová, Vlkanová, Sliač). Vďaka prítomnosti rodičov/starých rodičov prostredie poskytne deťom väčší rozmer bezpečia, uvoľnenosti, deti posilnia svoje sebavedomie a rodina začne nenápadne a hlavne spolu žiť pohybom, športom.

Fond Uško, n.f., Bratislava sa zameral na zdravotne znevýhodnených a v projekte ZDRAVÉ TELO a ZDRAVÉ NOHY – pohyb na každý deň pre sluchovo postihnutých žiakov (1 500 €) naštartuje žiakov k pohybu a chce podporiť chuť športovať, realizovať prevenciu a korekciu plochých nôh, eliminovať príznaky obezity, rozšíriť žiakom povedomie o rôznych druhoch športov, v ktorých by mohli nájsť uplatnenie a zefektívniť im voľný čas, ktorý trávia na internáte.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog