logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Na bezpečnosti detí záleží školám, samosprávam i mimovládkam

Deti na aktivite Združenia Slatinka 05. január 2017

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie bezpečnosti v 12 školách, detskom domove a voľnočasových aktivitách 29 mimovládnych neziskových organizácií a centier voľného času, ale aj 6 projektov mestských a miestnych samospráv.

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie bezpečnosti v 12 školách, detskom domove a voľnočasových aktivitách 29 mimovládnych neziskových organizácií a centier voľného času, ale aj 6 projektov mestských a miestnych samospráv.

„Aj koncom roka 2016 sme podporili  projekty, v ktorých sa deti ocitnú v bezpečných komunitách. Nadačný fond Deti v bezpečí dáva šancu všetkým dospelým, aby spojili svoje úsilie a vytvorili bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí počas celého dňa - v škole, v mimoškolskom prostredí, či v meste, kde žijú - medzi rovesníkmi a dospelými, ktorým môžu dôverovať a v pokoji a s ich podporou spoznávať samých seba a rozvíjať sa. A to je veľmi dôležité, “  hovorí Dana Rušinová, správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska.

„Sme veľmi radi, že Kooperativa môže svojou aktívnou podporou prispieť k vytváraniu bezpečného prostredia pre rozvoj a podporu detí a mladých z rôznych sociálnych skupín. Záujem o grantový program Deti v bezpečí potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia podporovať nápady, ktoré vychádzajú priamo z potrieb komunít, škôl či občianskych združení a vznikajú v spolupráci so samotnými deťmi a ich rodinami,“ uviedol  Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

V grantovom programe Bezpečne v komunite - bezpečne doma sa prerozdelila suma 32 000 € na 29 projektov, ktorých cieľom je vytváranie zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti, rozvíjanie sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých, ale aj participatívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia.

V grantovom programe Športujem rád a bezpečne podporu získalo 19 projektov v celkovej sume 35 000 € na nesúťažné športovanie a pohyb detí a mladých ľudí, ako aj na podporu prevencie úrazov.

Zvyšovanie kvality života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí, podpora účasti detí a mladých ľudí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom a prepájanie komunít v tvorbe bezpečného prostredia je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorý v roku 2015 zriadila KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group s ambíciou vytvoriť najväčší fond na Slovensku zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. V roku 2015 do fondu vložila 200 000 € a podporila celkovo . Fond podporuje projekty škôl, komunitných a materských centier, samospráv, či mimovládnych neziskových organizácií, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí.

  • Podpora bezpečného prostredia v obciach a mestách -  6 samospráv
  • Podpora bezpečného prostredia v školách – 12 škôl
  • Podpora bezpečného prostredia - ďalšie subjekty – 29 MVO, klubov apod.

(Kliknutím na mapku sa dostanete na mapu.google.com s informáciami o projektoch. Linka: goo.gl\j8V1CL)

Podpora bezpečného prostredia v obciach a mestách -  6 samospráv

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma

Obec Makov (okres Čadca) v projekte Tu sme v bezpečí! (1 000 €) zapojí deti a mladých ľudí do zveľaďovania priestoru verejnej knižnice, kde získajú moderný komunitný priestor, ktorý bude plniť úlohu študovne, čitárne, herne. Deti, žiaci, študenti tu budú môcť tráviť zmysluplne svoj voľný čas v bezpečí.

Mesto Jelšava (okres Revúca) projektom Zachovaj sa zodpovedne (1 300 €) oslovuje mamičky s deťmi, navštevujúce predškolský klub v komunitnom centre, deti vo veku do 6 rokov, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu s prednáškami na tému vysvetlenie pojmov bezpečia, ochrany, zodpovedného správania sa v ťažkých životných situáciách.

Mesto Žilina - Komunitné centrum na predmestí, Žilina plánuje prostredníctvom projektu Spolu v bezpečí (1 100 €) zvýšiť bezpečnosť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Bratislavskej ulice zo Žiliny, kde chýbajú detské ihriská a s nimi spojené aktivity.

Mesto Košice sa v projekte Bachtalo dživipen - Šťastný život (1 300 €) zameriava na vytvorenie zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia na sídlisku- Lunik IX, kde je vysoká miera nezamestnanosti, chudoby, kriminality s množstvom voľného, nevyužitého času.

Grantový program Športujem rád a bezpečne

Mesto Ružomberok v projekte ŠPORTUJ s PRERODom (1 900 €) zameralo pozornosť na vytvorenie bezpečného prostredia na pravidelnú športovú činnosť pre deti z ohrozeného a sociálne znevýhodneného prostredia pod vedením pracovníka Nízkoprahového centra pre deti a rodinu -PREROD. Bezpečnosť detí pri športe zabezpečí pracovník, ktorý bude od detí prijímať aj návrhy na zlepšenie bezpečnosti pri športe a odovzdá ich orgánom Mesta Ružomberok.

Obec Častkov (okres Senica) chce do projektu Cvičí celá dedinka (2 300 €) zapojiť všetky vekové kategórie – deti i rodičov, ktorých podporia hasiči, športovci a dobrovoľníci do rôznych aktivít potrebných k realizácii projektu.

Podpora bezpečného prostredia v školách – 12 škôl

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma

Stredná odborná škola, Tisovec v rámci projektu Nalaďme sa na správnu vlnu (1 300 €) vytvorí v škole oddychovú bezpečnú zónu pre študentov školy, kde by si mohli spraviť čaj, ohriať jedlo, počkať na spoje domov, zrelaxovať v príjemnom prostredí a spraviť si domáce úlohy. Toto príjemné prostredie, ktoré sa líši od klasickej triedy má byť využívané na výučbu hodín etickej výchovy a občianskej výchovy, ako aj na pohovory s výchovným poradcom. Oddychovú miestnosť si študenti navrhnú, vymaľujú a zariadia vo vlastnej réžii.

Evanjelická spojená škola, Martin chce v projekte It don´t matter if you are black or white (800 €) poskytnúť deťom zo sociálne a etnicky marginalizovanej skupiny (rómska osada na okraji mesta Martin) priestor, prostriedky a predovšetkým osobný príklad na umelecký rozvoj a podchytenie ich talentu v oblasti hudby, výtvarného umenia a tanca. Projekt sa bude realizovať prostredníctvom terénnej práce v novovybudovanom komunitnom centre priamo v rómskej osade Bambusky.

Odborné učilište internátne, Želovce (okres Veľký Krtíš) v projekte "Nech sa páči: Multi-kulti" (800 €) má naplánované spoločensko-kultúrne podujatia, zmysluplné využívanie voľného času. Sprejovým umením (graffiti ), spevom, tancom, národným jedlom chce poukázať na možnosť tolerantného spolunažívania týchto skupín populácie. Prínosom bude eliminácia predsudkov voči rómskej populácii a populácii s mentálnym postihnutím.

Základná škola Plavecký Štvrtok, Plavecký Štvrtok (okres Malacky) prostredníctvom aktivít projektu Bezpečná škola pre všetkých (1 400 €) bude eliminovať násilné prejavy medzi deťmi a ich rodinami v neďalekej osade, a zvýši ich pocit bezpečia v škole tak, aby sa škola pre nich stala miestom, kde sa môžu bez obáv venovať vzdelávaniu, svojim záľubám, rozvíjať kamarátstva a cítiť sa dobre.

Materská škola Tlmače (okres Levice) v projekte Lúčik na ceste za zdravím (900 €) plánuje vytvoriť chodník zdravia, ktorý okrem rozvoja zdravotnej výchovy, rozvinie u detí špeciálne zručnosti v oblasti rozvoja hrubej motoriky a zároveň dbá na správne zdržanie tela, správny vývoj klenby chodidiel detí.

Grantový program Športujem rád a bezpečne

Základná škola s materskou školou, Malachov (okres Banská Bystrica) chce projektom Vráťme Malachov na bežky (2 750 €) vytvoriť podmienky na oživenie bežeckého lyžovania v Malachove. Pomocou zakúpeného vybavenia a pravidelných tréningov v spolupráci školského športového klubu a bývalých aktívnych bežkárov – rodičov a priateľov školy – má škola záujem naučiť deti a dospelých základy bezpečného pohybu na bežkách, aby mohli v zime pravidelne tráviť voľný čas spolu pohybom na čerstvom vzduchu v prírode.

Súkromné odborné učilište, Kežmarok prostredníctvom realizácie projektu Cvičíme, cvičíme, naberáme silu (2 300 €) svojim žiakom (90% zo sociálne znevýhodneného prostredia) zriadi posilňovaciu miestnosť, kde môžu tráviť svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a pod odborným dozorom posilňovať telo i ducha. Cieľom je naučiť ich systematicky a pravidelne pracovať na svojom rozvoji.

Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica vďaka projektu Rozvíjame opičie vlohy - bezpečne a hravo (2 000 €) v spolupráci s rodičmi detí, deťmi, študentmi Pedagogickej fakulty UMB, Topografickým ústavom vybudovaním a zveľadením existujúcich ihrísk v areáli bývalého vojenského gymnázia vytvorí priestor pre rozvoj hrubej motoriky detí, kde budú môcť športovať bezpečne a hravo.

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra chce v projekte Terapia pohybom (1 300 €) motivovať žiakov k zvýšeniu fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti organizmu žiakov, formovaniu kladného vzťahu k športovaniu v prírode a prepojením zdravých žiakov so žiakmi s kombinovaným postihnutím k rastu vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi. Žiaci si osvoja pravidlá bezpečnosti ukážkami prvej pomoci, nácvikom zručností v situácii poškodenia zdravia pri športe a umožniť učiteľom overiť si svoje profesionálne kompetencie v rámci akreditovanej vzdelávacej aktivity Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová bude vďaka podpore projektu Happy feet (2 000 €) pritiahnuť do školy rodičov na neformálne športové popoludnia, kde budú viac tráviť čas so svojimi deťmi aj s učiteľmi.

Základná škola Podvysoká 307, Podvysoká (okres Čadca) prostredníctvom projektu Radosť z pohybu (1 500 €) priblíži širokému spektru detí, rodičov a pedagógov športové aktivity ako nástroj správneho využívania voľného času, relaxu a oddychu. Hlavným cieľom je vytvorenie silnej komunity spojenectva a priateľstva, ktorá by ponúkla priestor pre lepšie vzťahy, utužovanie zdravia i bezpečného prostredia pre šport.

Základná škola v Kvačanoch, Kvačany (okres L. Mikuláš) v projekte Hýbme sa bezpečne a pre radosť všetci a spolu! (1 000 €) osloví deti, aby navrhli spôsob ako zmotivovať celé rodiny k  pravidelnému športovaniu pre radosť a v bezpečnom prostredí. Pravidelným stretávaním sa pri spoločných pohybových aktivitách s dobrým zážitkom chcú vypestovať celoživotný vzťah k športovaniu v každom veku.

Podpora bezpečného prostredia - ďalšie subjekty – 29 MVO, klubov apod.

Grantový program Bezpečne v komunite - bezpečne doma

Náruč - Pomoc deťom v kríze, Žilina v rámci projektu SPOLOČNÉ terapeutické DNI = SPOLOČNÁ bezpečná BUDÚCNOSŤ (1 100 €) pripraví 5 spoločných rodinných terapeutických dní (SRTD) v upravených a dovybavených priestoroch Detského krízového centra (DKC) Náruč. V rámci SRTD je naplánované učiť rodičov a ich deti zmysluplnému tráveniu spoločného voľného času, pracovať na rozvoji efektívnej komunikácie v rodine, pocitu spolunáležitosti.

ZADOBE, o.z., Banská Bystrica chce v projekte Kam s dieťaťom, keď študujem? (1 500 €) vytvoriť bezpečné prostredie pre deti študentov s individuálnym študijným plánom, ktorí nemajú kde na pár hodín umiestniť svoje ratolesti, kým absolvujú konzultácie či skúšku. čo zlepší ich koncentráciu a kvalitu študijného procesu. Diskusiami zmapujú potreby a predstavy študentov - rodičov a ich detí o bezpečnom prostredí a následne ich zapoja do vytvorenia takého prostredia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela.

Dobrovoľný hasičský zbor Margecany (okres Gelnica) v projekte Mladý hasič – KRTKO (1 500 €) sa pod záštitou DHZ Margecany venuje príprave aktivít pre deti od 2 do 6 rokov a hravou formou ich učí hasičskému umeniu, zodpovednosti a úcte k životu. Pomocou tohto projektu by chceli pre deti zabezpečiť výstroj a techniku pre činnosť.

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Rajecké Teplice sa v projekte Podpora a rozvíjanie bezpečného prostredia pre deti v kríze (1 500 €) zameriava na podporu vytvorenia bezpečného prostredia v rodinách detí poznačených rôznymi traumami v súčasnosti či z minulosti. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia prechodne umiestnené v Zariadení núdzového bývania a taktiež z rodín z rajeckého regiónu. Pomocou hrovej terapie, filiálnej terapie a psychologickým poradenstvom bude podporené znovunadviazanie vzťahu rodič - dieťa.

Kalma o.z., Zvolen v projekte V bezpečí o bezpečí - pridáte sa k nám? (550 €) naučí rozpoznávať a naučiť sa odhadnúť nebezpečenstvo a, ako bezpečne cestovať mestskou hromadnou dopravou, ako sa bezpečne pohybovať po Zvolene a spoločne s deťmi zostavia manuál, ktorý pomôže spolužiakom a deťom.

Rodinný detský domov, Biely Kostol (okres Trnava) bude vďaka podpore projektu Som v bezpečí? Áno (1 400 €) zvyšovať bezpečnosť detí v náhradnom rodinnom prostredí, v profesionálnych rodinách a ich domácnostiach nákupom prostriedkov pre zabezpečenie priestorov v domácnostiach profesionálnych rodín a bezpečnostných prvkov pre deti, ktoré by mohli používať pri ceste do školy, pri hrách vonku mimo domácnosť a ktoré by ich zviditeľnili pre chodcov a vodičov.

Miestne združenie YMCA Revúca, Revúca v projekte Kráčame spolu (770 €) naučí deti spracovať a vyjadriť, čo prežívajú. Budú hľadať rozdiely medzi tým čo ich ohrozuje a čo je pre nich bezpečné. Prostredníctvom hier, divadelných scénok, kreatívnych činností a individuálnych rozhovorov budú hľadať cestu ako sa rozhodovať v rizikových situáciách a ako povedať nie.

BUDÚCNOSŤ n. o., Nitra prostredníctvom projektu Pre rodiny s BUDÚCNOSŤOU (980 €) vytvorí zážitkový workshop pre abstinujúcich závislých rodičov a ich spoluzávislých partnerov o vybudovaní vzťahov v rodine, sebapresadení detí, odpustení a komunikácii. Prostredníctvom workshopu rodičia nadobudnú nové sociálne kompetencie a zručnosti.

Občianske združenie Barlička, Prešov - združenie rodičov detí s ťažkým zdravotným zvýhodnením v rámci projektu Voľný čas bezpečne (1 100 €) vo svojom domove sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby chce na základe prieskumu a požiadaviek sídliska ponúknuť bezpečnú alternatívu trávenia voľného času pre deti a mladých ľudí z okolia.

Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou bude v rámci projektu Bezpečnosť a prevencia v DSS (800 €) riešiť bezpečnosť klientov, ktorí sú mentálne postihnutí (poistky na okná), prevenciu o bezpečnom pohybe v DSS-vytvoriť na arteterapii LEPORELO o bezpečnom pohybe. Klienti potrebujú cítiť pocit istoty a bezpečia, nakoľko im často chýba a práve týmito aktivitami by sa podarilo eliminovať ich pocity strachu. Projektom chcú poukázať na netradičnú možnosť integrácie mladých postihnutých dospelých s intaktnou populáciou. Predstaviť nenásilné možnosti spolupráce, tvorivosti.

Komunitné vzdelávanie "Kalimba", Rosina (okres Žilina) plánuje v projekte Čáry-máry v Tramtárii (950 €) v nových priestoroch, v staršom mobilnom dome, ktorý potrebuje rekonštrukciu a úpravu okolia, naplánovať a zrealizovať spolu s deťmi zmeny a zakomponovať do plánov aj ich nápady.

Združenie STORM, Nitra v projekte Bezpečná alternatíva (700 €) rozširuje služby nízkoprahového zariadenia a dáva mladým ľuďom šancu objaviť svoj talent, rozvíjať sa a netráviť svoj voľný čas na ulici. Program reaguje na ich potreby a poskytuje priestor na sebarealizáciu a získanie pozitívnej skúsenosti.

Baobab o. z., Bratislava chce projektom Rozvojom pohybu k vlastnej bezpečnosti (1 400 €) prispieť k tomu, aby deti aj napriek vážnemu postihnutiu neboli boli pasívne  - rozvojom pohybu, stimuláciou vestibulárneho systému dosiahnuť zmenu polohy – formou hojdačiek, špeciálneho hojdacieho kresla a ďalších pomôcok. Každá nadobudnutá vlastná kompetencia a precítenie vlastného tela je prevenciou pred pasivitou.

Nádej deťom, o.z., Banská Bystrica sa v projekte Babinec (1 100 €) zameriava na pomoc 15 dievčatám, ktoré vyrastajú v rómskych komunitách v sociálnej a teritoriálnej izolácii, aby bezpečne prešli obdobím dospievania. Aktivity budú zamerané na podporu ich sebahodnoty a sebaúcty.

ZRPŠ Pri kríži, Bratislava chce v rámci projektu Spoločne bezpečne (1 000 €) vytvoriť v areáli školy bezpečný priestor pre voľný čas, realizáciu podujatí školy aj širšej komunity - revitalizujú nevyužívané átrium, prispôsobia priestor formou bezbariérových úprav jednotlivých stavebných prvkov a zvýšia jeho bezpečnosť. Na plánovaní i revitalizácii sa budú aktívne podieľať žiaci a žiačky, i ich rodičia a učitelia.

Saplinq, o.z., Zlaté Moravce  v projekte Queer-Ty (750 €) upriamuje svoju pozornosť na mladých ľudí, ktorí sa identifikujú ako LGBT ľudia. Zámerom je znížiť negatívne dopady šikany a diskriminácie, s ktorou sa stretávajú tak, že budú mať bezpečný priestor na diskusiu pod odborným vedením, aby mohli zdieľať overené ochranné stratégie. Z diskusií vznikne publikácia pre mladých ľudí na celom Slovensku.

Expression o. z., Spišská Belá projektom Bezpečne inside out (1 300 €) vyzve žiakov, aby sa stali aktívnymi vo vytváraní bezpečnejšieho prostredia vo svojej komunite. V prvej fáze dostanú informácie o bezpečnosti z pohľadu odborníkov (polícia, hasiči, záchranári). V druhej fáze budú navrhovať konkrétne spôsoby zlepšenie bezpečnosti v meste. Najlepšie návrhy budú zrealizované.

AnimaMundi, o.z. Moravany n./Váhom (okres Piešťany) v projekte Nájsť bezpečný smer (1 300 €) naplánovalo vytvorenie terapeutického u ľudí bez domova, podporí zmenu a zároveň talenty, ktoré mladí ľudia "na ulici" majú - a týmto prispeje k budovaniu povedomia, porozumenia a pozitívnejšieho vzťahu k nim. Toto zároveň môže viesť k zvýšeniu pocitu bezpečia v kontakte s ľuďmi bez domova a ku zmene v komunikácii s nimi.

Súkromné centrum voľného času Laura, Humenné zameralo projekt  Dobrovoľníctvo je cesta (900 €) na prevenciu sociálnopatologických javov mladých ľudí (kriminalita, drogové a iné závislosti a pod.) formou podujatí zameraných na výchovu mládeže či motivovanie k túžbe po dobrovoľníckych činnostiach. Ciele budú uskutočňované prostredníctvom výchovného programu organizácie S mladými pre mladých a v súlade s ich vymedzením v danom projekte.

Centrum voľného času Turzovka, (okres Čadca) chce prostredníctvom projektu Hniezdo pre každého (1 500 €) vytvoriť bezpečný a podnetný priestor pre trávenie voľného času mladých ľudí do 30 rokov, aby sa mohli ďalej rozvíjať či v oblasti kreativity, prosociálneho a kritického myslenia v priestoroch centra a priestor otvoriť aj pre aktivity mamičiek s deťmi.

Grantový program Športujem rád a bezpečne

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená v svojom projekte Viac ako víťazstvá (2 400 €) využíva šport ako nástroj na upevňovanie vnútornej motivácie detí a mladých pri prekonávaní životných výziev. Zorganizuje prekážkový beh Adrenalin Race a Festival netradičných športov, workshop pre pracovníkov s mládežou o bezpečnosti pri športových aktivitách, k verejným športoviskám nainštaluje informačné tabule o pravidlách bezpečnosti a fair-play. Zakúpené športové potreby pre „nové“ netradičné športy sa budú využívať priamo v práci v centre a tiež budú podporovať prirodzený pohyb ich požičiavaním pre tých, ktorí o ne budú mať záujem.

ARABESKA, o.z.  Nitra vďaka podpore projektu Športujme s radosťou (2 000 €) sprístupní  pravidelné športové aktivity deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami v spolupráci s intaktnou komunitou. Cieľom integrovaných tréningov pod dohľadom školených trénerov -  dobrovoľníkov je viesť rovnako zdravé deti ako aj deti so zdravotným postihnutím k vzájomnej tolerancii, rešpektu a rozvoju ich vnútornej motivácie k športovým aktivitám.

K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, o.z., Žilina budú pri realizácii projektu Športujeme s našimi psami - veď sa chceme stať dobrými psovodmi - záchranármi! (2 300 €) trénovať deti a mladých ľudí so záľubou ku kynológii a záchranárskym činnostiam v Žiline. V rámci projektu sa pre deti zakúpia bezpečné caniscrossové postroje na beh a lyžovanie so psom. Pomocou spoločného  športovania detí a ich psov v prírode organizácia buduje v tíme silného tímového ducha, zdravú životosprávu, dobrú kondíciu.

Materské centrum Drobec - materské centrum, Michalovce projektom Bezpečne a hravo (1 500 €) osloví všetky vekové kategórie detí a dôležitých dospelých. Športovať sa bude bez súťaženia, vyskúšajú tradičné i netradičné športy v súlade s vekom detí a všetky s dôrazom na bezpečnosť a poučením o poskytnutí prvej pomoci pri bežných úrazoch. Do realizácie projektu budú zapojené celé rodiny aj dobrovoľníci s cieľom pripraviť založenie pohybového klubu.

Združenie Slatinka, Zvolen zameralo projekt Bezpečné turistické trasy (1 800 €) na aktívnu účasť detí pri mapovaní terénu okolia Zvolena - upozornia na miesta, ktoré sú z ich pohľadu nebezpečné. Zároveň lepšie spoznajú svoje okolie, utužia medziľudské vzťahy a objavia čaro turistiky. Nemenej dôležitým cieľom je vzbudiť u detí trvalý záujem o pobyt v prírode natoľko, aby sa do nej pravidelne vracali aj so svojimi rodičmi a inými dôležitými dospelými.

Slovak Freerun Family, o.z., Horná Mičiná (okres B. Bystrica) chce projektom Rozvoj parkouru v srdci Slovenska (1 950 €) zabezpečiť tréningy v telocvični počas chladnejších mesiacov, získať prenosné prekážky na tréning, tímové oblečenie a zámerom je aj organizácia (v poradí už 7. ročníka) medzinárodného stretnutia parkouristov. Celá akcia je nekomerčného charakteru a môže vzniknúť len vďaka partnerom a dobrovoľníkom.

Rozlomity klub, o.z, Košice vďaka projektu Bezpečne v prírode a na horách (1 500 €) v priestoroch Lezeckej steny Rozlomity a v okolí Košíc - Zádielská dolina, Turniská – Kojšov vytvoria podmienky pre integrovanie športových aktivít, spojených s horským prostredím, do prostredia mesta Košice s využitím pohybových aktivít, prednášok a premietaní súvisiacich s horskými športovými aktivitami s dôrazom na bezpečnosť pohybu v prírode a na horách. Cieľové športové aktivity sú halové lezenie, zlaňovanie, ktoré využívajú umelú lezeckú stenu a pohybové aktivity v skalných oblastiach v okolí Košíc.

Bee TREE, o.z., Banská Bystrica v projekte Šport,  to je zábavná hra (1 500 €) materiálovo zabezpečí športové aktivity  a revitalizuje športové a pohybové prvky tak, aby  dotvárali deťom a mládeži prostredie, v ktorom môžu  prežívať radosť z hry,  pohybu a športu. Športovým vybavením dotvorí novovznikajúce multifunkčné ihrisko, čím sa rozšíria športové možnosti  outdoorového priestoru združenia.

Bežecký športový klub Banská Bystrica vďaka podpore projektu Rozhýbeme dedinu, tatina i maminu (1 500 €) prinesie dvojsmerne fungujúci model vzájomnej motivácie predškolákov a školákov a ich rodičov/starých rodičov na pravidelnej účasti na krúžkoch detskej atletiky a ďalších spoločných podujatiach v Banskej Bystrici, Zvolene a aj v menších obciach (Divín, Ľubietová, Vlkanová, Sliač). Vďaka prítomnosti rodičov/starých rodičov prostredie poskytne deťom väčší rozmer bezpečia, uvoľnenosti, deti posilnia svoje sebavedomie a rodina začne nenápadne a hlavne spolu žiť pohybom, športom.

Fond Uško, n.f., Bratislava sa zameral na zdravotne znevýhodnených a v projekte ZDRAVÉ TELO a ZDRAVÉ NOHY – pohyb na každý deň pre sluchovo postihnutých žiakov (1 500 €) naštartuje žiakov k pohybu a chce podporiť chuť športovať, realizovať prevenciu a korekciu plochých nôh, eliminovať príznaky obezity, rozšíriť žiakom povedomie o rôznych druhoch športov, v ktorých by mohli nájsť uplatnenie a zefektívniť im voľný čas, ktorý trávia na internáte.

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog