logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nadácia pre deti Slovenska iniciovala vznik Koalície pre deti, ktorá pripravila alternatívnu správu o implementácii Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa

21. máj 2012

Nadácia pre deti Slovenska iniciovala vznik Koalície pre deti, ktorá pripravila aktuálnu alternatívnu správu o implementácii Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii (OPSC) v Slovenskej republike pre Výbor OSN pre práva dieťaťa z pohľadu tretieho sektora.

Členmi koalície sa stali mimovládne organizácie, ktoré sa dlhodobo venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku, resp. problematike týkajúcej sa detí a mladých ľudí do 26 rokov, vrátane marginalizovaných skupín a utečencov – Nadácia pre deti Slovenska, OZ Náruč – pomoc deťom v kríze, Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Slovenský výbor pre UNICEF, Slovenská humanitná rada, Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Úsmev ako dar, Návrat, OZ Odyseus, OZ Prima, Človek v tísni o.p.s. – pobočka Slovensko.

Cieľom koalície je stať sa platformou neziskových organizácii pre oblasť detských práv a potrieb detí na Slovensku a o.i. monitorovať implementáciu odporúčaní Výboru OSN pre práva dieťaťa k tejto správe, ako aj pripraviť alternatívnu správu k implementácii odporúčaní k Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku v roku 2013.

Pre prípravu alternatívnej správy v roku 2012 sme mali veľmi limitovaný mesačný časový priestor, preto jej obsah neposkytuje komplexnú a úplnú informáciu o stave implementácie OPSC na Slovensku. Pri príprave tejto správy sme oslovili desiatky ďalších MVO s podobným zameraním. Celkovo sa na príprave tejto správy podieľalo 22 MVO, pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.

Na príprave aktuálnej správy koalícia úzko spolupracovala aj p. Alexandra Malangone, členka monitorovacieho Výboru Rady Európy GRETA a p. Peter Guráň, člen Výboru OSN pre práva dieťaťa a člen Správnej rady Nadácie pre deti Slovenska.

Všetkým spolupracovníkom zo srdca ďakujeme.

Koalícia pre deti

Krátky sumár

Problematika OPSC je na Slovensku známa najmä v odbornej verejnosti, vrátane  MVO. Ostatná verejnosť sa s ňou stretáva skôr v rámci preventívnych aktivít na vybrané témy, ako obchodovanie s deťmi, ohrozenia detí vo virtuálnom svete a podobne, organizované  najmä MVO. Legislatívne celú problematiku OPSC pokrýva najmä Trestný zákon. Napriek ochote verejnej správy spolupracovať, ukazuje  sa  implementácia legislatívy v praxi ako nedostatočná, a to najmä kvôli malej schopnosti profesionálov spoľahlivo identifikovať detskú obeť násilia definovaného OPSC.  Hlavným odporúčaním správy je ustanovenie pozície detského ombudsmana, ako aj vytvorenie efektívnych finančných mechanizmov na vzdelávacie, preventívne i intervenčné aktivity so zapojením MVO.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog