logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Nórske fondy pomohli deťom i mladým ľuďom

fenestra 22. január 2016

V rámci grantového programu Aktívne občianstvo a inklúzia, financovaného Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, sa na Slovensku od roku 2013 rozdelila suma 852 831,00 eur. Peniaze mimovládne organizácie využili na podporu aktívneho občianstva a na eliminovanie hrozieb u detí a mladých ľudí.

Medzi 29 podporenými projektmi bol aj medzinárodný projekt Zippyho kamaráti, na ktorý dostala dotáciu Liga za duševné zdravie. Deti sa hravou formou učia rozprávať, pomenovať a zvládať emócie či konfliktné situácie. „Nielen učitelia, ale aj rodičia zapojených detí si všímajú výrazné pozitívne zmeny a rozvoj u svojich detí. Rodičia hovoria, ako sa im dieťa „otvára“, začína hovoriť viac o svojich pocitoch, o prežívaní situácií, o zážitkoch.“, píšu realizátori v záverečnej správe k projektu, ktorý je v súčasnosti realizovaný v 30 krajinách sveta.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporil aj projekty v oblasti ochrany životného prostredia. Napríklad občianske združenie Strom života vďaka EEA grantom mohlo vytvoriť bio profily miest a obcí Slovenska. V rámci projektu navštívili alebo oslovili zástupcov samospráv a spoločne sa venovali vybranej environmentálnej téme. Projekt umožnil zakúpiť niekoľko prístrojov a pomôcok.

„Veľkým prínosom pre organizáciu je vytvorených a aktualizovaných 35 publikácií, ktoré tvoria východiskový metodický materiál pre praktickú environmentálnu výchovu v mimoškolskom vzdelávaní.“, hodnotí výsledky občianske združenie. Ďalším prínosom projektu bolo vytvorenie subdomény Stromu života – www.sombio.sk, ktorá poskytuje priestor pre verejnú diskusiu medzi mapovateľmi, pedagógmi, predstaviteľmi dotknutých samospráv a verejnosťou.

Z EEA grantov bol podporený aj projekt Nebojím sa rozumieť. Vďaka tejto finančnej podpore mohlo Stredisko sv. Františka Saleského – EFFETA realizovať preventívne a intervenčné aktivity na elimináciu hrozby dôsledkov komunikačných a informačných obmedzení u detí a mládeže so sluchovým postihnutím. „Nepočujúce deti a mládež majú silné obavy zo zlyhania v komunikácii s počujúcimi a počujúci zo zlyhania v komunikácii s nepočujúcimi... Projekt po prvýkrát vytvoril integračné prostredie pre existenciu oboch detských svetov“, píše sa v správe o projekte.


Komunitná práca a terénna sociálna práca bola podporená v projekte OZ Ulita. Okrem pravidelných služieb terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou, zapojili do svojej činnosti aj širšiu sídliskovú komunitu. Okrem toho mohli mladí ľudia a rodičia využiť službu individuálnych konzultácií a poradenstva priamo v komunitnom centre.  „V priebehu projektu sme pilotne testovali kontakt a ponuku konzultácií aj vo virtuálnom priestore – pracovníčky Ulity boli 1x v týždni k dispozícii prostrednítctvom chatu na facebooku.“
Ak vás zaujímajú aj ďalšie podporené projekty, tu nájdete ich zoznam i s krátkou anotáciou.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantová schéma zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a služieb v sociálnej oblasti. Cieľom je podporovať aktívne občianstvo a eliminovať hrozby u detí a mladých ľudí. Podporené projekty by mali prispieť k vyššej účasti detí a mladých ľudí na dianí v spoločnosti a k posilneniu skupín detí, mládeže a Rómov. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog