logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

O škole, v ktorej sa nedá prepadnúť

skola 27. august 2015

Podľa štatistík až 90% rodičov tvrdí, že ich deti sú spokojné na základných školách. Reč síce nie je o slovenských školách, ale čo nie je, to môže byť – stačí si zobrať inšpiráciu z Islandu.

Hlavnými piliermi, na ktorých je postavené islandské vzdelávanie, sú učenie s porozumením, zdravie a dobrá fyzická a psychická kondícia, kreativita, rovnosť, udržateľnosť, demokracia a ľudské práva. Individuálne potreby každého žiaka sú na prvom mieste – škola musí vytvoriť také podmienky, aby ich maximálne naplnila. Na Islande sa preto nestáva, že by žiak prepadol a musel opakovať ročník.

Škôlku si rodičia môžu vybrať, škola je väčšinou navštevovaná podľa miestnej príslušnosti. Nehrozí, že by nebol dostatok voľných miest, pretože samospráva plánuje kapacity predškolských a školských zariadení s dostatočným predstihom na základe pôrodnosti.

Všetky materské a základné školy sú inkluzívne. Deti so špeciálnymi potrebami, dostávajú individuálnu podporu v bežných triedach, výnimočne v špeciálnych triedach bežných škôl. Bežné školy, ktoré integrujú deti s postihnutím, či so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, majú špeciálne programy a tiež špeciálne školených zamestnancov. „Nijaké dieťa nemá jediného, vlastného asistenta. Chceme, aby sa nefixovalo na jedného človeka, ktorý by po čase mohol prebrať za dieťa niektoré úlohy, ktoré by inak zvládlo,“ hovorí Elísabet Helga Pálmadóttir z Mestského úradu v Reykjavíku. Týmto prístupom sa tak deti učia maximálnej samostatnosti a tiež sa rozvíja podpora a pomoc zo strany spolužiakov.

V Reykjavíku fungujú aj tri bežné školy so špecializáciou na určité znevýhodnenie – Solborg pre nepočujúcich, Mulaborg pre deti s ťažkým alebo viacnásobným postihnutím, a Sudurborg pre autistické deti. Tieto zariadenia sú zároveň podpornými centrami pre bežné školy na integráciu takýchto detí. Špeciálna škola je v meste len jedna. S kapacitou maximálne 5 detí je určená pre tých, ktorým zdravotné obmedzenia neumožňujú chodiť do bežnej školy. Deti môžu byť do nej umiestnené výhradne na základe žiadosti rodičov.

Do fungovania islandského školstva nahliadla Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti Slovenska spolu so Zuzanou Konrádovou, generálnou sekretárkou Koalície pre deti Slovensko počas študijnej cesty, ktorú absolvovali od 9. do 12. júna 2015 v Reykjavíku. Jej cieľom bolo priniesť dobré skúsenosti, ktoré by mohli napomôcť približovať vzdelávanie detí a mladých ľudí na Slovensku ich prirodzeným potrebám a vytvárať tak podmienky pre rozvoj individuálneho potenciálu každého dieťaťa a zároveň pre inklúziu detí so špecifickými vzdelávacími do bežných škôl a do   spoločnosti.

Študijná návšteva zameraná na výmenu skúseností a tvorbu partnerstiev v oblasti podpory a ochrany práv detí a mladých ľudí bola podporená z Bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 grantov EHP a Nórska.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog