logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ocenenie “Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom”

05. máj 2015

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,, je ocenenie Nadácie pre deti Slovenska spolu s partnermi pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých.

Ide o ocenenie akýchkoľvek aktivít samosprávy alebo komunity, ktoré napĺňajú princípy Komunity  priateľskej deťom a mladým ľuďom v priebehu jedného roka (od mája aktuálneho roku do apríla nasledujúceho roku).

Ocenenie môžu v jednom roku získať najviac 3 držitelia, pričom rovnaký držiteľ môže získať ocenenie aj viackrát.

Dlhodobými partnermi Ocenenia sú Komunálna poisťovňa a ZMOS. 1. ročník ocenenia pre rok 2015 bude za obdobie máj 2015 – apríl 2016.

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,,  je ocenením napĺňania nasledovných princípov:

Komplexnosť

Komplexnosť pri vytváraní Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom spočíva v komplexnom a  prierezovom pochopení a pokrývaní všetkých tém týkajúcich sa detí a mladých ľudí v danej komunite či samospráve, v zapojení všetkých partnerov – dôležitých aktérov (stakeholderov), ktorí sú ochotní spolupracovať, vo využívaní potenciálu rôznorodosti členov komunity, v takom nastavovaní časových míľnikov aktivít, aby prinášali väčšiu pridanú hodnotu a umožnili efektívne využívať časové,  finančné i personálne kapacity komunity, v rozhodovaní, kde pri prijímaní rozhodnutí komunita zohľadňuje ich dopad na život detí, mladých ľudí a ich rodín a uprednostňuje také riešenia, ktoré ich podporujú, nie zhoršujú ich situáciu.

Pravidelné mapovanie potrieb

Základným predpokladom vytvárania Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom je  mapovanie  aktuálnych  a vznikajúcich potrieb detí a mladých ľudí v komunite. Na základe mapovania nových javov v komunite, analýzy potrieb detí a vyhodnocovania zodpovednosti dospelých a komunity dokážeme identifikovať prioritné javy v komunite, kde je veľmi dôležité zapojenie širokej a zmiešanej cieľovej skupiny občanov komunity:

  • detí, mladých ľudí, rodičov, predstaviteľov samosprávy, iných dospelých, seniorov, ako aj odborníkov pôsobiacich v komunite.

Participácia

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom vytvára  prostredie založené nielen na princípe „byť vypočutý“, ale aj „byť počutý“ spojený s rešpektujúcim prístupom v rodine, v škole. Komunita neplánuje všetko pre deti a mladých ľudí z pozície dospelého, ktorý vie, čo je pre nich najlepšie – pýta sa priamo ich, čo by chceli a potrebovali; spoločne s nimi hľadá riešenia. Dôležitými a jedinečnými nástrojmi na budovanie participácie je vzdelávanie dospelých, fungujúce detské rady a študentské parlamenty, pravidelné stretávanie sa poslancov mestského alebo obecného zastupiteľstva so zástupcami detských rád a študentských parlamentov, vytvorené mechanizmy zapojenia detí a mladých ľudí do rozhodovania,  implementácie rozhodnutí a iné.

Systematický prístup a dôsledné zabezpečenie implementácie

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom na základe identifikovania potrieb detí a mladých ľudí, zodpovednosti dospelých a komunity, hľadá efektívne riešenia, ktoré identifikované potreby napĺňajú. Vytvorením akčného plánu Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom, jej implementáciou a priebežným vyhodnocovaním (či a do akej miery sa napĺňajú) sa nastavuje systematický a dlhodobý prístup komunity v tejto oblasti. Investícia do detí a mladých ľudí nie je krátkodobá ­– v prítomnosti skvalitňuje ich život a vytvára vhodné podmienky pre ich maximálny rozvoj. Zároveň v nich vytvára pocit príslušnosť k miestnej komunite, ktorú v dospelosti nebudú chcieť opustiť, a do ktorej sa budú naďalej aktívne zapájať.

Sieťovanie a spolupráca

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom má zriadenú pozíciu Koordinátora pre deti a mladých ľudí,  resp. dbá o to, aby sa tejto oblasti v samospráve niekto aktívne venoval. Ide pritom o človeka, ktorého návrhy a aktivity bude samospráva podporovať, bude akceptovaný celou komunitou, vrátane detí a mladých ľudí a pre neho bude táto práca profesionálnou i osobnou výzvou. Koordinátor pritom nemusí byť zamestnancom samosprávy, avšak  minimálne jej stálym/dlhodobým spolupracovníkom.

Náplňou práce Koordinátora pre deti a mladých ľudí je podpora,  sieťovanie a prepájanie aktivít formálnych inštitúcií a organizácií, neformálnych skupín a aktívnych jednotlivcov v komunite, vrátane detí a mladých ľudí.

Samospráva má zároveň zadefinovaný a schválený dokument určujúci kritériá kvality práce s deťmi a mladými ľuďmi, pričom tento dokument vznikol ako konsenzus a je podporou pri napĺňaní vízie Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom.

Zdieľania zdrojov

Zdieľanie zdrojov – ľudských, finančných, duševných (know–how). Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom vyčleňuje na realizáciu aktivít detí a mladých ľudí zodpovedajúce financie v rozpočte a prerozdeľuje ich transparentne – na základe verejnej výzvy, podľa vopred určených kritérií, ideálne so zapojením samotných detí a mladých ľudí do rozhodovania. Komunitné zdroje sú podporou budovania zadefinovaných hodnôt prostredníctvom transparentného finančného mechanizmu, pričom hodnoty i možnosti ich napĺňania sú známe a prístupné všetkým v komunite.

Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov

Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom má zabezpečené mechanizmy, ktoré reagujú na neustále sa meniace podmienky v  spoločnosti, a tým aj  podmienky, v ktorých fungujú deti a mladí ľudia i celkový koncept detstva a mladosti. Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov v komunite zabezpečuje adresnejšie napĺňanie potrieb detí a mladých ľudí v konkrétnych podmienkach tej – ktorej komunity.

Kontakt:

Aneta Chlebničanová, aneta@nds.sk, 0911702665


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog