logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Poďme si rozumieť

effeta 11. február 2016

Nepočujúce deti a mládež majú silné obavy zo zlyhania v komunikácii s počujúcimi a počujúci zo zlyhania v komunikácii s nepočujúcimi. Projekt Poďme si rozumieť, podporený z EEA grantov, priniesol riešenia tohto problému.

Poslaním organizácie Effeta je vytvárať inkluzívne prostredie pre deti, mládež a dospelých so sluchovým postihnutím, zvyšovať úroveň ich osobnostného vývinu a podporovať ich rozvoj duchovných a kultúrnych hodnôt a tradícií v našej spoločnosti. Projekt Poďme si rozumieť, podporený z EEA grantov, umožnil tomuto občianskemu združeniu z Nitry napĺňať ciele efektívnejšie ako doteraz.

Zamerali sa na prostredie dieťaťa 

"Vďaka projektu sa nám podarilo pozrieť sa na proces znižovania komunikačného zlyhávania komplexne, širšie, otvorenými očami. A tak sme uvideli, že aktivity organizácie nemôžeme zameriavať len na dieťa so sluchovým postihnutím, či na jeho najbližšiu rodinu, ale musíme začať pracovať s celou komunitou, v ktorej sa pohybuje.", hovoria o prínose projektu jeho realizátori. 

Vyškolili 100 dôležitých dospelých

Projekt spojil oba detské svety - počujúcich i nepočujúcich. Do 11 komunikačných workshopov sa zapojilo 295 detí z celého Slovenska, z toho 100 detí a mladých ľudí so sluchovým postihnutím.  "Vďaka projektu sme mohli vyškoliť aj 100 dôležitých dospelých - učiteľov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, rodičov, rodinných príslušníkov a zamestnancov mimovládnych organizácií."

Know how získali zo zahraničia

Realizátori projektu navštívili partnerov z donorskej krajiny v Nórsku - Ål folkehøyskole og kurssenter for døve  a  Stiftelsen SIGNO. "Týmito krátkodobými vzdelávacími pobytmi sme získali know how pre ďalšiu prácu a skvalitnenie procesu poskytovania intervenčných a preventívnych programov na Slovensku.", zhodnotili.

Vytvorili originálnu metodickú príručku

OZ Effeta vytvovrilo prvú metodickú príručku zameranú na počujúce deti a mládež, ktorá pomáha znižovať riziko komunikačného zlyhania v kontakte s dieťaťom so sluchovým postihnutím. Metodická príručka tohto typu je prvá na Slovensku a doposiaľ žiadna organizácia tento druh vzdelávania nerealizovala. Tým organizácia získala nový potenciál prameniaci z potreby dôležitých dospelých učiť sa aktívne posunky, ktoré sú podporou pri komunikácii s deťmi so sluchovým postihnutím.

"Spoločnosť sa dá formovať a predsudky zakorenené v spoločnosti sa dajú znižovať len efektívnou prácou s mladou generáciou, ktorá dostane informácie a zážitky vhodnou formou, ktoré si ponesie do svojej dospelosti. To môže pozitívne ovplyvniť prístup k ľuďom so sluchovým postihnutím v budúcnosti našou spoločnosťou."

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Nebojím sa rozumieť (No fear to understanding)
Obdobie realizácie: máj 2014 - máj 2015
Príjemca podpory: EFFETA (občianske združenie), Nitra
Financovanie: 43 310,00 € (AOI 90 % = 38 979,00 €)

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog