logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

PODNETY NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA K NÁVRHU ZÁSAD NOVELIZÁCIE ZÁKONOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

11. júl 2014

Ministerstvo školstva v súčasnosti plánuje zmeny štyroch kľúčových zákonov upravujúcich vzdelávanie v materských, základných a stredných školách. Ide o dôležitú oblasť týkajúcu sa detí na Slovensku. Na akých princípoch by mala byť podľa nás postavená novelizácia zákonov?

V zmysle našich advokačných aktivít v oblasti výchovy, vzdelávania a školstva sme zostavili podnety k predloženým materiálom rezortu. Pri ich tvorbe vychádzame z našich programových priorít a stanoviska, ktoré sme vydali k Správe o stave školstva SR v júni 2013.

Prioritou, centrom a východiskom všetkých úvah a opatrení pri zmenách vzdelávacieho systému Slovenskej republiky musí byť DIEŤA – žiak a študent školy. Moderná škola, škola 21. storočia, by mala vytvárať otvorené, rešpektujúce prostredie a reflektovať prirodzené potreby detí a mladých ľudí, ako aj aktuálne potreby spoločnosti. Vnímame aj potrebu posilnenia väčšej samosprávnosti škôl a zodpovednosti školy, učiteľov, rodičov, detí i miestnej komunity za výchovu a vzdelávanie svojich detí.

Oceňujeme snahu ministerstva o získanie pohľadov na jednotlivé navrhované zmeny v legislatíve dotýkajúcej sa regionálneho školstva, avšak sme presvedčení, že by mali byť doplnené o širšiu odbornú i celospoločenskú diskusiu. V Nadácii sme pripravení poskytnúť svoje znalosti i skúsenosti v prípade posilnenia a ďalšieho organizovania takéhoto dialógu; aj ako zakladajúci člen Koalície pre deti, platformy organizácií venujúcich sa presadzovaniu, obhajovaniu a napĺňaniu práv, potrieb a záujmov detí (www.koaliciapredeti.sk).

Vypracovaný materiál, definujúci aktuálne potreby detí a spoločnosti pre oblasť vzdelávania a obsahujúci komentáre k navrhovaným opatreniam ministerstva, bol zaslaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v plnom rozsahu je k dispozícii na prečítanie na tomto linku.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog