logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

PODNETY NADÁCIE PRE DETI SLOVENSKA K NÁVRHU ZÁSAD NOVELIZÁCIE ZÁKONOV UPRAVUJÚCICH PROBLEMATIKU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

11. júl 2014

Ministerstvo školstva v súčasnosti plánuje zmeny štyroch kľúčových zákonov upravujúcich vzdelávanie v materských, základných a stredných školách. Ide o dôležitú oblasť týkajúcu sa detí na Slovensku. Na akých princípoch by mala byť podľa nás postavená novelizácia zákonov?

V zmysle našich advokačných aktivít v oblasti výchovy, vzdelávania a školstva sme zostavili podnety k predloženým materiálom rezortu. Pri ich tvorbe vychádzame z našich programových priorít a stanoviska, ktoré sme vydali k Správe o stave školstva SR v júni 2013.

Prioritou, centrom a východiskom všetkých úvah a opatrení pri zmenách vzdelávacieho systému Slovenskej republiky musí byť DIEŤA – žiak a študent školy. Moderná škola, škola 21. storočia, by mala vytvárať otvorené, rešpektujúce prostredie a reflektovať prirodzené potreby detí a mladých ľudí, ako aj aktuálne potreby spoločnosti. Vnímame aj potrebu posilnenia väčšej samosprávnosti škôl a zodpovednosti školy, učiteľov, rodičov, detí i miestnej komunity za výchovu a vzdelávanie svojich detí.

Oceňujeme snahu ministerstva o získanie pohľadov na jednotlivé navrhované zmeny v legislatíve dotýkajúcej sa regionálneho školstva, avšak sme presvedčení, že by mali byť doplnené o širšiu odbornú i celospoločenskú diskusiu. V Nadácii sme pripravení poskytnúť svoje znalosti i skúsenosti v prípade posilnenia a ďalšieho organizovania takéhoto dialógu; aj ako zakladajúci člen Koalície pre deti, platformy organizácií venujúcich sa presadzovaniu, obhajovaniu a napĺňaniu práv, potrieb a záujmov detí (www.koaliciapredeti.sk).

Vypracovaný materiál, definujúci aktuálne potreby detí a spoločnosti pre oblasť vzdelávania a obsahujúci komentáre k navrhovaným opatreniam ministerstva, bol zaslaný na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a v plnom rozsahu je k dispozícii na prečítanie na tomto linku.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 195 156,79 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog