logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Podporené projekty Detského fondu Cloetta

01. december 2014

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so spoločnosťou Cloetta Slovakia, s.r.o. podporí v rámci 6. ročníka grantového programu Detský fond Cloetta (predtým pod názvom LEAF) ďalšie projekty v Levickom okrese.

Uzávierka projektov Detského fondu Cloetta bola 31.10.2014. Zo zaslaných projektov vybrala komisia, zložená zo zástupcu Nadácie pre deti Slovenska a pracovníkov spoločnosti Cloetta, osem, ktoré podporí v nadchádzajúcom období. Tie sa budú postupne realizovať až do mája 2015.

Z grantového programu sa podporujú projekty a aktivity realizované v levickom okrese, zamerané na deti a mladých ľudí do 30 rokov i dôležitých dospelých pracujúcich s deťmi. Jeho cieľom je zvýšiť zdravie a životný štýl v regióne, podporovať vzdelávanie i voľnočasové aktivity.

Schválené projekty

Názov projektu

Názov organizácie

Mesto

Kraj

Anotácia

Schválená suma

Šport - správna životná cesta

Školský basketbalový klub JUNIOR Levice

Levice

NR

Cieľom projektu je pokračovať v rozvoji fyzických, duševných a charakterových vlastnosti detí a mládeže prostredníctvom basketbalu a to najmä pravidelnými tréningovými jednotkami, súťažnými stretnutiami a spoločenskými aktivitami.

1 000 €

Učíme sa s radosťou

Miesto v dome

Levice

NR

Zámerom nášho projektu je pôsobiť v oblasti vzdelávania detí v rómskej komunite s ktorou pracujeme. Projekt je zameraný na zníženie miery sociálnej exklúzie detí z lokality Ladislavov dvor, vytvorením bezpečného prostredia, získavanie a osvojovanie nových vzorcov správania, rozvoj komunikačných zručností.

1 105 €

Ich radosť je naše šťastie

Mikulčan

Želiezovce

NR

Predmetom projektu je doplnenie kreatívnych detských prvkov do prírodného areálu, ktorý zároveň slúži aj na environmentálnu výchovu. Sú v ňom umiestnené informačné štítky s menom stromov a zaujímavosťami. Projekt je súčasťou dlhodobej fázy premeny nevyužívaného schátraného parku v mestskej časti Mikula, ktorý OZ Mikulčan v spolupráci so samosprávou spravuje od roku 2010.

1 500 €

Judo Levice

Jungle Gym Levice

Levice

NR

Projekt zameraný na aktívne trávenie voľného času pre deti a mládež vo veku od 6 do 15 rokov z Levíc a okolia. Po vyučovaní sa deti zídu v telocvični Jungle Gym-u a v rámci 60 minútovej hodiny 2 až 3 krát v týždni s nimi budeme pracovať na pohybovej a kondičnej príprave, osvoja si základné techniky juda, disciplínu a pokorné návyky, ktoré vedia uplatniť v reálnom živote.

1 977 €

Zručnosti pre Európsky rok rozvoja

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Levice

NR

Rok 2015 je Európskym rokom rozvoja. Chceme zvýšiť povedomie o tejto (nám na prvý pohľad vzdialenej) téme. Našim plánom je prepojiť globálne vzdelávanie s vedomým rozvíjaním a upevňovaním celoživotných zručností, ktoré vedú k skvalitňovaniu vlastného života (zodpovednosť, komunikácia, iniciatíva, dôvera), aj k porozumeniu situácie iných ľudí.

1 123 €

"Keď hlina spája dva svety..."

Charitas Saag

Šahy

NR

Našli sme to, čo deti spája – pri práci s hlinou deti zabúdajú na rozdiely, čím sa podporí integrácia zdravotne postihnutých detí. Plánujeme sériu aktivít venovaných práci s hlinou pod vedením ergoterapeuta a remeselníka.

1 205 €

Od hipoterapie na olympiádu

Detská farma a dielne - Davidov a Filipov dvor

Santovka

NR

Našim cieľom je zapojiť čo najviac hendikepovaných do súťažného westernového jazdenia. Skvalitniť tréningový proces telesne a mentálne postihnutých detí . Ukázať im niečo nové, dať im pocit výnimočnosti, úspechu a uznania.

1 700 €

Čítajme s radosťou

Stredná odborná škola

Levice

NR

Projekt je zameraný na revitalizáciu školskej knižnice so slobodným prístupom k informáciám prostredníctvom elek    tronických služieb a vytvorenie čitárne ako oddychovej zóny. Knižnica s čitárňou sa bude využívať na skupinové projektové vyučovanie, tvorivé dielne, besedy a prednášky, premietanie filmov aj pre verejnosť, čím sa posilní rozvoj školy ako komunitného centra.

390 €

SPOLU

     

 

10 000 €

Donor programu 

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog