logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Robme dobro a hovorme o tom

robme dobro 26. október 2015

Ako efektívne komunikovať, na čo nezabudnúť pri vytváraní webovej stránky a ako využívať sociálne siete na získavanie finančných partnerov. Na tieto témy odborníci z oblasti marketingu, vzdelávania a IT sveta prednášali na workshope, ktorý Nadácia pre deti Slovenska zorganizovala pre zástupcov mimovládnych organizácií podporených z „nórskych“ fondov.

V rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia bolo od roku 2013 podporených 29 projektov celkovou sumou 852 831 eur. Hlavnou myšlienkou workshopu „Robme dobro a hovorme o tom“ bolo posunúť informácie o týchto projektoch smerom k verejnosti.

V príjemnom prostredí Educafé mali zástupcovia neziskových organizácií možnosť  zefektívniť svoju komunikáciu vďaka radám Olivera Jakubíka - zakladateľa tréningovej a konzultačnej spoločnosti Flowy, ktorá pomáha manažérom a zamestnancom významných spoločností lepšie komunikovať, riadiť ľudí a zvyšovať ich produktivitu.

O tipy a triky pri vytváraní pútavej webovej stránky sa so zástupcami neziskových organizácií podelil spoluzakladateľ firmy Lighting Beetle, Michal Blažej. HR konzultant a organizačný psychológ Rastislav Duriš, ktorý vedie vlastnú poradenskú spoločnosť, poukázal na výhody siete LinkedIn v komunikácii NGO aktivít.

Medzi zúčastnenými boli napríklad členovia občianskeho združenia Divé maky, ktorí svoj projekt zamerali na vzdelávanie svojich tútorov pracujúcich s deťmi. Silné zastúpenie malo Centrum Slniečko. Ich projekt sa snažil o vyššie zapojenie mimovládnych organizácií do tvorby politík týkajúcich sa sociálnoprávnej ochrany detí. Išlo o participáciu na tvorbe strategických dokumentov ako napríklad Revízia národného akčného plánu pre deti, Novelizácia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, zákon o detskom komisárovi, či konkrétne kroky na implementáciu národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Podujatie tohto typu privítali aj zástupcovia občianskeho združenia EFFETA, Ulita, Ticho, Inakosť, Odyseus, a ďalší. 

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantová schéma zameraná na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a služieb v sociálnej oblasti. Cieľom je podporovať aktívne občianstvo a eliminovať hrozby u detí a mladých ľudí.
Podporené projekty by mali prispieť k vyššej účasti detí a mladých ľudí na dianí v spoločnosti a k posilneniu skupín detí, mládeže a Rómov. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog