logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Športujem rád a bezpečne - vyhlásenie výsledkov

25. november 2016

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska 23. novembra 2016 schválila podporu 35 000 € na 19 projektov v grantovom programe Športujem rád a bezpečne. Tento grantový program je zameraný na podporu nesúťažného športovania a pohybu detí a mladých ľudí, ako aj na podporu prevencie prevencie úrazov.

     

 

1. Viac ako víťazstvá

V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Trstená

Projekt nadväzuje na systematickú prácu združenia zameranú na podporu osobnostného rozvoja mladých ľudí a využíva šport ako nástroj na upevňovanie vnútornej motivácie detí a mladých pri prekonávaní životných výziev. V rámci projektu chce rozšíriť povedomie verejnosti o netradičných športových aktivitách, budovať vnímanie športu nie ako súperenia, ale ako prostriedku osobného rozvoja a aktívneho relaxu, a cez väčšie spektrum rôznych „nových“ športových príležitostí rozhýbať aj tých, čo boli pasívni. V projekte bude zorganizovaný: prekážkový beh Adrenalin Race a Festival netradičných športov, workshop pre pracovníkov s mládežou o bezpečnosti pri športových aktivitách. Zároveň budú v rámci projektu k verejným športoviskám v meste inštalované informačné tabule o pravidlách bezpečnosti a fairplay. Zakúpené športové potreby pre „nové“ netradičné športy sa budú využívať priamo v práci v komunitnom centre a tiež budú podporovať prirodzený pohyb ich požičiavaním pre tých, ktorí o ne budú mať záujem.

Schválená suma: 2 400 €

2.  Športujme s radosťou

ARABESKA, o.z.  Nitra

Zámerom projektu je sprístupniť pravidelné športové aktivity deťom a mladým ľuďom so špeciálnymi potrebami v spolupráci s intaktnou komunitou. Hlavnou myšlienkou je ich motivácia k zdravému pohybu, vďaka ktorému majú možnosť spoznávať svoje schopnosti s dôrazom na bezpečnosť pri športe. Cieľom integrovaných tréningov je viesť rovnako zdravé deti ako aj deti so zdravotným postihnutím k vzájomnej tolerancií, rešpektu a rozvoju ich vnútornej motivácie k športovým aktivitám. Tieto aktivity sú vedené pod dohľadom školených trénerov -  dobrovoľníkov, ktorých tréningová metodika je zameraná najmä na sebarealizáciu detí v rámci svojich limitov a ich radosti z pohybu. Z dlhoročnej praxe organizácie vyplýva, že možnosť zmysluplného trávenia voľného času a spätná odozva komunity je najlepším prostriedkom pre rozvoj sebaúcty a pozdvihnutie sebavedomia zdravotne znevýhodnených detí.

Schválená suma: 2 000 €

3. Športujeme s našimi psami - veď sa chceme stať dobrými psovodmi - záchranármi!

K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky, o.z., Žilina

Zámerom projektu je v roku 2016/2017 realizovať pravidelné tréningy detí a mládeže so záľubou ku kynológii a záchranárskym činnostiam v Žiline  v Canis centre K-7. Združenie K-7 má v databáze 45 detí do 18 rokov, ktoré sa pripravujú na dráhu dobrovoľníka psovoda a záchranára a sú ochotné na sebe a svojich psoch tvrdo pracovať, vzdelávať sa, aby raz mohli nezištne pomáhať ľuďom v núdzi. V K-7 majú deti šťastie, že  ich rodičia podporujú. Je zrejmé, že náklady na psa, na dopravu dieťaťa, na tréningy, na 2 sústredenia do roka a športovo-kynologický tábor, sú vysoké.  Inštruktori K-7 sa venujú deťom v rámci svojho voľného času, cez dovolenky , bez nároku na honorár. V rámci projektu sa pre deti zakúpia bezpečné caniscrossové postroje na beh a lyžovanie so psom. Pomocou spoločného  športovania detí a ich psov v prírode organizácia buduje v tíme silného tímového ducha, zdravú životosprávu, dobrú kondíciu.

Schválená suma: 2 300 €

4. ŠPORTUJ s PRERODom

Mesto Ružomberok, Ružomberok

Projekt "ŠPORTUJ s PRERODOM" je zameraný na vytvorenie bezpečného prostredia na pravidelnú športovú činnosť pre deti z ohrozeného a sociálne znevýhodneného prostredia pod vedením pracovníka Nízkoprahového centra pre deti a rodinu -PREROD. Športové aktivity budú prebiehať v prenajatých telocvičniach blízko ohrozených lokalít alebo v prirodzenom prostredí detí v daných lokalitách. Bezpečnosť detí pri športe bude garantovaná prítomnosťou dospelej osoby, ktorá bude zároveň od detí prijímať návrhy na zlepšenie bezpečnosti pri športe v ich prostredí a následne prenášať ku kompetentným orgánom Mesta Ružomberok.

Schválená suma: 1 900 €

5. Bezpečne a hravo

Materské centrum Drobec - materské centrum, Michalovce

Projekt je zameraný na realizáciu pohybových a športových aktivít pre všetky vekové kategórie detí a dôležitých dospelých v ich živote. Športovať budú malé aj veľké deti pre radosť z pohybu, motiváciu budú čerpať z dobrého pocitu a športy budú dostupné pre deti z úplných i neúplných rodín. U detí bude podporovaný im vlastný prirodzený pohyb, športovať sa bude bez súťaženia, vyskúšajú tradičné i netradičné športy v súlade s vekom detí a všetky s dôrazom na bezpečnosť a poučením o poskytnutí prvej pomoci pri bežných úrazoch. Do realizácie projektu budú zapojené celé rodiny aj dobrovoľnící, záujmom organizácie je založiť pohybový klub.

Schválená suma: 1 500 €

6. Vráťme Malachov na bežky

Základná škola s materskou školou, Malachov, Malachov (okres Banská Bystrica)

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na oživenie bežeckého lyžovania v Malachove. Pomocou zakúpeného vybavenia a pravidelných tréningov v spolupráci školského športového klubu a bývalých aktívnych bežkárov – rodičov a priateľov školy – má škola záujem naučiť deti a dospelých základy bezpečného pohybu na bežkách, aby mohli v zime pravidelne tráviť voľný čas spolu pohybom na čerstvom vzduchu v prírode. Bežecké lyžovanie sa tak stane súčasťou celoročných športových aktivít tunajšej školy, ktorá je zameraná na podporu športu a pohybu v prírode, a predpokladom pre zdravý životný štýl a dobrý vzťah k športu aj v dospievajúcom a dospelom veku.

Schválená suma: 2 750 €

7. Cvičí celá dedinka

Obec Častkov, Častkov (okres Senica)

Zámerom projektu je vytvoriť bezpečné prostredie pre pravidelné športovanie vonku, ale aj vo vnútri.  Priestor pre deti aj dospelých. Podporí sa tým  prirodzený pohyb a deti aj dospelí sa naučia mať radosť z pohybu. Radosť z pohybu podporí zdravý životný štýl u všetkých vekových kategórií.  Pri projekte budú aktívne zapojené deti, rodičia, hasiči, športovci a dobrovoľníci do rôznych aktivít potrebných k realizácii projektu.

Schválená suma: 2 300 €

8. Cvičíme, cvičíme, naberáme silu

Súkromné odborné učilište, Kežmarok

Projekt je určený pre žiakov učilišťa. Žiakmi sú deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovaných skupín. Až 90%  detí  pochádza z rodín, ktoré žijú na hranici biedy. Deti v týchto rodinách sú priamo ohrozené sociálno - patologickými javmi. Vyrastajú v rodinách, kde záujem o ich voľnočasové aktivity zo strany rodičov je minimálny. Radi by im poskytli priestor zažiť niečo nové. V rámci vyučovania absolvujú predmet zdravoveda, kde sa im učitelia snažia poskytnúť čo najviac informácií o zdravom životnom štýle.  Radi  by im zariadili posilňovaciu miestnosť, kde môžu tráviť svoj voľný čas v popoludňajších hodinách a pod odborným dozorom posilňovať telo i ducha. Cieľom je naučiť ich, aby na sebe pracovali systematicky a pravidelne.

Schválená suma: 2 300 €

9. Bezpečné turistické trasy

Združenie Slatinka, Zvolen

Blízke okolie mesta Zvolen ponúka množstvo turisticky zaujímavých lokalít. Mnohé z nich sú pomerne často navštevované aj rodinami s deťmi. Projekt sa na tieto lokality pozrie detskými očami, ktoré hľadia na svet z nižšej (a inej) perspektívy ako dospelí. Skupiny detí zmapujú terén a upozornia na miesta, ktoré sú z ich pohľadu nebezpečné. Zároveň lepšie spoznajú svoje okolie, utužia medziľudské vzťahy a objavia čaro turistiky.  Veľký prínos vidíme aj v samotnej pohybovej aktivite, ktorej je v modernom svete čoraz väčší nedostatok. Nemenej dôležitým cieľom je vzbudiť u detí trvalý záujem o pobyt v prírode natoľko, aby sa do nej pravidelne vracali aj so svojimi rodičmi a inými dôležitými dospelými.

Schválená suma: 1 800 €

10. Rozvoj parkouru v srdci Slovenska

Slovak Freerun Family, o.z., Horná Mičiná (okres B. Bystrica)

V Banskej Bystrici už od roku 2007 organizácia zabezpečuje pravidelné a bezplatné tréningy nesúťažných atletických disciplín parkour a freerun. Preto by chceli pre deti a mládež zabezpečiť tréningy v telocvični počas chladnejších mesiacov, získať prenosné prekážky na tréning, tímové oblečenie a zámerom je aj organizácia (v poradí už 7. ročníka) medzinárodného stretnutia parkouristov. Ide o podujatie čoraz väčších rozmerov, na ktorom sa stretávajú ľudia praktizujúci parkour a príbuzné disciplíny a tým upevňujú komunitu v rámci Slovenska či Strednej Európy. V maximálnej miere sa snažia zapájať aj širokú verejnosť či už do spoločného tréningu, alebo do workshopov, a ponúknuť im tak možnosť vyskúšať si parkour na vlastnej koži. Celá akcia je nekomerčného charakteru a môže vzniknúť len vďaka partnerom a dobrovoľníkom.

Schválená suma: 1 950 €

11. Rozvíjame opičie vlohy - bezpečne a hravo

Súkromná základná škola, Ružová 14, Banská Bystrica

Zámerom projektu je vytvoriť plnohodnotný priestor pre športové aktivity pre žiakov ZŠ vybudovaním a zveľadením existujúcich ihrísk v areáli bývalého vojenského gymnázia. V spolupráci s rodičmi detí, deťmi, študentmi Pedagogickej fakulty UMB, Topografickým ústavom vytvoriť priestor pre rozvoj hrubej motoriky detí, kde budú môcť športovať bezpečne a hravo. Súčasťou projektu je aj konzultácia a prednáška s odborníkmi na bezpečnosť a ochranu zdravia ako aj tesársky workshop a workshop bezpečného viazania uzlov realizovaných priamo v areáli.

Schválená suma: 2 000 €

12. Bezpečne v prírode a na horách

Rozlomity klub, o.z, Košice

Projekt sa bude realizovať v priestoroch Lezeckej steny Rozlomity a v okolí Košíc - Zádielská dolina, Turniská - Kojšov. Cieľom je vytvoriť podmienky pre integrovanie športových aktivít, spojených s horským prostredím, do prostredia mesta Košice s využitím pohybových aktivít, prednášok a premietaní súvisiacich s horskými športovými aktivitami s dôrazom na bezpečnosť pohybu v prírode a na horách. Cieľovou skupinou majú byť prioritne deti a mládež vrátane študenov a handicapovaných a tiež širšia komunita. Cieľové športové aktivity sú halové lezenie, zlaňovanie, ktoré využívajú umelú lezeckú stenu a pohybové aktivity v skalných oblastiach v okolí Košíc.

Schválená suma: 1 500 €

13. Terapia pohybom

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra

Projektom Terapia pohybom má škola za cieľ motivovať žiakov k voľnočasovému športovaniu, ktoré by viedlo k zvýšeniu fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti organizmu žiakov, formovaniu kladného vzťahu k športovaniu v prírode, aby voľnočasový šport  bol samozrejmosťou a každodennou súčasťou ich životného štýlu.  Aby si  osvojili  zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri voľnočasovom športovaní prostredníctvom ukážok prvej pomoci zameranými na aktiváciu záchranného systému, nácvik zručností v situácii poškodenia zdravia pri športe. Zároveň chcú umožniť učiteľom overiť si svoje profesionálne kompetencie v prvej pomoci a to v rámci akreditovanej vzdelávacej aktivity Bezpečnosť detí a žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese.  Prepojie zdravých žiakov so žiakmi s kombinovaným postihnutím podporuje prispieva k rastu vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi.

Schválená suma: 1 300 €

14. Happy feet

Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

Zámerom projektu je zaradiť aktívny a bezpečný pohyb do školy. Zatraktívniť prestávky  športom a hrou, pri ktorej deti zo seba "otrasú" stres a zrelaxujú. Cieľom je aj v zime alebo v zlom počasí pritiahnuť do školy rodičov na neformálne športové popoludnia, kde budú viac tráviť čas so svojimi deťmi aj s učiteľmi. Celkovo tak zmenia školu z usedenej na aktívnu.

Schválená suma: 2 000 €

15. Radosť z pohybu

Základná škola Podvysoká 307, Podvysoká (okres Čadca)

Zámerom projektu "Radosť z pohybu" je umožniť a priblížiť športové aktivity širokému spektru detí, rodičov a pedagógov ako nástroj správneho využívania voľného času, relaxu a oddychu. Hlavným cieľom je vytvorenie silnej komunity spojenectva a priateľstva, ktorá by ponúkla priestor pre lepšie vzťahy, utužovanie zdravia i bezpečného prostredia pre šport. Aktívne zapájanie detí do rôznych športových činnosti spolu so širokou komunitou sú vzácnou devízou pri výchove, vzdelávaní a rozvoji  detí. Projekt ponúka priestor pre športové aktivity, ktoré by deti zaujali a venovali sa im a tak zmysluplne trávili svoj voľný čas.

Schválená suma: 1 500 €

16. Šport  to je zábavná  hra

Bee TREE, o.z., Banská Bystrica

Zámerom projektu je podporiť športovú činnosť združenia  orientovanú na pestovanie lásky k pohybu  a radosti zo športovej hry u detí a mládeže. Materiálovo zabezpečiť rozbehnuté športové aktivity  a revitalizovať  športové a pohybové prvky tak, aby  dotvárali deťom a mládeži prostredie, v ktorom môžu  prežívať radosť z hry,  pohybu a športu. Zabezpečiť novovznikajúce multifunkčné ihrisko športovým vybavením, čím sa rozšíria športové možnosti  outdoorového priestoru združenia

Schválená suma: 1 500 €

17.  Hýbme sa bezpečne a pre radosť všetci a spolu!

Základná škola v Kvačanoch, Kvačany (okres L. Mikuláš)

Deti v súčasnej dobe športujú veľmi málo, pretože im chýbajú  okrem iného aj rodičovské vzory. (Rodičia nešportujú pre nedostatok času, pracovnú vyťaženosť, pohodlnosť, konzumný spôsob života...) Projektom chce škola osloviť deti, aby navrhli spôsob ako zmotivovať celé rodiny k  pravidelnému športovaniu pre radosť a v bezpečnom prostredí. Pravidelným stretávaním sa pri spoločných pohybových aktivitách s dobrým zážitkom   chcú vypestovať celoživotný vzťah k športovaniu v každom veku.

Schválená suma: 1 000 €

18. Športujeme bezpečne a bez bariér

TJ Šimonka Čierne nad Topľou, Čierne nad Topľou (okres Vranov n./Topľou

Primárnym cieľom je zabezpečiť deťom a mládeži v regióne obcí Vyšný Žipov, Skrabské, Čierne nad Topľou, Petkovce a Zlatník (obce mikroregiónu Bučky) bezpečné pohybové a športové aktivity. Tieto budú realizované v areáli futbalového štadióna v Čiernom n.T., ale aj v exteriérových a interiérových priestoroch uvedených obcí.  Súčasťou projektu je okrem organizácie rôznorodých pohybových aktivít vytvoriť materiálne podmienky na túto činnosť, zabezpečiť bezpečnosť plôch využívaných na šport a realizovať seminár o bezpečnosti športu pre pracovníkov s deťmi.  Vlastná skúsenosť dieťaťa a radosť z pohybu sa stanú predpokladom ich motivácie smerujúcej k pravidelnému pohybu a športu. Sekundárnym cieľom projektu je rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí z rôzneho sociálneho prostredia.

Schválená suma: 1 500 €

19. ZDRAVÉ TELO a ZDRAVÉ NOHY – pohyb na každý deň pre sluchovo postihnutých žiakov

Fond Uško, n.f.

Hlavným zámerom projektu je naštartovať žiakov k pohybu, podporiť chuť športovať, realizovať prevenciu a korekciu plochých nôh, eliminovať príznaky obezity, rozšíriť žiakom povedomie o rôznych druhoch športov, v ktorých by mohli nájsť uplatnenie a zefektívniť im voľný čas, ktorý trávia na internáte.

Schválená suma: 1 500 €

Základné informácie o programe:

Podpora bezpečného pohybu, prevencia úrazov detí a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách je poslaním Nadačného fondu Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska, ktorého zriaďovateľom je od roku 2015 poisťovňa KOOPERATIVA.

Charakteristika: Grantový program Športujem rád a bezpečne vznikol v roku 2015 a je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku.

Cieľová skupina:
• deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Cieľ: Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog