logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Tabu témy otvorene

tabu temy 11. apríl 2016

Projekt OZ Odyseus "Tabu témy otvorene" prispel k ochrane zdravia a k prevencii sociálneho vylúčenia mladých ľudí. Venoval sa preventívnym a nízkoprahovým aktivitám v online prostredí a v rekreačnom prostredí mládeže. Upozornil na dôsledky, ktoré môže spôsobiť užívanie drog či neviazaný sexuálny život.

OZ Odyseus sa dlhodobo venuje terénnej práci s ľuďmi, ktorí užívajú drogy či pracujú v pouličnom sex-biznise.Samotný projekt prebiehal pod záštitou programu SEX/DROGY. Vďaka podpore z Nórskych fondov sa OZ Odyseus mohlo inštitucionálne rozvíjať – koordinátorka projektu bola na školení manažmentu dobrovoľníkov a následne pripravila interný  manuál, ktorý poslúžil celej organizácii.


Projekt umožnil efektívny networking a získavanie nových partnerstiev na úrovni rôznych steakholderov, ako sú organizátori hudobných festivalov, prevádzkari klubov a podobne.

 

Združenie zároveň výrazne rozvinulo klubovú prácu – či už formou terénnej sociálnej práce alebo edukačnej kampane v kluboch. Bola zameraná na harm reduction viac naž na primárnu prevenciu a bola prvou kampaňou svojho druhu na Slovensku.. „Poukázali sme na doteraz neprebádané územie klubov, kde sa pohybujú mladí „experimentátori“ a kde nízkoprahové služby poradenstva nie sú dostupné“, hovoria realizátori projektu. Podobný potenciál vidia členovia OZ Odyseus aj v online prostredí.

Poskytovanie informácií a nízkoprahových služieb pôsobí preventívne aj čo sa týka sociálneho vylúčenia mladých ľudí – OZ Odyseus upozorňuje na dopad rizikového správania na ich postavenie v spoločnosti.

Na základe skúseností OZ Odyseus zostavilo 6 pravidiel, ktorými by sa mohli riadiť organizácie, ktoré realizujú projekty s podobným zameraním.

1.       Peer involvement – mladí pre mladých

Cennú skúsenosť mladých, ktorí poznajú svet mladých, prostredie klubov a festivalov nenahradí žiadna kniha ani školenie. „Zapájanie skutočných predstaviteľov cieľových skupín prináša hlavne výhody. Čím pestrejší tím máte, tým lepšie dokážete adresovať potreby mladých.“, hovoria realizátori projektu Tabu témy otvorene.

2.       Anonymita klientov

Anonymitu je potrebné zabezpečiť širšie – napríklad aj vo veľmi citlivom zverejňovaní fotografií.

3.       Otvorenosť pri práci s klientmi

Pri práci s citlivými témami hrá veľkú úlohu v poradenskom procese aj schopnosť a ochota pracovníka „otvoriť sa“ – prezradiť niečo zo svojho života, zdieľanie vlastných skúseností.


Pri online poradenstve je dôležité mať prehľadnú stránku, ktorá je prispôsobená cieľovým skupinám. 

4.       Adekvátny servis

Pokiaľ poskytovateľ pozná terén, vie v akých časoch poskytovať služby, na ktorom mieste, akým spôsobom a aké služby ponúkať. To mu umožní udržať si kontakt s čo najväčším množstvom „klientov“ a poskytovať kvalitné služby.

5.       Príťažlivosť servisu

Brožúrka môže obsahovať 100 dobrých rád – ak je na prvý pohľad nezaujímavá, málokto po nej siahne.

6.       Online poradenstvo – dostupné, prehľadné a propagované

V prípade online poradenstva dbajte na prehľadnú štruktúru stránky a dostupnosť poradenstva. Pokiaľ sa téma dotýka aj iných cieľových skupín (napr. rodičov), je dobré stránku prispôsobiť tak, aby aj oni našli potrebné informácie.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Projekt: Tabu témy otvorene
Obdobie realizácie: júl 2013 - december 2014
Príjemca podpory: Odyseus, Bratislava
Financovanie: 33 333,33 € (AOI 90 % = 30 000 €)


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog