logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka Grantového programu Cloetta

22. november 2016

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska schválila grantovú podporu 6 projektom v celkovej sume 8 050 €. Podporu získali projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice. Do 8. ročníka Grantového programu Cloetta bolo celkovo podaných 16 žiadostí.

Otvorený grantový program pre organizácie z okresu Levice. Detský fond Cloetta (predtým názov LEAF) je nadačný fond spoločnosti Cloetta (Leaf), zriadený 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom fondu chce spoločnosť Cloetta sledovať a pomôcť riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí.

Viac informácií o Detskom fonde Cloetta: TU

Zoznam podporených projektov:

1. Projekt:  Zdravo a hravo 

Predkladateľ: Základná škola, Levice

Popis projektu: Cieľom projektu "Hravo a zdravo" je pozitívne zmeniť myslenie a návyky detí v oblasti zdravého životného štýlu: obohatiť príjem vitamínov v podobe ovocia a zeleniny, vylúčiť z pitného režimu sladené nápoje nahradením čistou vodou, viesť žiakov k pravidelným pohybovým aktivitám. Tým, že žiaci spolupracujú pri projekte v tímoch a spolupodieľajú sa na plánovaní a vykonávaní aktivít, rozvíja sa ich vzájomná kooperácia, spolupatričnosť a tímový duch.

Schválená suma: 1 500 €


2. Projekt: Hrajme sa bezpečne za každého počasia

Predkladateľ: Materské centrum LIPKA, Tlmače

Popis projektu: Mestská časť Tlmače - Lipník zaznamenáva v poslednom čase nárast počtu narodených detí. Nakoľko mesto nemá jasle, jediným miestom stretávania sa detí predškolského veku najmä v zimnom období je Materské centrum LIPKA (MC). Svojimi aktivitami sa MC zameriava na rozvoj pohybových a zmyslových aktivít a zároveň umožňuje socializáciu aj deťom, ktoré nemali možnosť nastúpiť do MŠ. V zmysle týchto aktivít má MC svoj program, v ktorom od roku 2014 figuruje aj telocvik. V školskom roku 2014/2015 sa realizovalo pravidelné Cvičenie s bábätkami na fit-loptách, ktoré pokračovalo v školskom roku 2015/2016 ako Telocvik pre najmenších. Túto aktivitu MC rozšíri počas zimy 2016/2017 a jari 2017 na cvičenie aj pre staršie deti s dôrazom na bezpečné využívanie interiérového ihriska.

Schválená suma:  1 000 €


3. Projekt: AIR - TO - AIR

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, 935 57 Jur nad Hronom

Popis projektu: Projekt je prioritne zameraný na dĺžku pobytu a chuť detí tráviť čas na čerstvom vzduchu. Vzdať sa informačných technológií a spolu so svojimi kamarátmi, známymi a rodičmi tráviť čas pri športových aktivitách. Hľadali sme činnosť, ktorá je mládeži vekovo blízka, atraktívna a moderná.  Našou ideou je preto vybudovať v areáli našej Základnej školy s materskou školou OUTDOOROVÉ FITNESS CENTRUM spolu s estetizáciou okolia. Pre zdravý vývin našich detí a udržiavanie ľudí každého veku v kondícii plánujeme časť nášho areálu vyčleniť pre športové účely zamerané práve na posilňovanie svalstva celého tela. V bezpečnom prostredí dať aj obyvateľom našej obce a jej blízkeho okolia možnosť tráviť plnohodnotne svoj voľný čas športom a pohybom. Navyše šport má pre mládež aj výchovný rozmer a výrazne zlepšuje kvalitu života. Obzvlášť dospievajúca mládež potrebuje vyriešiť problematiku pasívne stráveného voľného času (filmy, videá, pc, bar, ulica ...) a odkloniť sa od nevhodných aktivít.

Schválená suma: 1 700 €


4. Projekt: Poznaj svoje korene

Predkladateľ: Stredná odborná škola Levice

Popis projektu: Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčnú učebňu regionálnych tradícií, predstavujúcu tradičné remeslá historických regiónov Tekov a Hont: kamenárstvo, výrobu keramiky, vinohradníctvo, výrobu odevov, regionálnu gastronómiu. Projektový zámer sleduje prehĺbenie záujmu žiakov o históriu, vlastné korene a tradície svojho regiónu, poznanie základných ľudských hodnôt a pestovanie hrdosti na svoju vlasť a región. Multifunkčná učebňa bude mať všestranné využitie pri zážitkovom vyučovaní, organizovaní prednášok, besied, workshopov, pracovných a prezentačných podujatiach školy. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci SOŠ, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach, žiaci ostatných stredných a základných škôl, učitelia, rodičia žiakov, zástupcovia samosprávy obcí, odborných inštitúcií, záujmových a občianskych združení, remeselníci v regióne, dobrovoľnícke organizácie SČK Levice, Okrášľovací spolok Levice, širšia komunita.

Schválená suma: 1 000 €


5. Projekt: Zvonka do vnútra

Predkladateľ: Miesto v dome, Levice

Popis projektu: Projekt je zameraný na skupinu detí, ktoré žijú v sociálne vylúčenom prostredí Starostlivosť za strany rodičov je veľmi slabá. Prostredie v ktorom deti žijú je zdevastované, znečistené, byty sú bez elektrickej energie, rodiny sú mnohodetné a vyskytujú sa v nich rôzne závislosti.  Takéto prostredie je pre zdravý rozvoj osobnosti detí nevhodné a  málopodnetné. Myslíme si, že jedinou možnosťou je priniesť  pomoc z zvonka. Naša organizácia už niekoľko rokov pracuje s deťmi z tejto lokality a máme za sebou aj prvé výsledky. Deti počas aktivít nadobudli rôzne zručnosti a nové sociálne kontakty. Posledné roky sa nám podarilo motivovať deti k následnému pokračovaniu vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Vzdelávanie a učenie detí zručnostiam potrebným pre život, predchádzanie rôznym závislostiam vidíme to ako jediný spôsob integrácie týchto ľudí do majoritnej spoločnosti. V takomto úsilí chceme prostredníctvom projektu pokračovať.

Schválená suma: 1 850 €


6. Projekt: ZOBER LOPTU, NESTOJ A HRAJ !

Predkladateľ: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice, Levice

Popis projektu: Atraktívne aktivity s loptou po celý rok, pre deti od 6 do 19 rokov (150 detí), aby boli dlhodobo zapojené - netúlali sa po ulici. Cieľom projektu je pokračovanie v rozvoji basketbalových zručností tentokrát s prepojením na medzinárodnú európsku úroveň. Okrem pravidelný tréningových jednotiek a slovenských súťažných stretnutí je dôležitá medzinárodná konftrontácia v pravidelnej euróspkej mládežníckej súťaži z dôvodu osobného rozvoja detí z cieľovej skupiny. Medzinárodné zápasy sa odohrávajú vo vysokom nasadení z hľadiska fyzického, psychického vypätia a sú náročné na koncentráciu. V takýchto podmienkach sa overí psycická a fyzická pripravenosť hráčov získaná v tréningovom procese. Cieľovou skupinou sú detí vo veku 12 až 17 rokov. Pritiahnutie nových hráčov - propagácia športu ako takéto cez akcie pre širokú verejnosť napr. Mikuláš s basketbalom.

Schválená suma: 1 000 €


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog