Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka Grantového programu Cloetta | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka Grantového programu Cloetta

22. november 2016

Správna rada Nadácie pre deti Slovenska schválila grantovú podporu 6 projektom v celkovej sume 8 050 €. Podporu získali projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice. Do 8. ročníka Grantového programu Cloetta bolo celkovo podaných 16 žiadostí.

Otvorený grantový program pre organizácie z okresu Levice. Detský fond Cloetta (predtým názov LEAF) je nadačný fond spoločnosti Cloetta (Leaf), zriadený 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom fondu chce spoločnosť Cloetta sledovať a pomôcť riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí.

Viac informácií o Detskom fonde Cloetta: TU

Zoznam podporených projektov:

1. Projekt:  Zdravo a hravo 

Predkladateľ: Základná škola, Levice

Popis projektu: Cieľom projektu "Hravo a zdravo" je pozitívne zmeniť myslenie a návyky detí v oblasti zdravého životného štýlu: obohatiť príjem vitamínov v podobe ovocia a zeleniny, vylúčiť z pitného režimu sladené nápoje nahradením čistou vodou, viesť žiakov k pravidelným pohybovým aktivitám. Tým, že žiaci spolupracujú pri projekte v tímoch a spolupodieľajú sa na plánovaní a vykonávaní aktivít, rozvíja sa ich vzájomná kooperácia, spolupatričnosť a tímový duch.

Schválená suma: 1 500 €


2. Projekt: Hrajme sa bezpečne za každého počasia

Predkladateľ: Materské centrum LIPKA, Tlmače

Popis projektu: Mestská časť Tlmače - Lipník zaznamenáva v poslednom čase nárast počtu narodených detí. Nakoľko mesto nemá jasle, jediným miestom stretávania sa detí predškolského veku najmä v zimnom období je Materské centrum LIPKA (MC). Svojimi aktivitami sa MC zameriava na rozvoj pohybových a zmyslových aktivít a zároveň umožňuje socializáciu aj deťom, ktoré nemali možnosť nastúpiť do MŠ. V zmysle týchto aktivít má MC svoj program, v ktorom od roku 2014 figuruje aj telocvik. V školskom roku 2014/2015 sa realizovalo pravidelné Cvičenie s bábätkami na fit-loptách, ktoré pokračovalo v školskom roku 2015/2016 ako Telocvik pre najmenších. Túto aktivitu MC rozšíri počas zimy 2016/2017 a jari 2017 na cvičenie aj pre staršie deti s dôrazom na bezpečné využívanie interiérového ihriska.

Schválená suma:  1 000 €


3. Projekt: AIR - TO - AIR

Predkladateľ: Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284, 935 57 Jur nad Hronom

Popis projektu: Projekt je prioritne zameraný na dĺžku pobytu a chuť detí tráviť čas na čerstvom vzduchu. Vzdať sa informačných technológií a spolu so svojimi kamarátmi, známymi a rodičmi tráviť čas pri športových aktivitách. Hľadali sme činnosť, ktorá je mládeži vekovo blízka, atraktívna a moderná.  Našou ideou je preto vybudovať v areáli našej Základnej školy s materskou školou OUTDOOROVÉ FITNESS CENTRUM spolu s estetizáciou okolia. Pre zdravý vývin našich detí a udržiavanie ľudí každého veku v kondícii plánujeme časť nášho areálu vyčleniť pre športové účely zamerané práve na posilňovanie svalstva celého tela. V bezpečnom prostredí dať aj obyvateľom našej obce a jej blízkeho okolia možnosť tráviť plnohodnotne svoj voľný čas športom a pohybom. Navyše šport má pre mládež aj výchovný rozmer a výrazne zlepšuje kvalitu života. Obzvlášť dospievajúca mládež potrebuje vyriešiť problematiku pasívne stráveného voľného času (filmy, videá, pc, bar, ulica ...) a odkloniť sa od nevhodných aktivít.

Schválená suma: 1 700 €


4. Projekt: Poznaj svoje korene

Predkladateľ: Stredná odborná škola Levice

Popis projektu: Cieľom projektu je vytvoriť multifunkčnú učebňu regionálnych tradícií, predstavujúcu tradičné remeslá historických regiónov Tekov a Hont: kamenárstvo, výrobu keramiky, vinohradníctvo, výrobu odevov, regionálnu gastronómiu. Projektový zámer sleduje prehĺbenie záujmu žiakov o históriu, vlastné korene a tradície svojho regiónu, poznanie základných ľudských hodnôt a pestovanie hrdosti na svoju vlasť a región. Multifunkčná učebňa bude mať všestranné využitie pri zážitkovom vyučovaní, organizovaní prednášok, besied, workshopov, pracovných a prezentačných podujatiach školy. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci SOŠ, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach, žiaci ostatných stredných a základných škôl, učitelia, rodičia žiakov, zástupcovia samosprávy obcí, odborných inštitúcií, záujmových a občianskych združení, remeselníci v regióne, dobrovoľnícke organizácie SČK Levice, Okrášľovací spolok Levice, širšia komunita.

Schválená suma: 1 000 €


5. Projekt: Zvonka do vnútra

Predkladateľ: Miesto v dome, Levice

Popis projektu: Projekt je zameraný na skupinu detí, ktoré žijú v sociálne vylúčenom prostredí Starostlivosť za strany rodičov je veľmi slabá. Prostredie v ktorom deti žijú je zdevastované, znečistené, byty sú bez elektrickej energie, rodiny sú mnohodetné a vyskytujú sa v nich rôzne závislosti.  Takéto prostredie je pre zdravý rozvoj osobnosti detí nevhodné a  málopodnetné. Myslíme si, že jedinou možnosťou je priniesť  pomoc z zvonka. Naša organizácia už niekoľko rokov pracuje s deťmi z tejto lokality a máme za sebou aj prvé výsledky. Deti počas aktivít nadobudli rôzne zručnosti a nové sociálne kontakty. Posledné roky sa nám podarilo motivovať deti k následnému pokračovaniu vzdelávania po ukončení povinnej školskej dochádzky. Vzdelávanie a učenie detí zručnostiam potrebným pre život, predchádzanie rôznym závislostiam vidíme to ako jediný spôsob integrácie týchto ľudí do majoritnej spoločnosti. V takomto úsilí chceme prostredníctvom projektu pokračovať.

Schválená suma: 1 850 €


6. Projekt: ZOBER LOPTU, NESTOJ A HRAJ !

Predkladateľ: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice, Levice

Popis projektu: Atraktívne aktivity s loptou po celý rok, pre deti od 6 do 19 rokov (150 detí), aby boli dlhodobo zapojené - netúlali sa po ulici. Cieľom projektu je pokračovanie v rozvoji basketbalových zručností tentokrát s prepojením na medzinárodnú európsku úroveň. Okrem pravidelný tréningových jednotiek a slovenských súťažných stretnutí je dôležitá medzinárodná konftrontácia v pravidelnej euróspkej mládežníckej súťaži z dôvodu osobného rozvoja detí z cieľovej skupiny. Medzinárodné zápasy sa odohrávajú vo vysokom nasadení z hľadiska fyzického, psychického vypätia a sú náročné na koncentráciu. V takýchto podmienkach sa overí psycická a fyzická pripravenosť hráčov získaná v tréningovom procese. Cieľovou skupinou sú detí vo veku 12 až 17 rokov. Pritiahnutie nových hráčov - propagácia športu ako takéto cez akcie pre širokú verejnosť napr. Mikuláš s basketbalom.

Schválená suma: 1 000 €


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog