logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA

16. máj 2017

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA. V jarnom kole 5. ročníka grantového programu Dôvera bolo podporených 16 projektov, v celkovej výške 14 000 €.

Grantový program Dôvera je súčasťou Nadačného fondu Dôvera pri Nadácii pre deti Slovenska. Je ralizovaný vďaka podpore zdravotnej poistovne Dôvera, ktorá je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku a stará sa o zdravie viac ako 1,4 milióna poistencov.

Už od roku 2012, kedy sa realizoval jeho nultý ročník, podporuje grantový program Dôvera aktivity súvisiace so zdravím. Zameriava sa nielen na prevenciu ochorení, zdravý životný štýl a skvalitňovanie zdravotníckych zariadení, ale na podporu všetkých aspektov v oblasti komplexnej zdravotnej starostlivosti.

„Jarným kolom sme otvorili už piaty ročník úspešného Grantového programu Dôvera. Niekoľkoročná tradícia a vyše 140 podporených projektov nás utvrdili v tom, že to, čo robíme má zmysel. Dovolím si tvrdiť, že bez našej pomoci by mnohé zdraviu prospešné projekty z dôvodu nedostatku financií nemohli vzniknúť, prípadne pokračovať. Kvalitná liečba, moderné relaxačné metódy či terapie, alebo športové a zážitkové aktivity by mali byť dostupné pre všetkých a o to sa aj týmto grantovým programom snažíme,“ hovorí Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Do jarného kola 5. ročníka Grantového programu Dôvera sa prihlásilo 66 žiadateľov, z ktorých väčšinu tvorili mimovládne neziskové organizácie, školy, sociálne a zdravotnícke zariadenia.  Prijaté žiadosti sa týkali podpory množstva jedinečných projektov, súviacich najmä s podporou rozvoja spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, so skvalitňovaním doplnkovej starostlivosti, psycho-sociálnej starostlivosti o pacientov, podporu prevencie, aktívneho športovania, vzdelávania a ďalších akivít z oblasti zdravotnej starosltivosti. Tento program podporuje komunity aj jednotlivcov, ktorí potrebujú nielen finančné zdroje, ale aj pomoc, či odbornú radu.

V jarnom kole 5. ročníka grantového programu Dôvera bolo podporených 16 projektov, v celkovej výške 14 000 €.

Celá tlačová správa Výsledky GP Dôvera 2017 (PDF)

 

1. Nie sme v tom sami

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Bratislavský kraj

Intenzívny skupinový pobyt ľudí, ktorí následkom úrazu alebo choroby prišli o zrak. V skupine rovnako postihnutých ľudí nájdu pochopenie, priestor na zdieľanie a osvoja si základy sebaobsluhy a priestorovej orientácie. Pobyt bude realizovať Krajské stredisko ÚNSS v Prešove.

Schválená suma: 995,10 €

2. Naučme sa správne cvičiť mačací chrbát

Detská ozdravovna Kremnické Bane, Banskobystrický kraj

Projekt je zameraný na zlepšenie a doplnenie aktivít liečebného procesu - rehabilitácie. Týka sa hlavne skupiny detí, ktoré majú problémy so správnym držaním tela. Tieto deti pochádzajú zo všetkých regiónov Slovenska. Spoločné majú to, že počas 21 dní absolvujú pobyt v detskej ozdravovni. Projekt vychádza z potrieb aktivít liečebného procesu rehabilitácie. Zakúpením rehabilitačných pomôcok

bude takáto rehabilitácia pre deti zaujímavejšia a zábavnejšia. Pribudnú nové cviky, ktoré doplnia a podporia „klasické rehabilitačné cviky“.

Schválená suma: 710,10 €

3. Informáciami k počutiu

OZ NepocujuceDieta.sk, Bratislavský kraj

Na Slovensku sa ročne v rôznych krajských mestách narodí približne 200 detí s poruchou sluchu, z toho 90% u počujúcich rodičov. Ich rodičia sú po diagnóze často stratení, no aj tak im musia čím skôr, denne, pomáhať. Kľúčovým vekom na dosiahnutie pozitívnej zmeny a maximalizáciu úspechu u detí s poruchou sú prvé tri roky ich života. Rodič však v tomto období naráža na viacero problémov: nedostatok informácii, chýbajúci systém poradenstva, nízku dostupnosť odborníkov a na problém, že v mnohých špecializovaných centrách sa nevenujú priamo poruche sluchu. Cieľom projektu je preto v spolupráci s odborníkmi rozšíriť prostredníctvom letáku potrebné informácie na miestach "prvého kontaktu" rodiča (t.j. pôrodnice, CVI (Centrá včasnej intervencie),Detský ORL, vybrané ORL ambulancie, spádové ORL kliniky, implantačné centrá). Rodič tak získa informácie, kontakty a spojenie na komunitu rodičov aj odborníkov. Bude tak vedieť, môcť a mať všetky potrebné prostriedky na rozvoj a pomoc svojmu dieťaťu.

Schválená suma: 1 000 €

4. Infúzna pumpa pre detské oddelenie

NsP Sv. Jakuba, n.o., Prešovský kr

Zabezpečenie infúznej pumpy pre detské oddelenie NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, ktorá bude súžiť pacientom vo veku od 0 do 18 rokov hospitalizovaným na oddelení. Infúzna pumpa má veľký význam pre presné dávkovanie liečiv v rovnomerných a nepretržitých časových intervaloch. Význam infúznej pumpy je veľký hlavne pri malých deťoch, kedy nemôžeme očakávať potrebnú spoluprácu v liečebnom procese.

Schválená suma: 1000 €

5. Náš svet

HANS, Trnavský kraj

Deti s Aspergerovým syndrómom a vysokofunknčým autizmom potrebujú podporné aktivity na rozvoj sociálnych zručností, sebavedomia a komunikácie, ktoré sú hlavnými nedostatkovými oblasťami pri ich diagnóze. Psychosociálne aktivity a doplnková liečba ako je canisterapia a muzikoterapia napomáhajú redukcii úzkosti, problémového správania a vysokej hladiny stresu. Prevencia pridružených porúch je dôležitá pre ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. Moderné technológie ako je systém BEAMZ, umožňujú hudobnú produkciu deťom bez ohľadu na ich kognitívne schopnosti. Využitie tejto prenosnej technológir bude v centrách zároveň vyvážený prácou so živými tvormi prostredníctvom canisterapie. Zabezpečí sa tak komplexnosť a mnohostrannosť podpory pre zlepšenie zdravia detských klientov. Ide o nový projekt, ktorý nadväzuje na vznik 3 rodinných centier občianskeho združenia HANS - centrá pre rodinné, podporné a terapeutické aktivity vo Zvolene, v Lučenci a Bratislave.

Schválená suma: 1000 €

6. Srdce, sval a vôľa – Keď nerozhoduje túžba, ale podmienky

Základná škola na Ul. Eliáša Lániho v Bytči, Žilinský kraj

Základná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči zabezpečí pre svoje atleticky mimoriadne nadané deti preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku spojenú s diagnostikou trénovanosti. Pravidelný tréningový objem prináša výsledky v podobe úspešnej reprezentácie školy, ktoré dosahujú aj napriek absencii členstva v akomkoľvek športovom klube. Špecializované zdravotné a funkčné vyšetrenie poskytne deťom informácie týkajúce sa aktuálneho stavu trénovanosti s primárnym cieľom odborného záujmu o ich atletickú výkonnosť. Nepriaznivá finančná situácia rodín detí ovplyvňuje rozvoj ich talentu a začlenenie do mimoškolských športových oddielov. Diagnostikou pohybového aparátu dôjde k nastaveniu individuálneho tréningového programu pre každého detského športovca. Citeľný profesionálny záujem odborníkov o zdravotný stav a fyzickú aktivitu detí pozitívne ovplyvní ich ďalší športový progres.

Schválená suma: 564 €

7. Divínsky Boyard

Občianske združenie JASIV, Banskobystrický kraj

Zámerom projektu je zabezpečiť väčšie možnosti pohybových aktivít pre deti v prírode. JASIV o.z. už tretí ročník pripravuje obľúbenú súťaž pre deti DIVÍNSKY BOYARD spojenú so vzdelávaním detí v oblasti prevencie kriminality, súťažami a pobytom detí v prírode. V rámci trasy má JASIV v časti lesa nad obcou Divín pripravený priestor slúžiaci ako Adrenalínový park pod Veľkým vrchom. Ide o trasu s prekážkami a preliezkami, ktoré sú okrem súťaže využívané celoročne deťmi ZŠ Divín. Súťaž je určená pre deti z 10 ZŠ zo 4 okresov BBSK.
Cieľom projektu je rozšíriť možnosti pohybu deti a aktívneho pobytu v prírode cestou umiestnenia nových zaujímavých prekážok (prechodový tunel, kladina ponad priekopu, visiace plnené vrecia ponad rovnovážne drevené kolíky ap.). Realizácia projektu dá deťom viac možností športovať, upevní ich vzťah k aktívnemu pohybu, rozvoju sily, zdravému životnému štýlu a predĺži ich pobyt v prírode - mimo tabletov, počítačov, či facebookov. Projekt im dá možnosť zdravšie žiť.

Schválená suma: 1 000 €

8. Oddychujeme aktívne a s úsmevom

Očkolandia, Trenčiansky kraj

Zakúpením rôznych športových a relaxačných pomôcok chce organizácia počas organizovania pobytových táborov deťom z detských domovov, krízových a reedukačných centier zabezpečiť čo najpestrejší program. Aj tieto deti majú právo na pekné zážitky z prázdnin, ktoré sa im aj vďaka lepšiemu vybaveniu podarí pripraviť a zrealizovať. Ch Základným cieľom je viesť deti k športu a tiež, aby boli deti čo najmenej na internete a na tabletoch, či mobiloch, no naopak čo najviac vonku pri hrách s kamarátmi, na čerstvom vzduchu. V relaxačnej miestnosti by zase mohli oddychovať spoločne a rozprávať sa z očí do očí, nie prostredníctvom písmeniek.

Schválená suma: 597,50 €

9. Háčkujeme cestičku do života

Centrum voľlného času sv. Jána Pavla II, Prešovský kraj

Predčasný a rizikový pôrod prináša so sebou nesmierne veľa rizík, veľa neistôt a obáv a v poslednom období má z rôznych dôvodov stúpajúcu tendenciu. Zámerom projektu je "rozveseliť" deti v inkubátoroch, ale aj povzbudiť ich mamy po predčasnom a rizikovom pôrode farebnými, ručne výrobenými, hlavne háčkovanými vecičkami. Zdravotníckemu personálu má pomôcť vytvoriť psychickú pohodu na neonatologických oddeleniach JIS v Humennom, Košiciach a Prešove. Projekt chce aj takto upozorňovať na problematiku predčasných pôrodov a zapájať verejnosť do pomoci týmto zdravotníckym zariadeniam. Už tretí rok skupina kreatívnych žien v Centre voľného času Jána Pavla II. podporuje predčasne narodené deti a deti s rizikovým vývinom. Mapujú potreby zdravotníckych zariadení a prispôsobujú výrobky ich potrebám.

Schválená suma: 1 000 €

10. Pomoc osobám s autizmom

SPOSA Turiec, Žilinský kraj

Občianske združenie, ktoré je zamerané na pomoc a podporu rodinám s deťmi s autizmom aktuálne sťahuje svoje aktivity do nových priestorov, v ktorých chce vybaviť priestory telocvične, aby deti mohli aktívne športovať a žili zdravým spôsobom života. Porucha autistického spektra je zároveň aj poruchou sebavnímania, čo niektorým deťom znemožňuje viesť aktívny život, majú ťažkosti s koordináciou, učia sa správne vnímať svoje telo v priestore. Prostredníctvom tohto projektu chce občianske združenie SPOSA priniesť aj týmto deťom možnosti žiť zdravo a pomôcť ich aktívnemu, zdravému životu. Vďaka priestorom, ktorými bude disponovať a ich správnemu vybaveniu,bude možné podporiť u detí zdravý životný štýl, ktorý im zlepší kvalitu života a umožní sa im zapojiť do bežných rovesníckych aktivít, ako je napr. hra na ihrisku popri iných deťoch.

Schválená suma: 925,80 €

11. Od dieťaťa až po starobu

Detská farma a dielne Davidov a Filipov Dvor, Nitriansky kraj

Možnosť zapojiť viac klientov do hipoterapeutického procesu, kúpou nového koňa, od narodenia - až po starobu. To znamená rozšírenie už existujúceho procesu pre klientov od 0 do 100 rokov, hendikepovaných , ale aj zdravých. Projekt, ktorý nadväzuje už na existujúcu terapiu, sprístupňuje terapiu pre viacerých klientov.

Schválená suma: 1 000 €

12. Záhrada zmyslov v psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku

Dlhovekosť, Bratislavský kraj

Pre duševne chorých a dlhodobo hospitalizovaných pacientov psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku sa v projekte plánuje vybudovať "Záhrada zmyslov“. Bude rozdelená do štyroch základných častí, symbolicky ročných období, a budú v nej vysadené rastliny, rozdelené do 4. častí tak, aby zaujali hmat svojím povrchom, zrak svojím tvarom a farbou a posledné budú stimulovať čuch svojou vôňou. Záhrada zmyslov bude slúžiť počas psychoterapeutických aktivít pacientov s psychológmi, psychiatrami, rehabilitačnými sestrami, ktorí ju budú využívať na relaxáciu, kognitívny a pamäťový tréning, pracovnú terapiu, terénne terapie, muzikoterapiu a psychoedukácie.

Schválená suma: 900 €

13. 5 elementov

Bublina, Bratislavský kraj

Zámerom projektu 5 Elementov je zorganizovanie 3 dňového splavu pre deti z detských domovov. Prostredníctvom zážitkového pobytu v prírode sa u detí podporí zdravý životný štýl a aktívny pohyb. Formou prežitia sa podarí deti vtiahnuť do problematiky ochrany životného prostredia, ceny vlastného života a podpory zdravého životného štýlu. Prostredníctvom vlastnej skúsenosti a priameho kontaktu sa im priblíži 5 elementov. Voda: jej nevyhnutnosť, sila, dôležitosť pre život a zdravie. Príroda : ako nevyhnutná súčasť ľudského života, jej ochrana a nutnosť žiť v symbióze. Vzduch: ako nevyhnutná súčasť života, jeho ochrana. Oheň: v poňatí jeho sily, tepla, potrebnosti pri prežití v prírode a zároveň dôležitosti upozorniť na jeho riziká a ničivú silu. Človeka: ako článok, ktorý má vplyv na život na tejto planéte. Budovanie zodpovednosti za seba i ostatných.
Projekt bude realizovaný v mesiaci jún 2017 v regióne Podunajskej nížiny.

Schválená suma: 1 000 €

14. Jumping maratón pre úsmevy pre deti

Úsmevy pre deti – pomoc onkologicky chorým deťom, Trenčiansky kraj

Sobotná akcia plná JUMPINGU a dobrej nálady, kde sa nielen zábava, ale sa pomáha dobrej veci - výťažok z hry o ceny bude venovaný občianske združenie na zakúpenie konkrétny potrieb pre onkologicky choré deti a ich rodiny v rámci celého Slovenska.

Schválená suma: 994 €

15. S úsmevom na tvári, cvik sa nám podarí

Bez bariér, n.o., Prešovský kraj

Zámerom tohto projektu je vedenie mladých ŤZP ľudí a seniorov z Denného stacionára k zdravej životospráve a vytvoreniu si pozitívneho vzťahu k pravidelnej fyzickej aktivite s využitím efektívnych a široko využiteľných rehabilitačných pomôcok. Ide o zvýšenie kvality pracovného života zamestnaných mladých ľudí s postihnutím. Dôvodom je fakt, že kvôli zdravotnému postihnutiu vydržia pracovať menej a potrebujú viac času na regeneráciu. Cieľom projektu je dosiahnuť to všetko spôsobom pre nich akceptovateľným, navzdory ich mentálnemu a fyzickému hendikepu. Tento projekt je taktiež zameraný na cieľovú skupinu seniorov- členov denného stacionára, pre ktorých je udržanie si hybnosti a adekvátnej telesnej zdatnosti zárukou lepšej kvality života.

Schválená suma: 973,50 €

16. Muzikoterapia pre deti s autizmom

Spojená škola, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou, Prešovský kraj

Cieľom projektu je eliminovať poruchy správania a zlepšiť psychické zdravie formou terapeutického prístupu muzikoterapie pomocou netradičného hudobného nástroja Kigonki. Každé dieťa má schopnosť produkovať hudbu a reagovať na ňu a tento prvok zostáva nepoškodený aj pri psychosociálnom postihnutí. Pre autistické deti sú slová bariérou, hudba je flexibilnejšia a môže byť spojená s pohybom. Pohybmi a dotykmi učiteľa a dieťaťa/klienta sa formuje vzťah, prelamuje sa izolácia, dieťa je povzbudené k spolupráci a odstraňuje sa rušivé správanie. Zakúpením hudobného nástroja sa bude odstraňovať nevhodné správanie, potláčať výbuchy zlosti a pestovať žiaduce správanie, ktoré bude rozvíjať celú osobnosť dieťaťa v socializácii, komunikácii a emocionalizácii.

Schválená suma: 340 €

Viac informácií o jednotlivých projektoch môžete nájsť na: http://nds.nds.sk/stream/program/58a18dd3d8e2b7ccf77a1382

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog