logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva na predloženie cenovej ponuky

31. január 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola ukončená. Akceptovali sme ponuku poskytovateľa Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE SMRDÁKY.

1. Názov predmetu zákazky

Poskytnutie prenájmu školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania v meste Senica v termíne 12.-13.03.2014 pre účastníkov aktivity  „Workshop  NPD v regiónoch“.

2. Predpokladaná hodnota zákazky

Max. 2 600,00 € (s DPH) z toho:

 • prenájom školiacej miestnosti – v termíne 12. a 13.03.2014, max. 80,00 € / deň
 • strava - obed, večera – max. 9,30 € / osoba / deň
 • občerstvenie – max. 6,00 € / osoba / deň
 • ubytovanie – 2 noci v termíne od 11.-13.03.2014, max. 45,70 € / osoba / deň (ubytovanie vrátane raňajok a miestneho poplatku)

3. Druh zákazky

 • služba

4. Obstarávateľ

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3, 811 08  Bratislava
IČO 317 53 833

5. Kontaktná osoba

Meno: Andrea Geregová (koordinátorka projektu)
Tel.: +421 (0)949 454 493  |  +421 2 5263
e-mail: andrea@nds.sk

6. Predmet výzvy / zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie školiacej miestnosti, ubytovania, občerstvenia a stravovania účastníkov aktivity  „Workshop  NPD v regiónoch“  organizovaných v termíne 12.-13.03.2014 v meste Senica v rámci Blokového grantu pre podporu partnerstiev  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce nasledovne:

 • ubytovanie v termíne 11.-13.03.2014 na 2 noci (vrátane raňajok a miestneho poplatku) pre účastníkov vzdelávania podľa prehľadu uvedeného nižšie
 • stravovanie (obed v termíne 12. a 13.03.2014: polievka a hlavné jedlo, voda v krčahu; večera v termíne 11. a 12.03.2014: hlavné jedlo, voda v krčahu) pre účastníkov vzdelávania podľa prehľadu uvedeného nižšie
 • občerstvenie v termíne 12. a 13.03.2014 (nápoje: káva, čaj, voda s citrónom v krčahoch, drobné pečivo alebo ovocie) pre účastníkov vzdelávania podľa prehľadu uvedeného nižšie
 • školiaca miestnosť v termíne 12. a 13.03.2014 (s možnosťou voľného sedenia, vybavená flipchartovou tabuľou, a internetovým pripojením)

7. Požadovaný profil uchádzača

Fyzická osoba, právnická osoba

 • Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
 • Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).

8. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky

 • Objednávka

9. Požadované výstupy /výsledky /dodaný tovar...

Ponuka musí byť vypracovaná nasledovne:

 • prenájom školiacej miestnosti – celková suma / deň
 • strava – cenová jednotka na osobu / deň
 • občerstvenie – cenová jednotka na osobu / deň
 • ubytovanie – cenová jednotka na osobu / deň (ubytovanie vrátane raňajok a miestneho poplatku)

Platobné podmienky:

 • platba bude realizovaná po dodaní služby a predložení faktúry na základe skutočného počtu účastníkov aktivity;
 • súčasťou faktúry musí byť dodací list, ktorú bude obsahovať presný rozpis poskytnutých služieb (sumu  za prenájom školiacej miestnosti, menný zoznam ubytovaných, počet poskytnutých obedov, večerí, občerstvenia za jednotlivé dni);
 • dodávateľ je povinný zaslať faktúru v zákonom stanovenej lehote (15 dní);
 • obstarávateľ neposkytuje zálohové platby.

10.  Lehota, miesto a podmienky na predloženia cenovej ponuky

Lehota na predloženie cenovej ponuky je stanovená do 16.02.2014

Miesto na predloženie cenovej ponuky:

poštou na adresu:

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08  Bratislava


alebo mailom na andrea@nds.sk

Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

 • označenie výzvy;
 • cenovú ponuku;
 • miesto a deň vyhotovenia;
 • riadny podpis uchádzača, resp. štatutárneho zástupcu.
 • Ponuka sa vyhotovuje v slovenskom jazyku.

11. Hodnotenie ponúk

Kritériá hodnotenia:

 • Dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov na zabezpečenie predmetu zákazky.
 • Dodržanie princípu primeranosti kvality a ceny.
 • Celková cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky
 • Tréningová miestnosť spĺňajúca požiadavky na dostatočnú kapacitu na sedenie a voľný priestor pre zážitkové aktivity.

Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výzvu zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

12. Predpokladaná cena

Maximálna predpokladaná cena zákazky je 2 600,00 € (s DPH).

Bratislava, 31.1.2014
Vypracoval: Andrea Geregová


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog