logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Zasadnutie Výboru pre deti a mládež

11. október 2012

Radi by sme Vás informovali, že dnes, dňa 11.10.2012 o 14:00 sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Výboru pre deti a mládež, ako reakcia na závažné prípady týrania a zanedbávania starostlivosti detí, ktorých sme boli svedkami v období posledných týždňov.

Dole podpísané organizácie spoločne vypracovali návrh systémových, ako aj okamžitých opatrení, ktoré budú predložené Výboru pre deti a mládež. Súbor navrhovaných opatrení, z ktorých tri najdôležitejšie uvádzame, by mal prispieť k riešeniu problematiky týraných, sexuálne zneužívaných a zanedbávaných detí:

 1. Urýchlené vytvorenie Inštitútu detského ombudsmana pri Úrade verejnej ochrankyne práv, ktorého prvou úlohou bude analýza reálneho stavu v oblasti výskytu týrania, sexuálneho zneužívania a zanedbávania detí a následné vypracovanie národnej stratégie na ochranu detí pred násilím do konca roka 2013
 2. Odčlenenie odboru Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPOD a SK) spod Úradov práce za účelom potreby vytvorenia špecializovaných pracovísk s osobitnými právomocami, vybavením, odbornosťou zamestnancov, ako aj dostatočnou autoritou vo vzťahu k zodpovedným inštitúciám a jednotlivcom zodpovedajúcim závažnosti a rozsahu jeho činnosti. Zdôvodnenie:  súčasná štruktúra SPOD a SK tvorí parciálnu a nevýraznú časť Úradov práce a jej agenda je absolútne nesúrodá s agendou Úradu práce ako oblasťou chráneného záujmu, tak aj metódami práce či priamymi následkami jeho konania, pretože prioritou Úradov práce je zamestnanosť a vyplácanie dávok.
 3. Okamžité navýšenie kritickej poddimenzovanosti oddelení SPOD a SK personálnymi a materiálnymi kapacitami na vybavovanie agendy, týkajúcej sa týrania, zneužívania a zanedbávania detí.

Ondrej Gallo, podpredseda Výboru pre deti a mládež, predseda Rady mládeže Slovenska: "Vnímame zasadnutie výboru pre deti a mládež ako prvý krok smerujúci k tomu, že v spolupráci s predstaviteľmi štátnej správy, mimovládnych organizácií a ďalších aktérov vieme pripraviť a navrhnúť riešenia, ktoré zásadným spôsobom zlepšia situáciu v oblasti ochrany týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí." 

Súbor navrhovaných opatrení v plnom znení pripájame v prílohe.

O výsledkoch zasadnutia Vás budeme informovať následne po zasadnutí (predpokladané trvanie zasadnutia je 14:00-16:30 hod.).

Kontakt:
Prípadné otázky môžete adresovať podpredsedovi Výboru Ondrejovi Gallovi, e-mail: ondrej.gallo@mladez.sk, tel.: 0915-755-749 

Opatrenia spoločne navrhujú:

 • Rada Mládeže Slovenska (člen Výboru pre deti a mládež, organizácia združujúca a presadzujúca záujmy mládežníckych organizácii na SK)
 • Slovenský Výbor pre UNICEF (člen Výboru pre deti a mládež, organizácia presadzujúca práva detí na Slovensku a vo svete)
 • OZ Návrat (člen Výboru pre deti a mládež, združenie presadzujúce a podporujúce návrat opustených detí z inštitúcií do rodín, poskytuje poradenské, vzdelávacie a terapeutické služby v oblasti ohrozených rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti)
 • Nadácia pre deti Slovenska (zástupca Koalície pre deti, najväčšia nezávislá nadácia so zameraním na deti a mladých ľudí do 26 rokov)
 • OZ Náruč (združenie na pomoc deťom v  kríze, ktoré pomáha týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím)
 • Nezávislá platforma Sociofórum (neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti, ktorej poslaním je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MVO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených)
 • Nadácia Socia (Nadácia pre podporu sociálnych zmien)
 • Centrum Nádej (pomáha obetiam domáceho násilia)
 • Centrum Slniečko, n.o. (nezisková organizácia na pomoc týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia)
 • Asociácia krízových stredísk (Poslaním AKS je skvalitňovať    vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízových strediskách.

Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog