logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva na predloženie cenovej ponuky

07. február 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola ukončená. Akceptovali sme ponuku dodávateľa D&D International Slovakia, s.r.o. Bratislava.

1. Názov predmetu zákazky

Grafická úprava a tlač príručky a brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“.

2. Predpokladaná hodnota zákazky

Max. 7 500,00 € z toho:

 • príručka v celkovom počte 1 000 ks (5,00 € / ks)
 • brožúra v celkovom počte 500 ks (5,00 € / ks)

3. Druh zákazky

 • dielo

4. Obstarávateľ

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3, 811 08  Bratislava
IČO 317 53 833

5. Kontaktná osoba

Meno: Andrea Geregová (koordinátorka projektu)
Tel.: +421 (0)949 454 493  |  +421 2 5263
e-mail: andrea@nds.sk

6. Predmet výzvy / zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných prác - grafický dizajn, zapracovanie jazykovej korektúry,  zalomenie, tlač a dodávka príručky a brožúry vydávanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ Blokového grantu pre podporu partnerstiev  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce nasledovne:

 • Príručka Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi : 1 000 ks, cca 60 strán

V rámci grafického  dizajnu požadujeme

 • navrhnúť novú obálku, vložiť správne logo NDS
 • na predné vnútorné strany zakomponovať správne logá partnerov
 • vložiť nový text o nadácii a partneroch
 • zmeniť formát Príručky z A4 na A5 alebo zväčšenú A5
 • navrhnúť nové farebné riešenie - napr. nadpisov

Súčasťou prác je zapracovanie jazykových korektúr (máme pripravené v tlačenej verzii) zalomenie, tlač a dodávka. 
Brožúra (bez názvu):  500 ks, formát A5, cca 30 strán

V rámci grafického dizajnu požadujeme

 • grafický návrh brožúry
 • zalomenie textu
 • farebnosť CMYK 4 + 4

Súčasťou prác je zapracovanie jazykových korektúr, tlač a dodávka.

Od uchádzačov očakávame

 • návrh na špecifikáciu pre tlač Príručky a Brožúry
 • vyčíslenie ceny za kus osobitne pre príručku a brožúru

7. Požadovaný profil uchádzača

Fyzická osoba, právnická osoba

 • Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
 • Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
 • Preukázaná schopnosť zabezpečiť dodanie tlačených materiálov od fázy grafickej prípravy až po tlač.

8. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky

Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka (513/1991 Zb).  Táto zmluva bude rámcová a jej plnenie bude realizované v dvoch častiach:

 • do 8. marca 2014 (príručka)
 • do 31. januára  2015 (brožúra).

9. Požadované výstupy /výsledky /dodaný tovar

Ponuka musí byť vypracovaná v jednotkovej cene za kus za príručku a za brožúru.

Platobné podmienky:

 • platba bude realizovaná po dodaní služby a predložení faktúry
 • dodávateľ je povinný zaslať faktúru v zákonom stanovenej lehote (15 dní);
 • obstarávateľ neposkytuje zálohové platby.

10. Lehota, miesto a podmienky na predloženia cenovej ponuky

Lehota na predloženie cenovej ponuky je stanovená do 18.02.2014 (rozhoduje dátum na odtlačku preberacej pečiatky pošty).

Miesto na predloženie cenovej ponuky:

 • poštou na adresu:

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08  Bratislava

Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

 • označenie výzvy;
 • cenovú ponuku;
 • miesto a deň vyhotovenia;
 • riadny podpis uchádzača, resp. štatutárneho zástupcu.
 • Ponuka sa vyhotovuje v slovenskom jazyku.

11. Hodnotenie ponúk

Kritériá hodnotenia:

 • Dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov na zabezpečenie predmetu zákazky.
 • Dodržanie princípu primeranosti kvality a ceny.
 • Celková cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky

Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výzvu zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

12. Predpokladaná cena

Maximálna predpokladaná cena zákazky je 7 500,00 € (s DPH).

Bratislava, 07.02.2014
Vypracoval: Andrea Geregová


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog