Výzva na predloženie cenovej ponuky | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Výzva na predloženie cenovej ponuky

07. február 2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola ukončená. Akceptovali sme ponuku dodávateľa D&D International Slovakia, s.r.o. Bratislava.

1. Názov predmetu zákazky

Grafická úprava a tlač príručky a brožúry vydanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“.

2. Predpokladaná hodnota zákazky

Max. 7 500,00 € z toho:

 • príručka v celkovom počte 1 000 ks (5,00 € / ks)
 • brožúra v celkovom počte 500 ks (5,00 € / ks)

3. Druh zákazky

 • dielo

4. Obstarávateľ

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3, 811 08  Bratislava
IČO 317 53 833

5. Kontaktná osoba

Meno: Andrea Geregová (koordinátorka projektu)
Tel.: +421 (0)949 454 493  |  +421 2 5263
e-mail: [email protected]

6. Predmet výzvy / zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie nasledovných prác - grafický dizajn, zapracovanie jazykovej korektúry,  zalomenie, tlač a dodávka príručky a brožúry vydávanej v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ Blokového grantu pre podporu partnerstiev  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce nasledovne:

 • Príručka Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi : 1 000 ks, cca 60 strán

V rámci grafického  dizajnu požadujeme

 • navrhnúť novú obálku, vložiť správne logo NDS
 • na predné vnútorné strany zakomponovať správne logá partnerov
 • vložiť nový text o nadácii a partneroch
 • zmeniť formát Príručky z A4 na A5 alebo zväčšenú A5
 • navrhnúť nové farebné riešenie - napr. nadpisov

Súčasťou prác je zapracovanie jazykových korektúr (máme pripravené v tlačenej verzii) zalomenie, tlač a dodávka. 
Brožúra (bez názvu):  500 ks, formát A5, cca 30 strán

V rámci grafického dizajnu požadujeme

 • grafický návrh brožúry
 • zalomenie textu
 • farebnosť CMYK 4 + 4

Súčasťou prác je zapracovanie jazykových korektúr, tlač a dodávka.

Od uchádzačov očakávame

 • návrh na špecifikáciu pre tlač Príručky a Brožúry
 • vyčíslenie ceny za kus osobitne pre príručku a brožúru

7. Požadovaný profil uchádzača

Fyzická osoba, právnická osoba

 • Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
 • Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
 • Preukázaná schopnosť zabezpečiť dodanie tlačených materiálov od fázy grafickej prípravy až po tlač.

8. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky

Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka (513/1991 Zb).  Táto zmluva bude rámcová a jej plnenie bude realizované v dvoch častiach:

 • do 8. marca 2014 (príručka)
 • do 31. januára  2015 (brožúra).

9. Požadované výstupy /výsledky /dodaný tovar

Ponuka musí byť vypracovaná v jednotkovej cene za kus za príručku a za brožúru.

Platobné podmienky:

 • platba bude realizovaná po dodaní služby a predložení faktúry
 • dodávateľ je povinný zaslať faktúru v zákonom stanovenej lehote (15 dní);
 • obstarávateľ neposkytuje zálohové platby.

10. Lehota, miesto a podmienky na predloženia cenovej ponuky

Lehota na predloženie cenovej ponuky je stanovená do 18.02.2014 (rozhoduje dátum na odtlačku preberacej pečiatky pošty).

Miesto na predloženie cenovej ponuky:

 • poštou na adresu:

Nadácia pre deti Slovenska
Heydukova 3
811 08  Bratislava

Podmienky na predloženie cenovej ponuky:

Ponuka musí obsahovať:

 • označenie výzvy;
 • cenovú ponuku;
 • miesto a deň vyhotovenia;
 • riadny podpis uchádzača, resp. štatutárneho zástupcu.
 • Ponuka sa vyhotovuje v slovenskom jazyku.

11. Hodnotenie ponúk

Kritériá hodnotenia:

 • Dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov na zabezpečenie predmetu zákazky.
 • Dodržanie princípu primeranosti kvality a ceny.
 • Celková cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky

Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk bude zaslané všetkým uchádzačom. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, výzvu zrušiť alebo vyhlásiť ďalšie kolo.

12. Predpokladaná cena

Maximálna predpokladaná cena zákazky je 7 500,00 € (s DPH).

Bratislava, 07.02.2014
Vypracoval: Andrea Geregová


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog