logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Ak ste právnická osoba

12. február 2017

Údaje o prijímateľovi

IČO: 31753833
Právna forma: nadácia
Obchodné meno: Nadácia pre deti Slovenska
Ulica: Heydukova
Číslo: 3
PSČ: 81108
Obec: Bratislava

Dôležité dátumy a tlačivá

  • Do 31. marca 2017 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby. V rámci daňového priznania  sa poukazujú aj 2% z dane.
  • Právnická osoba môže poukázať prijímateľom, ktorých si sama vybrala zo zoznamu prijímateľov podiel zaplatenej dane do výšky 2%, ak táto právnická osoba darovala najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 odseku 5 zákona o dani z príjmov. Ak právnická osoba neposkytla tieto finančné prostriedky ako dar, je oprávnená poukázať prostredníctvom daňového priznania určeným prijímateľom podiel zaplatenej dane len do výšky 1%.Tento postup sa uplatnil prvýkrát pri poukázaní podielu zaplatenej dane po 31. decembri 2015.
  • Podiel zaplatenej dane sa zaokrúhľuje podľa § 47 ods.1 zákona o dani z príjmov a je najmenej 8 eur pre jedného prijímateľa.

Upozornenie:

Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené nasledovné podmienky (§ 50 ods. 6 ZDP a § 52zg ods. 5 ZDP):

  •     daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového priznania. Daňovník nemá povolený odklad platenia dane, ani povolenie platenia dane v splátkach;
  •     daňovník vo vyhlásení určil ako prijímateľa jednu alebo viac právnických osôb, ktorým môže byť poukázaný podiel zaplatenej dane s uvedením príslušných súm, najmenej vo výške 8 eur pre jedného prijímateľa.

Viac informáciíí: Finančné riaditeľstvo SR


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog