logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Advokácia potrieb detí

Nadácia pre deti Slovenska sa v záujme lepšieho presadzovania potrieb detí a mladých ľudí na Slovensku rozhodla venovať samostatnú pozornosť i obhajobe ich záujmov a práv prostredníctvom cielených advokačných aktivít. Pri ich realizácii stavia na svojich odborných kapacitách, skúsenostiach z implementovania vlastných projektov, osobnom vzťahu a kontakte s prijímateľmi poskytovaných grantov.

Prioritné témy advokácie NDS

Inovácia vo formálnom vzdelávaní

Vzdelávací systém Slovenska by mal vytvárať podporujúce učebné prostredie, ktoré využíva prirodzené schopnosti dieťaťa učiť sa a umožní maximálne rozvinúť jeho individuálne schopnosti, vrátane inkluzívneho vzdelávania osôb so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami. Preto je našou snahou v spolupráci s Asociáciou S. Kovalik i učiteľmi, vychovávateľmi, pracovníkmi s deťmi a mládežou presadzovať metodiku vysoko-efektívneho učenia. Prostredníctvom uvedenej metodiky realizujeme i naše vzdelávacie projekty v témach sociálno-finančného vzdelávania, rozvoja životných zručností a budovania deťom priateľských komunít.

Kvalifikačná príprava a rast pedagogických zamestnancov

Vo výchove a vzdelávaní sú kľúčovými učitelia, preto je potrebná ich kvalitná príprava počas štúdia, ako aj vybudovanie systému podpory pedagógov v praxi pri získavaní inovatívnych pedagogických kompetencií a ich osobnostnom raste. Zároveň je potrebné premyslieť systém odmeňovania, ktorý bude zohľadňovať najmä kvalitu práce. V rámci našich projektov majú pedagógovia možnosť získať kredity za absolvované kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR.

Rozvoj neformálneho vzdelávania

Neformálne vzdelávanie a aktívne využívanie voľného času vedie k mnohostrannému rozvoju detí a mladých ľudí, predovšetkým v tých oblastiach, ktorým nie je venovaná dostatočná pozornosť a priestor vo formálnom vzdelávaní. Plnohodnotné voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí majú okrem rozvojového aj preventívny charakter. V rámci neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít podporujeme mimovládne organizácie, ale aj materské, základné a stredné školy v rámci grantových programov Hodina deťom, Rád chodím do škôlky ,ai.

Zvyšovanie participácie detí a mladých ľudí v komunite

Deti a mladí ľudia sú prirodzenou a dôležitou súčasťou komunity a ich potreby, ako aj spôsoby ich napĺňania vedia byť iné, než si dospelí myslia. Vypočutiu a rešpektovaniu ich názorov by sa mala venovať patričná pozornosť. Zároveň to vedie k ich väčšej angažovanosti na verejnom živote komunity a vychováva k aktívnemu občianstvu.

Zlepšenie postavenia a financovania mimovládnych neziskových organizácií

Mimovládne neziskové organizácie často dopĺňajú i nahrádzajú verejné služby v prospech detí a mladých ľudí, ktoré nevie, nemôže alebo nedostatočne poskytuje štát alebo samosprávy. Zároveň sú vítaným prvkom konkurencie, ktorý sa prejavuje rôznorodosťou poskytovaných služieb a snahou o čo ich najväčšiu kvalitu. Kvalita v poskytovaní služieb je základom pre podporu projektov jednotlivých neziskových organizácii i z grantového programu Hodina deťom.

Kontakt

Ondrej Gallo

advokácia potrieb detí

[email protected]

 

Aktuality Vyhlasujeme 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 3. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom Vyhlásenie výsledkov grantového…

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. vyhlásia 8. januára 2018 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Aktuality Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie Výsledky jesenného kola grantového…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Aktuality TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS už 16. decembra TV šou Hodina deťom na Jednotke…

V sobotu 16. decembra vyvrcholí 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Charitatívny galavečer na pomoc deťom odvysiela RTVS ako priamy prenos na Jednotke o 20.20 hod.

Aktuality Výsledky grantového programu Dôvera Výsledky grantového programu…

V 5. ročníku programu sme podporili projekty organizácií z celého Slovenska.

Aktuality Pokladničková zbierka v uliciach prekvapila Pokladničková zbierka v uliciach…

V piatok 10. novembra ste v uliciach 450 miest a obcí mohli stretnúť našich dobrovoľníkov so žltými pokladničkami.

Aktuality Výsledky grantového programu Detský fond Cloetta Výsledky grantového programu…

Vyhlasujeme výsledky 9. ročníka grantového programu Detského fondu Cloetta. Otvorený grantový program spoločnosti Cloetta Slovakia je určený pre organizácie z okresu Levice.

Grantové výzvy Grantový program DôveraPomáha diabetikom – vyhlásenie výzvy Grantový program DôveraPomáha…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jednorazový grantový program DôveraPomáha diabetikom, ktorý je súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného…

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Športujem rád a bezpečne Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Žlté pokladničky opäť zaplavia Slovensko Žlté pokladničky opäť zaplavia…

V piatok 10. novembra sa v uliciach 450 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý…

Aktuality Pozvánka na workshop projektu Poznaj svoje peniaze Pozvánka na workshop projektu…

Vážení učitelia, pozývame Vás na rozvojový workshop projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Aktuality Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska Politika ochrany detí a mladých…

Starať sa o bezpečnosť detí a mladých ľudí je zodpovednosťou každého. Organizácie, profesionáli a dobrovoľníci, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, by mali vo svojej práci zohľadňovať túto zodpovednosť…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality Tréning projektu Online Generácia Tréning projektu Online Generácia

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog