logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

DOMOV – najdôležitejšie miesto na zemi

08. november 2011

V roku 2008 sme začali uskutočňovať pilotný projekt DOMOV – najdôležitejšie miesto na zemi, zameraný na pomoc najohrozenejšej skupine mladých ľudí – odchádzajúcim z detských domovov.

Na projekte spolupracovali s Nadáciou pre deti Slovenska občianske združenie Úsmev ako dar a Asociácia Susan Kovalikovej. Projekt bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Fondu pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku, ktorý spravuje nadácia SOCIA. Projekt podporila aj spoločnosť Citi. Projekt bol implementovaný v troch regiónoch Slovenska, prostredníctvom mimovládnej organizácie Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice, mesta Považská bystrica a Detského domova Dobšiná.

V roku 2010 sme vďaka silnému strategickému partnerovi, spoločnosti Samsung Electronics Slovakia zahájili implementáciu projektu Domov II, ktorý ideovo nadväzuje na pilotný model a zároveň reflektuje na získané poznatky a skúsenosti z jeho realizácie. V súčasnosti realizujeme projekt prostredníctvom implementačných partnerov Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice, Drahuška a my, Detský domov Pečeňady, Detský domov Dunajská Streda a Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná. Do projektu je zapojených 43 mladých dospelých.

Ciele projektu:

 • komplexné a systémové riešenie problému mladých dospelých na ich ceste z detského domova k úplnému osamostatneniu sa;
 • vytvorenie prechodného bývania, ktoré nebude len strechou nad hlavou, ale mladým ľuďom pomôže pripraviť sa na samostatný štart do života.

Cieľová skupina projektu:

 • mladí ľudia, ktorí odchádzajú z detských domovov a zo dňa na deň sa musia stať samostatnými a sebestačnými, zvyčajne bez nevyhnutných sociálnych väzieb, bez podpory rodiny a s nižším vzdelaním.

Aktivity projektu:

 • bývanie (prechodné ubytovanie a poradenstvo v oblasti bývania);
 • sprevádzanie (sociálne poradenstvo a terénna práca);
 • vzdelávanie (certifikované vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti životných zručností a finančného manažmentu);
 • workshop (výmena skúseností – mladí dospelí, pracovníci a odborníci);
 • grantový program (získavanie implementačných partnerov);
 • tvorba partnerstiev (implementační, lokálni a strategickí partneri);
 • public relations;
 • riadenie projektu.

Patner projektu:

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog