logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

 

 

 

 

 

 

Ako Nórske fondy pomohli deťom a mladým ľuďom na Slovensku

 

Tlačová správa k záverečnej konferencii projektu 
 

 

Voices - Naživo proti nenávistným prejavom

Nadácia M. Šimečku - Študenti po stopách totality

Slovenský výbor pre UNICEF - Detské istoty s Linkou detskej istoty

Mládež ulice - Nízkoprahové aktivity na sídliskách

Pro Vida - S Buddym na ceste z detského domova

OZ Pomoc ohrozeným deťom - Strom pomoci a jeho plody

Iniciatíva Inakosť - Homofóbia sa dá liečiť 

YMCA Nesvady - Spolu dokážeme viac

OZ Prameň radosti - Poď a konaj!

Ištitút SGI - Samospráva sa neriadi sama

Centrum Slniečko - MVO a tvorba nár. politík pre práva detí

Stopka, n. o. - Rozprávkový smerovník 

OZ Misia mladých - Ohrozené rodiny na Orave

RMŽK - Hate speech nie je názor!

OZ Odyseus - Tabu témy otvorene

Nórska veľvyslankyňa sa presvedčila o prínosoch projektov podporených z EEA grantov

Člověk v tísni - Program podpory vzdelávania

OZ Ulita - Z ulity do komunity

Nitrianska komunitná nadácia - Aktívne dobrovoľníctvo

OZ Nové školstvo - Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní

Náruč - projekt Bližšie k deťom

OZ Kaspian - Prinášame skúsenosti z Európy

Liga za duševné zdravie - Zippyho kamaráti 

ETP Slovensko – Učme sa učiť sa

OZ Divé maky - Z mentoringu sa stal tútoring

OZ Fenestra - Škola ľudských práv

OZ Effeta - Poďme si rozumieťOZ Strom života - Bio-profily miest a obcí Slovenska

Aj malé o.z. je schopné veľkých vecí

Jednou z našich obáv po podaní projektu bola predstava, že taká malá organizácia, akou Mládež ulice je, nebude relevantným partnerom do veľkých grantových schém. Uvedomovali sme si, že neponúkame obrovské čísla výstupov v podobe zapojených klientov či počtu aktivít. Mohli sme len ponúknuť našu skúsenosť toho, že systematická, premyslená a dlhodobá práca s vybranou cieľovou skupinou má zmysel a reálny dopad. Podklady boli spracované, prílohy kompletné a projekt odoslaný. Ostávalo už len čakať. Prečitajte si celý článok...

Prehľad projektov 

V období od 2013 do 2015

  Počet podporených projektov Rozdelená podpora Počet prijatých projektov Žiadaná podpora
I.a II.výzva  SPOLU 29 852 831,00 € 115 7 244 185,60 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 8 284 277,00 € 47 3 651 019,80 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 21 568 554,00 € 68 3 593 165,80 €
         
I. výzva  SPOLU 12 371 280,00 € 48 3 059 565,60 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 4 142 017,00 € 25 1 583 509,80 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 8 229 263,00 € 23 1 476 055,80 €
         
II.výzva  SPOLU 17 481 551,00 € 67 4 184 620,00 €
PRIORITNÁ OBLASŤ        
Deti, mládež a aktívne občianstvo 4 142 260,00 € 22 2 067 510,00 €
Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov 13 339 291,00 € 45 2 117 110,00 €

 

2. výzva programu na predkladanie návrhov projektov / oblasť podpory DETI A MLÁDEŽ

Pozrite si prehľad schválených žiadostí z 2. výzvy >>>

Zverejňujeme zoznamy podporených a nepodporených projektov v 2. výzve tak, ako ich schválila správna rada NDS, ktorá je správcom oblasti podpory Deti a mládež. Organizácie, ktorých projekty boli podporené, v najbližšej dobe oslovíme s ďalšími pokynmi. Organizácie, ktorých projekty podporené neboli, dostanú v najbližšej dobe príslušné vyrozumenie elektronickou poštou na kontaktnú emailovú adresu, ktorú uviedli v žiadosti.

Pozrite si prehľad doručených žiadostí z 2. výzvy >>>

V rámci aktuálnej II. výzvy Programu Aktívne občianstvo a inklúzia prešli prijaté žiadosti expertným hodnotením a v súčasnosti pripravujeme podklady pre výberovú komisiu. Tá zasadne 6. marca 2014 a na základe bodového hodnotenia expertov vydá odporúčania pre Správnu radu správcu oblasti podpory.

Výsledné hodnotenie, ktoré projekty budú v nadchádzajúcom období podporené, bude známe najneskôr 31. marca 2014.

Informačné semináre o 2. výzve programu Aktívne občianstvo a inklúzia  >>>
Školenie Základy projektového manažmentu >>>

Program: AKTÍVNE OBČIANSTVO A INKLÚZIA
Oblasť podpory: DETI A MLÁDEŽ
Kód výzvy: AOI-DM-2
Dátum vyhlásenia 2. výzvy: 25. september 2013
Dátum uzávierky 2. výzvy: 4. december 2013
Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia pre deti Slovenska
Úplné znenie výzvy si môžete stiahnuť TU
Príručku pre žiadateľov o NFP si môžete stiahnuť TU

Pozrite si prehľad schválených žiadostí z 1. výzvy >>>

 

O programe Aktívne občianstvo a inklúzia

Účelom výzvy je podpora projektov slovenských mimovládnych organizácií v oblasti podpory  Deti a mládež. Podporené projekty by mali prispieť k vyššej účasti detí a mládeže na dianí v spoločnosti a k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov.

Úvodnú informáciu k Fondu pre mimovládne organizácie „Aktívne občianstvo a inklúzia“,
podporeného Finančným mechanizmom EEA si môžete stiahnuť tu.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia je grantovou schémou zameranou na podporu aktivít mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností, chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, ochrany životného prostredia a  služieb v sociálnej oblasti.
Osobitným záujmom programu je podpora projektov, ktoré majú širší spoločenský dopad, najmä tlmia ústne a písomné prejavy podnecujúce nenávisť (hate speech), extrémizmus, rasovú nenávisť, antisemitizmus a xenofóbiu, podporujú multikultúrne porozumenie, rovnosť pohlaví a zapojenie marginalizovaných skupín vrátane Rómov, prispievajú k rovnosti príležitostí a potláčajú sexuálne obťažovanie, násilie na ženách a obchodovanie s ľuďmi.
Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien.

Prioritná oblasť 1:

Deti, mládež a aktívne občianstvo

Tématické zameranie 1A: Podpora aktívneho občianstva
Špecifické oprávnené aktivity:

  • zvyšovanie povedomia, podpora aktívneho občianstva v oblasti riešenia problémov detí a mladých ľudí
  • rozvoj aktívnej účasti detí a mladých ľudí na živote komunty a ich spolupráce s miestnymi samosprávami

Rozsah grantu: 20.000 - 50.000 €
Dĺžka projektu: 6 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, september 2013)

Prioritná oblasť 2:

Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov

Tematické zameranie 2A: Eliminácia hrozieb u detí a mládeže v ohrození a u Rómov
Špecifické oprávnené aktivity:

  • preventívne a intervenčné aktivity zamerané na minimalizáciu alebo odstránenie hrozieb u detí a mládeže v ohrození
  • vzdelávanie učiteľov, zamestnancov MVO, zástupcov miestnych / regionálnych samospráv a dobrovoľníkov v oblasti posilnenia kvality práce s deťmi a mládežou v ohrození

Rozsah grantu: do 30.000 €
Dĺžka projektu: 3 - 18 mesiacov
Počet výziev: 2 (február 2013, september 2013)

 

 

 

 

 

 

V ústrety lepšej budúcnosti detí a mládých ľudí - publikácia na stiahnutie

Stiahnite si prezentácie
z informačného seminára
k 1. výzve

Kontakt

Daniel Podhradský 
0911 702 660
[email protected]
manažér grantového programu 
oblasť podpory Deti a mládež

Drahoslava Gajdošová
0904 702 662
[email protected]
finančná manažérka
oblasť podpory Deti a mládež

 

 

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality Tréning projektu Online Generácia Tréning projektu Online Generácia

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich…

Grantové výzvy Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Aktuality Výstava Školy s rešpektom sa vydáva na cestu po Slovensku Výstava Školy s rešpektom sa…

Výstava Školy s rešpektom, ktorá prostredníctvom fotografií a sprievodného textu približuje princípy ako vytvoriť zo školy priestor, kde sa deti a učitelia cítia bezpečne, dobre sa im učí a spolupracujú s…

Grantové výzvy Grantový program poisťovne KOOPERATIVA opäť podporí projekty Grantový program poisťovne KOOPERATIVA…

Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie…

Aktuality ČIERNY BOCIAN pod záštitou Petra Bondru priniesol deťom 25 000  € ČIERNY BOCIAN pod záštitou Petra…

Výťažok z 10.ročníka charitatívneho golfového turnaja vo výške 25 000€, putuje priamo telesne a mentálne postihnutým deťom prostredníctvom Nadácie Miroslava Šatana a grantového programu „Hodina deťom“…

Aktuality Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky grantového programu Bojovníci za zdravie Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska (NDS) v tomto roku opäť pomôže svojim poistencom so zdravotným problémom z celého Slovenska. Grantový program Bojovníci za zdravie aktuálne…

Aktuality Hodina deťom podporí viac ako 15.000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku Hodina deťom podporí viac ako…

Necelý rok stačil ľuďom na to, aby pomohli viac ako pätnástim tisíckam detí na Slovensku. Nadácia pre deti Slovenska aktuálne prerozdelí viac ako 170 tisíc eur pre deti a mladých ľudí z výnosu 18. ročníka…

Aktuality Výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA Výsledky jarného kola 5.ročníka…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje výsledky jarného kola 5.ročníka Grantového programu DÔVERA. V jarnom kole 5. ročníka grantového programu Dôvera bolo podporených 16 projektov, v celkovej výške 14 000 €.

Grantové výzvy Výzva: Bojovníci za zdravie Výzva: Bojovníci za zdravie

Poistenci Dôvery, zbystrite pozornosť. Ak máte vy, vaše dieťa, rodič či priateľ zdravotný problém, no liečbu nie je možné zo zákona hradiť z verejného zdravotného poistenia, je tu pre vás grantový program…

Aktuality V Kvačanoch hýbu svetom V Kvačanoch hýbu svetom

K tomu, aby sa v minulom roku Kvačany stali historicky prvou obcou, ktorá získala ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2015, nemalou mierou prispela aj spolupráca samosprávy s tunajšou základnou…

Aktuality Akreditovaný tréning učiteľov - pozvánka Akreditovaný tréning učiteľov…

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pozýva učiteľov na akreditovaný tréning zvyšovania finančnej gramotnosti v programe Poznaj svoje peniaze.

Aktuality Global Money Week 2017 na Slovensku Global Money Week 2017 na Slovensku

Nadácia pre deti Slovenska v rámci svojho programu Poznaj svoje peniaze už 4. raz pozýva učiteľov, deti a mladých ľudí, inštitúcie a mimovládne neziskové organizácie, aby sa aktivitami zameranými na zvyšovanie…

Aktuality Nominovanie komunít priateľských deťom do 31. marca 2017 Nominovanie komunít priateľských…

Do 31. marca 2017 môžete nominovať vašu obec, či mesto na ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Nadácia pre deti Slovenska otvorila druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým…

Aktuality Pasterizátor v Starej Ľubovni pomôže mesačne viac ako 60 deťom Pasterizátor v Starej Ľubovni…

Pasterizátor podporený z Grantového programu Dôvera v Ľubovnianskej nemocnici pomôže mesačne viac ako 60 malým pacientom v Starej Ľubovni v Prešovskom kraji. Prístroj na pasterizáciu mlieka, resp. mliečnej výživy…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog