logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Hodina deťom

04. február 2016

Myšlienka darovať poslednú zárobkovú hodinu na konci milénia deťom a mladým ľuďom v roku 1999 "pobláznila" viacero krajín a medzi nimi aj celé Slovensko. Nadácii pre deti Slovenska sa podarilo programom Hodina deťom zmobilizovať verejnosť, upriamiť ich pozornosť na problematiku detí a mladých ľudí a prvý ročník kampane sa stal dovtedy najväčšou kampaňou 3. sektora na Slovensku. Za 17 rokov fungovania sme vyzbierali a prostredníctvom Grantového programu Hodina deťom prerozdelili 5 062 491 € a podporili 1 702 projektov pre takmer 270 000 detí a mladých ľudí, ktoré sa realizovali na celom území Slovenska.

Za viac ako 20 rokov našej existencie a grantovej podpory máme prehľad o aktivitách pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku a vieme vybrať kvalitné jednoročné projekty organizácií, ktoré pracujú s deťmi alebo mladými ľuďmi v rôznych oblastiach podpory.

Zároveň sme zaviedli sme aj efektívny a transparentný systém rozdeľovania finančných prostriedkov, o ktorom otvorene informujeme našich partnerov a širokú verejnosť. Zoznamy podporených organizácií sú pravidelne aktualizované na podstránke KOMU POMÁHAME a zároveň môžete sledovať aktivity jednotlivých podporených projektov,  o ktorých na INFORMAČNOM PORTÁLI NADÁCIE informujú priamo organizácie, ktoré podporu získali.

Ciele Grantového programu

  • rozvíjať osobnosť každého dieťaťa, najmä vedomie vlastnej hodnoty a dôstojnosti,
  • dosiahnuť, aby všetky deti boli prijaté a rešpektované so svojimi špecifickými potrebami,
  • rozvíjať zručnosť detí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby,
  • rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity,
  • podporovať poskytovanie okamžitej pomoci deťom v krízových situáciách, resp. predchádzať ich vzniku.

Cieľové skupiny

  • deti a mladí ľudia do 30 rokov,
  • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané deti),
  • deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov),
  • dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia).

Programové oblasti

1. DIEŤA A JEHO RADOSTI

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA A JEHO STAROSTI

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Podávanie žiadostí o príspevok

O podporu z Fondu Hodina deťom môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.
Každá organizácia, ktorá chce podať žiadosť o finančný príspevok z Fondu Hodina deťom sa musí cez http://nds.nds.sk/nds/ zaregistrovať do systému, v ktorom vypracuje ONLINE formulár projektu a rozpočtu a ten elektronicky odošle do Nadácie pre deti Slovenska.

Hodnotiaci proces

V hodnotiacom procese sa Nadácia pre deti Slovenska riadi princípmi - kvalita, profesionalita, spolupráca, etika a regionálna solidarita. Pri rozdeľovaní financií z Fondu Hodina deťom je využitý princíp regionálnej solidarity na základe počtu obyvateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Hodnotiaci proces v Grantovom programe Hodina deťom je dvojstupňový. Projekty, ktoré spĺňajú všetky formálne kritériá, hodnotia členovia troch Regionálnych expertných skupín Hodiny deťom, ktorí sa dlhodobo zaoberajú detskou problematikou. Svoje odborné stanovisko za celý región predkladajú Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá finálne rozhoduje o podpore jednotlivých projektov.

Harmonogram

6.február 2018 – 15.marec 2018: príprava a odosielanie projektov / žiadostí o príspevok
marec 2018 – jún 2018: hodnotiaci proces + rozhodnutie SR NDS
jún 2018: vyhlásenie výsledkov GP Hodina deťom 19.ročník
jún 2018: zapracovanie zmien do projektov, zmluvný proces
júl 2018 – marec 2019: realizácia schválených projektov / priebežné správy
júl 2018 – marec 2019: monitoring podporených projektov
do 15 dní od ukončenia projektu: vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy

Kontakty

Karin Vaňatková, karin@nds.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog