logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Justícia priateľská deťom

27. september 2016

“Systém súdnictva nemôže byť slepý ku skutočnosti, že deti majú špecifické potreby a práva. Keď sú deti zapojené do súdneho konania, váhy spravodlivosti môžu byť len vtedy vyvážené, keď je zachovaný najlepší záujem detí a ak sa im dá primeraná šanca pochopiť, čo je v hre a zúčastniť sa na rozhodovaní, ktoré sa ich týka," Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy

Východisko

Míľniky predchádzajúce vzniku programu

  • marec 2010 - špecialisti Rady Európy zverejnili dotazník pre deti s otázkami spojenými s ich postavením v súdnom konaní. Do výzvy sa prostredníctvom Kancelárie verejného ochrancu práv  zapájajú aj deti a mladí ľudia zo Slovenska.
  • 17. november 2010, Štrasburg - Výbor ministrov Rady Európy prijal usmernenie o justícii priateľskej k deťom (Gui­de­li­nes on Child -Frend­ly Jus­ti­ce / Re­com­men­da­tion CM/REC (2010) 6). Obsahuje pokyn vládam zlepšiť prístup detí k spravodlivosti a zaobchádzaniu s deťmi v justícii (občianske, správne a trestné konania).Usmernenia by mali byť praktickou príručkou pre vykonávanie medzinárodne dohodnutých a záväzných noriem v súdnych aj mimosúdnych konaniach a reagujú na požiadavky samotných detí.
  • 12. november 2012, Bratislava, UNICEF a Nadácia Pontis realizovali seminár Súdnictvo priateľské deťom.
  • V roku 2014 sa Nadácia pre deti Slovenska zapojila do medzinárodného projektu „Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí" (Unlocking Children’s Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children). Do projektu, ktorého správcom a lídrom je organizácia Coram Children's Legal Centre z Veľkej Británie, je zapojených 10 organizácií z celej Európy.
  • 2015: FRA: Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí – hľadiská a skúsenosti odborníkov

Cieľ programu

  • pomocou tréningov zvýšiť povedomie profesionálov o právach detí a posilniť ich zručnosti v interakcii s deťmi tak, aby boli rešpektované, chránené a dodržiavané práva detí, a aby bolo deťom umožnené zmysluplne participovať na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.

Partner programu

Cieľová skupina

  • profesionáli pracujúci s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom (sudcovia, prokurátori, sociálni pracovníci, policajti, pracovníci krízových centier pre deti, reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier, učitelia, psychológovia a zdravotní pracovníci.

Aktivity Nadácie pre deti Slovenska

2015

  • PRIESKUM medzi vybranými profesionálmi pracujúcimi s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom: s prokurátormi, sociálnymi pracovníkmi, lekármi, policajtmi, pracovníkmi krízových centier pre deti ako aj s pracovníkmi reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier a psychológmi. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké sú vedomosti profesionálov o právach dieťaťa, vývoji dieťaťa a komunikácii s dieťaťom a skúsenosti z praxe v týchto oblastiach. na základe týchto podkladov líder projektu Coram Children´s Legal Centre z Veľkej Británie vypracoval metodiku a pripravil materiály na tréningy.

2016

Výstupy programu

  • metodika tréningov

Dôležité dátumy

  • 29.-30. septembra 2016  -  hodnotiace stretnutie projektu na medzinárodnej úrovni v Londýne

Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog