Justícia priateľská deťom | Nadácia pre deti Slovenska
logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Justícia priateľská deťom

27. september 2016

“Systém súdnictva nemôže byť slepý ku skutočnosti, že deti majú špecifické potreby a práva. Keď sú deti zapojené do súdneho konania, váhy spravodlivosti môžu byť len vtedy vyvážené, keď je zachovaný najlepší záujem detí a ak sa im dá primeraná šanca pochopiť, čo je v hre a zúčastniť sa na rozhodovaní, ktoré sa ich týka," Maud de Boer-Buquicchio, zástupkyňa generálneho tajomníka Rady Európy

Východisko

Míľniky predchádzajúce vzniku programu

  • marec 2010 - špecialisti Rady Európy zverejnili dotazník pre deti s otázkami spojenými s ich postavením v súdnom konaní. Do výzvy sa prostredníctvom Kancelárie verejného ochrancu práv  zapájajú aj deti a mladí ľudia zo Slovenska.
  • 17. november 2010, Štrasburg - Výbor ministrov Rady Európy prijal usmernenie o justícii priateľskej k deťom (Gui­de­li­nes on Child -Frend­ly Jus­ti­ce / Re­com­men­da­tion CM/REC (2010) 6). Obsahuje pokyn vládam zlepšiť prístup detí k spravodlivosti a zaobchádzaniu s deťmi v justícii (občianske, správne a trestné konania).Usmernenia by mali byť praktickou príručkou pre vykonávanie medzinárodne dohodnutých a záväzných noriem v súdnych aj mimosúdnych konaniach a reagujú na požiadavky samotných detí.
  • 12. november 2012, Bratislava, UNICEF a Nadácia Pontis realizovali seminár Súdnictvo priateľské deťom.
  • V roku 2014 sa Nadácia pre deti Slovenska zapojila do medzinárodného projektu „Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí" (Unlocking Children’s Rights: Strengthening the capacity of professionals in the EU to fulfil the rights of vulnerable children). Do projektu, ktorého správcom a lídrom je organizácia Coram Children's Legal Centre z Veľkej Británie, je zapojených 10 organizácií z celej Európy.
  • 2015: FRA: Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí – hľadiská a skúsenosti odborníkov

Cieľ programu

  • pomocou tréningov zvýšiť povedomie profesionálov o právach detí a posilniť ich zručnosti v interakcii s deťmi tak, aby boli rešpektované, chránené a dodržiavané práva detí, a aby bolo deťom umožnené zmysluplne participovať na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú.

Partner programu

Cieľová skupina

  • profesionáli pracujúci s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom (sudcovia, prokurátori, sociálni pracovníci, policajti, pracovníci krízových centier pre deti, reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier, učitelia, psychológovia a zdravotní pracovníci.

Aktivity Nadácie pre deti Slovenska

2015

  • PRIESKUM medzi vybranými profesionálmi pracujúcimi s deťmi, ktoré sa z rôznych príčin dostali do styku s justičným systémom: s prokurátormi, sociálnymi pracovníkmi, lekármi, policajtmi, pracovníkmi krízových centier pre deti ako aj s pracovníkmi reedukačných domovov pre mládež alebo diagnostických centier a psychológmi. Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké sú vedomosti profesionálov o právach dieťaťa, vývoji dieťaťa a komunikácii s dieťaťom a skúsenosti z praxe v týchto oblastiach. na základe týchto podkladov líder projektu Coram Children´s Legal Centre z Veľkej Británie vypracoval metodiku a pripravil materiály na tréningy.

2016

Výstupy programu

  • metodika tréningov

Dôležité dátumy

  • 29.-30. septembra 2016  -  hodnotiace stretnutie projektu na medzinárodnej úrovni v Londýne

Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog