logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Komunity priateľské deťom

Vytváranie komunít, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a dávajú im reálny priestor na spolupodieľanie sa pri plánovaní a realizácií aktivít v komunite je cieľom  projektu Komunity priateľské deťom. Projekt realizujeme v spolupráci s odbornými partnermi Asociáciou Susan Kovalik a Jungwacht Blauring Schweiz (Švajčiarsko). Finančne projekt podporili  Komunálna poisťovňa a.s. a Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti a kľúčových hráčov v komunite. V rámci projektu preto pripravujeme vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a ďalší) v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Následne budeme využívať finančné prostriedky získané z grantu na reálne projekty,  ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

Cieľovými skupinami sú predovšetkým pracovníci samospráv, zástupcovia mimovládnych organizácií, učitelia, vychovávatelia, pracovníci s deťmi a mládežou, miestni aktivisti a iní dospelí, ktorí s deťmi pracujú. V prvom rade projekt slúži samotným deťom a mladým ľuďom.

Projekt pozostáva z navzájom na seba nadväzujúcich a prekrývajúcich sa aktivít

  • vzdelávanie v problematike identifikácie nových potrieb detí a mladých ľudí, v rozvoji životných zručností detí a mladých ľudí, v mobilizovaní miestnej komunity a podpore spolupráce jednotlivých kľúčových aktérov;
  • tvorba akčných plánov s a pre deti a mladých ľudí v miestnej komunite na základe mapovania ich potrieb a realizácia konkrétnych naplánovaných aktivít vďaka udeleným interným grantom;
  • výmena skúseností medzi Slovenskom a Švajčiarskom prostredníctvom dvoch študijných návštev, ktoré budú propagovať dobré príklady praxe presadzovania a vytvárania komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom;
  • informačné a metodické aktivity prostredníctvom vydania dvoch príručiek a pravidelne aktualizovaných informácií na portáli www.codetipotrebuju.sk venujúcich sa témam nových potrieb detí a mladých ľudí, zvyšovaniu participácie detí a mladých ľudí na živote miestnej komunity a šíreniu dobrých príkladov praxe;
  • vybudovanie šiestich virtuálnych regionálnych centier v šiestich pilotných komunitách, ktoré budú ďalej šíriť a metodicky usmerňovať vznik a rozvoj komunít priateľských deťom.

V rámci projektu sme 21.-23.mája.2013 zorganizovali v Banskej Bystrici tréning v téme ,,Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí,,, ktorého sa zúčastnilo 24 lídrov zo 6 komunít. Naučili sa zmapovať a vyhodnotiť aktuálne potreby detí a mladých ľudí vo svojej komunite, zostaviť, implementovať a vyhodnotiť akčný plán napĺňania identifikovaných potrieb.

S cieľom zmapovať skúsenosti v zohľadňovaní aktuálnych potrieb detí a mladých ľudí a ich zapájaním do života miestnej komunity sme 27. novembra 2013 zorganizovali v Bratislave workshop expertov priamo pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi alebo zodpovednými za deti a mladých ľudí v miestnych komunitách.

V máji sme v Trnave školili ďalších koordinátorov Komunity priateľskej deťom. Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti a kľúčových hráčov v komunite. V rámci projektu preto pripravujeme vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a ďalší) v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Následne budeme využívať finančné prostriedky získané z grantu na reálne projekty, ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

Partneri projektu:

 

Aktuality Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí Realizujeme projekt na podporu…

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách (VP) zameraných na deti a mladých ľudí (vrátane nich samotných) na úrovni samospráv. Bude prebiehať v 3 samosprávach:…

Grantové výzvy Bojovníci za zdravie môžu na jar požiadať o grant Bojovníci za zdravie môžu na…

Grantový program Bojovníci za zdravie pomáha poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera k zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Od roku 2016 v spolupráci s našou nadáciou poskytuje individuálnym žiadateľom…

Aktuality Do Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojilo 108 tried Do Európskeho kvízu o peniazoch…

Do národného kola Európskeho kvízu o peniazoch sa zapojilo 108 tried a tu je najlepšia päťka:

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvorený program zameraný na podporu projektov, ktoré podnecujú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách…

Grantové výzvy Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka grantového programu Dôvera Vyhlasujeme jarné kolo 6. ročníka…

Grantový program Dôvera funguje od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom.

Aktuality Európsky kvíz o peniazoch v živom prenose na Youtube Európsky kvíz o peniazoch v živom…

Ste žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a chcete sa naučiť niečo nové nielen z finančnej gramotnosti? Dajte v triede hlavy dokopy a vyskúšajte si, čo všetko viete z oblastí financií, bezpečnosti na internete alebo o EU.…

Aktuality Hodina deťom hľadá kolegyňu / kolegu do tímu  Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegy Hodina deťom hľadá kolegyňu…

Do Hodiny deťom hľadáme novú šikovnú a príjemnú kolegyňu / nového šikovného a príjemného kolegu. Jej / jeho náplňou práce bude starostlivosť o zbierku v uliciach a ďalšie darcovské nástroje tak, aby…

Grantové výzvy Vyhlasujeme 19. ročník grantového programu Hodina deťom Vyhlasujeme 19. ročník grantového…

Hodina deťom, celoročná verejná zbierka Nadácie pre deti Slovenska, funguje ako symbol spájania sa v prospech detí a mladých ľudí z celého Slovenska nepretržite už 19 rokov. Práve v týchto dňoch s radosťou…

Aktuality Nemerajme zdravotne znevýhodnených iným metrom Nemerajme zdravotne znevýhodnených…

Vedeli ste o tom, že na Slovensku je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, no ani nie polovica z nich navštevuje bežné základné školy so svojimi zdravými rovesníkmi? Hoci sa…

Aktuality Záverečná správa projektu Škola rodinných financií Záverečná správa projektu Škola…

Škola rodinných financií je prvý projekt sociálno-finančného vzdelávania v komunitách na Slovensku. V roku 2017 si lektori Školy rodinných financií vymenili svoje odborné skúsenosti na dvojdňovom workshope,…

Aktuality Vyhlasujeme 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 3. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom Vyhlásenie výsledkov grantového…

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. vyhlásia 8. januára 2018 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Aktuality Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie Výsledky jesenného kola grantového…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Aktuality TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS už 16. decembra TV šou Hodina deťom na Jednotke…

V sobotu 16. decembra vyvrcholí 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Charitatívny galavečer na pomoc deťom odvysiela RTVS ako priamy prenos na Jednotke o 20.20 hod.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog