logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Komunity priateľské deťom

Vytváranie komunít, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a dávajú im reálny priestor na spolupodieľanie sa pri plánovaní a realizácií aktivít v komunite je cieľom  projektu Komunity priateľské deťom. Projekt realizujeme v spolupráci s odbornými partnermi Asociáciou Susan Kovalik a Jungwacht Blauring Schweiz (Švajčiarsko). Finančne projekt podporili  Komunálna poisťovňa a.s. a Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti a kľúčových hráčov v komunite. V rámci projektu preto pripravujeme vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a ďalší) v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Následne budeme využívať finančné prostriedky získané z grantu na reálne projekty,  ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

Cieľovými skupinami sú predovšetkým pracovníci samospráv, zástupcovia mimovládnych organizácií, učitelia, vychovávatelia, pracovníci s deťmi a mládežou, miestni aktivisti a iní dospelí, ktorí s deťmi pracujú. V prvom rade projekt slúži samotným deťom a mladým ľuďom.

Projekt pozostáva z navzájom na seba nadväzujúcich a prekrývajúcich sa aktivít

  • vzdelávanie v problematike identifikácie nových potrieb detí a mladých ľudí, v rozvoji životných zručností detí a mladých ľudí, v mobilizovaní miestnej komunity a podpore spolupráce jednotlivých kľúčových aktérov;
  • tvorba akčných plánov s a pre deti a mladých ľudí v miestnej komunite na základe mapovania ich potrieb a realizácia konkrétnych naplánovaných aktivít vďaka udeleným interným grantom;
  • výmena skúseností medzi Slovenskom a Švajčiarskom prostredníctvom dvoch študijných návštev, ktoré budú propagovať dobré príklady praxe presadzovania a vytvárania komunít priateľských k deťom a mladým ľuďom;
  • informačné a metodické aktivity prostredníctvom vydania dvoch príručiek a pravidelne aktualizovaných informácií na portáli www.codetipotrebuju.sk venujúcich sa témam nových potrieb detí a mladých ľudí, zvyšovaniu participácie detí a mladých ľudí na živote miestnej komunity a šíreniu dobrých príkladov praxe;
  • vybudovanie šiestich virtuálnych regionálnych centier v šiestich pilotných komunitách, ktoré budú ďalej šíriť a metodicky usmerňovať vznik a rozvoj komunít priateľských deťom.

V rámci projektu sme 21.-23.mája.2013 zorganizovali v Banskej Bystrici tréning v téme ,,Novo vynárajúcich sa potrieb detí a mladých ľudí,,, ktorého sa zúčastnilo 24 lídrov zo 6 komunít. Naučili sa zmapovať a vyhodnotiť aktuálne potreby detí a mladých ľudí vo svojej komunite, zostaviť, implementovať a vyhodnotiť akčný plán napĺňania identifikovaných potrieb.

S cieľom zmapovať skúsenosti v zohľadňovaní aktuálnych potrieb detí a mladých ľudí a ich zapájaním do života miestnej komunity sme 27. novembra 2013 zorganizovali v Bratislave workshop expertov priamo pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi alebo zodpovednými za deti a mladých ľudí v miestnych komunitách.

V máji sme v Trnave školili ďalších koordinátorov Komunity priateľskej deťom. Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca všetkých sektorov spoločnosti a kľúčových hráčov v komunite. V rámci projektu preto pripravujeme vzdelávanie odborníkov v regiónoch (predstavitelia samospráv, mimovládnych organizácii, škôl a ďalší) v problematike nových potrieb detí a mladých ľudí. Následne budeme využívať finančné prostriedky získané z grantu na reálne projekty, ktoré riešia potreby detí a mladých v konkrétnej komunite.

Partneri projektu:

 

Aktuality Vyhlasujeme 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Vyhlasujeme 3. ročník grantového…

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska vyhlasujú 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu DôveraPomáha diabetikom Vyhlásenie výsledkov grantového…

DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov, ktorý zdravotná poisťovňa Dôvera spustila v roku 2015. Cieľom tohto programu je zlepšenie zdravotného stavu a celkovej kvality života…

Aktuality Pozvánka na vzdelávací workshop grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma Pozvánka na vzdelávací workshop…

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom programu poisťovňou Kooperativa, a.s. vyhlásia 8. januára 2018 3. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma.

Aktuality Výsledky jesenného kola grantového programu Bojovníci za zdravie Výsledky jesenného kola grantového…

Zdravotná poisťovňa Dôvera v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska druhýkrát v tomto roku pomôže svojim poistencom k zlepšeniu zdravia a kvality ich života.

Aktuality TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS už 16. decembra TV šou Hodina deťom na Jednotke…

V sobotu 16. decembra vyvrcholí 19. ročník verejnej zbierky Hodina deťom. Charitatívny galavečer na pomoc deťom odvysiela RTVS ako priamy prenos na Jednotke o 20.20 hod.

Aktuality Výsledky grantového programu Dôvera Výsledky grantového programu…

V 5. ročníku programu sme podporili projekty organizácií z celého Slovenska.

Aktuality Pokladničková zbierka v uliciach prekvapila Pokladničková zbierka v uliciach…

V piatok 10. novembra ste v uliciach 450 miest a obcí mohli stretnúť našich dobrovoľníkov so žltými pokladničkami.

Aktuality Výsledky grantového programu Detský fond Cloetta Výsledky grantového programu…

Vyhlasujeme výsledky 9. ročníka grantového programu Detského fondu Cloetta. Otvorený grantový program spoločnosti Cloetta Slovakia je určený pre organizácie z okresu Levice.

Grantové výzvy Grantový program DôveraPomáha diabetikom – vyhlásenie výzvy Grantový program DôveraPomáha…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jednorazový grantový program DôveraPomáha diabetikom, ktorý je súčasťou nadačného fondu zdravotnej poisťovne Dôvera. Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného…

Aktuality Vyhlásenie výsledkov grantového programu Športujem rád a bezpečne Vyhlásenie výsledkov grantového…

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový…

Aktuality Žlté pokladničky opäť zaplavia Slovensko Žlté pokladničky opäť zaplavia…

V piatok 10. novembra sa v uliciach 450 miest a obcí Slovenska opäť uskutoční pokladničková zbierka Hodiny deťom na podporu jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na celom Slovensku. V tento deň, ktorý…

Aktuality Pozvánka na workshop projektu Poznaj svoje peniaze Pozvánka na workshop projektu…

Vážení učitelia, pozývame Vás na rozvojový workshop projektu Poznaj svoje peniaze, ktorý realizuje Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Aktuality Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska Politika ochrany detí a mladých…

Starať sa o bezpečnosť detí a mladých ľudí je zodpovednosťou každého. Organizácie, profesionáli a dobrovoľníci, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, by mali vo svojej práci zohľadňovať túto zodpovednosť…

Grantové výzvy Grantová výzva Cloetta na realizáciu projektov v okrese Levice Grantová výzva Cloetta na realizáciu…

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 9. ročník grantového programu v rámci Detského fondu Cloetta. Podporu dostanú projekty, ktoré pomáhajú sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice.

Aktuality Tréning projektu Online Generácia Tréning projektu Online Generácia

Nadácia pre deti Slovenska Vás pozýva na tréning, ktorý sa bude konať v rámci projektu Online generácia. Podporujeme organizácie a mladých ľudí v regiónoch, aby sa stali nositeľmi efektívnych a rešpektujúcich…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog