logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Mediálna výchova a ochrana detí pred nebezpečným obsahom

01. január 2012

Deti sa učia rozlíšiť pravdu aj vďaka Nadácii Orange. Aj tento rok bude projekt Mediálna výchova, organizovaný Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Orange predchádzať problémom detí na internete.

Deti sú na internete často obťažované, manipulované, či vystavené nevhodnému obsahu. Internet používajú bez pravidiel a bez dostatočnej prevencie.  Ich rodičia často nepoznajú ohrozenia internetu a nie sú dostatočne pripravení ako im predchádzať. Učitelia v používaní moderných médií za žiakmi zaostávajú  a nemajú dostatočne vytvorené podmienky na prácu v tejto oblasti.

Projekt Mediálna výchova je zameraný tak na deti, rodičov ako aj na učiteľov. Výstupom spolupráce je praxou overený program o zmysluplnom využívaní  moderných médií. Z programu  preto môžu čerpať učitelia, rodičia a organizácie zamerané na mediálnu výchovu a ochranu detí pred nebezpečným obsahom na internete.

Výsledky projektu od roku 2010 v číslach:

Vyškolení učitelia, rodičia, ďalší odborníci, ktorí implementujú metodiku Mediálnej výchovy v každodennej práci 135
Počet oslovených / informovaných rodičov 6350
Školy a ďalšie organizácie, kde bola realizovaná Mediálna výchova 435
Deti a mladí ľudia zapojení do vzdelávania Mediálnej výchovy 13500
Školy a neziskové organizácie, na ktorých boli implementované metodika a osnovy Mediálnej výchovy 35

 

 

 

 

Zámer projektu:

  • pokračovať v pripravovaní učiteľov na prácu s témou Ochrana detí pred nevhodným obsahom na základných školách/stredných školách, prostredníctvom zážitkového, zmysluplného učenia, s možnosťou výberu pre deti, s dôrazom na vnímanie príčin a dôsledkov javov;
  • rozvinúť u učiteľov schopnosti hľadania súvislostí medzi témami mediálnej výchovy a životom dnešných detí;
  • rozvinúť u detí schopnosti rozlišovať medzi pravdou a polo pravdou, hodnotiť informácie a hľadať iné možnosti trávenia voľného času;
  • podnietiť efektívnu spoluprácu rodičov a učiteľov, hľadanie spoločných pravidiel a možností pri ochrane detí pred nevhodným obsahom na internete, v médiách, na internete, najmä v rámci sociálnych sietí.

Cieľ:

  • zrealizovať a rozšíriť inovačný vzdelávací program pre učiteľov základných a stredných škôl, rodičov zameraný na ochranu detí pred nebezpečným obsahom a na bezpečné využívanie moderných informačných technológií.

Uskutočnené aktivity projektu:

1.tréning - Vysoko efektívne učenie a učenie v súvislostiach

Miesto konania: Brezno (máj 2011), Poprad (jún 2011)

Poprad, 21. – 22. 6. 2011

Účastníci považovali informácie získané na tréningu za nové, podnetné a zmysluplné. „Oceňujem hlavne štruktúru tréningu, vhodne zvolené metódy, ale aj vybavenie pomôckami, materiálmi a podnetný tréningový priestor“ odznelo po tréningu.  Napriek termínu tréningu  - počas koncoročných prác v závere školského roka,  bola v skupine príjemná pracovná atmosféra, ktorá motivovala k ďalšej práci s inovačným programom VEU v mediálnej výchove. „Oceňujem prístup lektorov, profesionalitu a pripravenosť  na tréning“ hovorí účastníčka. Všetci aktívne spolupracovali na rôznych zážitkových aktivitách a vytvorili podklady pre zapracovanie tém mediálnej výchovy do svojich celoročných tém. Pre niektorých bolo tempo školenia vysoké. Tréningu sa zúčastnilo 14 pedagógov, z toho 3 začínajúci pedagógovia s praxou menej ako 3 roky.

2. tréning -Mediálna výchova a ochrana pred nevhodným obsahom

Miesto konania: Brezno, Poprad

Brezno, 24. – 25. 5. 2011

„Získala som veľa  nových podnetov pre svoju prax,“ vyjadrila názor účastníčka. Oceňovali spracované metodické  materiály, ktoré dostali, množstvo rôznorodých  aktivít, ktoré  si prakticky vyskúšali a môžu využiť pri inovácii svojej učiteľskej práce. Veľmi pozitívne hodnotili tvorivú pracovnú, pohodovú atmosféru tréningu, ktorá podporovala ich učenie sa,  spôsob vedenia tréningu, striedanie činností,  prístup  a odbornosť lektorov, možnosť spolupracovať s kolegami z iných škôl. Vysoko bolo hodnotené organizačné zabezpečenie a priestory tréningu. Tréningu sa zúčastnilo 14 pedagógov z Brezna a okolia.

Viac informacii o projektoch a grantových programoch Nadácie Orange v oblasti vzdelávania, sociálnej integrácie a regionálneho rozvoja nájdete na www.nadaciaorange.sk.

Partner projektu:

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog