logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Poznaj svoje peniaze

1 08. november 2011

Program rozvíja finančnú gramotnosť mladých ľudí na Slovensku pomocou vzdelávacieho e-learningového programu Poznaj svoje peniaze. Boli vytvorené školské osnovy pre e-learningové vyučovanie projektu v predmete “Manažment osobných financií” na stredných školách.

Účastníci programu získavajú vedomosti a zručnosti v oblasti osobných financií, ktorá je dôležitá pre úspešný osobný, profesionálny a spoločenský život v modernej a rýchlo meniacej sa spoločnosti.

Cieľ projektu:

  • pripraviť žiakov na úspešný a zmysluplný osobný, občiansky a pracovný život rozvojom sociálnych zručností a finančnej gramotnosti.

Cieľ rozvoja finančnej gramotnosti:

  • rozvíjať zručnosti detí, ktoré sú potrebné pre orientovanie sa vo svete financií a naučiť ich veku primerane využívať finančné prostriedky pre svoj prospech.
  • rozvíjať kritické myslenie, plánovanie, zodpovedné správanie a etické rozhodovanie.
  • kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov.

Cieľová skupina:

  • žiaci základných škôl a študenti stredných škôl.

Program sa realizuje prostredníctvom vzdelávacích aktivít – tréningov pre učiteľov, ktorí následne projekt realizujú na svojich školách.

Ing. Kvetoslava Danková z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košiciach o projekte povedala:

„Projekt Poznaj svoje peniaze priniesol pre študentov škôl atraktívnu formu vzdelávania prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom je pomôcť mladým ľuďom naučiť sa manažovať svoje financie a rozvíjať životné zručnosti mladých ľudí potrebné pre orientovanie sa vo svete financií. Dôraz je kladený na rozvíjanie životných zručností potrebných pre zodpovedné správanie v dospelosti a zameriava sa na prevenciu voči negatívnym dopadom finančnej gramotnosti (napr. problémy s kreditnými kartami, úverové produkty, dane, dôchodkové fondy, investovanie, šetrenie, atď.).

Zo svojich niekoľkoročných skúseností oceňujem najmä možnosť použitia aktivizujúcich učebných metód pri vyučovaní (diskusné skupiny, ekonomické hry a simulácie, hranie rolí, kooperatívne vyučovanie, problémovo orientované učenie, projektové vyučovanie, exkurzie), prístup k novým informáciám, sprístupnenie osobných skúseností z oblasti financií študentom a prepojenie so životnými zručnosťami, možnosť výmeny skúseností medzi učiteľmi zapojenými do programu (napr. na otvorených hodinách či pravidelných tréningoch, ale aj v rámci diskusného fóra pre učiteľov na portáli). Pre učiteľov je vytvorená metodická príručka, ktorá je neustále obnovovaná a dopĺňaná novými nápadmi, skúsenosťami a vedomosťami poskytnutými účastníkmi a samými učiteľmi v časti nazývanej Receptár.“

Partner projektu:

Web projektu www.poznaj.sk


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog