logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením

30. apríl 2018

Špeciálnu starostlivosť a pozornosť potrebuje každé jedno dieťa bez rozdielu!

Projekt inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením realizujú Nadácia pre deti Slovenska spolu s Koalíciou pre deti Slovenska. Finančne ho podporili hostia 18. dobročinného Plesu v opere sumou 254 620 Eur. Projekt je primárne zameraný na inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa už vzdelávajú na bežných základných školách alebo ich školy plánujú prijať ako svojich študentov v najbližšom školskom roku. Každé dieťa má právo vzdelávať sa plnohodnotne v škole so svojimi rovesníkmi.

Cieľ projektu
Na Slovensku je viac ako 55-tisíc detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, z ktorých ani nie polovica navštevuje bežné základné školy so svojimi rovesníkmi, ktoré nie sú zaťažené nijakou diagnózou. Vysoký počet našich detí vzdelávaných v špeciálnych školách a triedach, oddelene od svojich vrstovníkov, patrí na prvé miesto v rámci všetkých krajín Európskej únie.
Hlavným cieľom projektu je preto podporiť základné školy, aby v maximálne možnej miere dokázali prispôsobiť vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám všetkých detí v škole, v triede i v kolektíve alebo aby ich do svojej školy dokázali prijať.

Chceme tiež otvoriť a viesť verejnú diskusiu o tom, čo je potrebné urobiť, aby deti so zdravotným znevýhodnením mohli chodiť do bežných škôl. Táto téma je v súčasnosti zo strany verejnosti vnímaná skôr negatívne a je zaťažená mnohými mýtmi.  Fragmentovaná je aj odborná verejnosť. Na Slovensku ale máme veľké množstvo iniciatív, ktoré sa témam inklúzie či deťom so zdravotným znevýhodnením venujú. Je žiadúce, aby spolu začali aktívne komunikovať a spolupracovať.

Projekt má niekoľko čiastkových cieľov

  1. vytvoriť program na podporu inklúzie na vybraných školách a zároveň podporiť školy a ich ľudské zdroje v procese riadenej zmeny na školy a učiteľské tímy podporujúce inkluzívne vzdelávanie,
  2. poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením,
  3. podporiť a posilniť celospoločenskú diskusiu o inklúzií,
  4. advokačná činnosť.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog