logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

školy s rešpektom - konferencia 2016

21. november 2016

Konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorú zorganizovala Koalícia pre deti Slovensko a Nadácia pre deti Slovenska s partnermi – medzinárodnou organizáciou Eurochild a Nadáciou Orange pod záštitou Veľvyslanectva Fínskej republiky. Mediálnymi partnermi konferencie boli Tlačová agentúra SR a týždenník Trend a podporovateľom konferencie je FaxCopy.

Cieľom konferencie bolo predstaviť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko v kontexte medzinárodných trendov a skúseností s aktuálnou reformou kurikula vo Fínsku. Súčasťou konferencie boli aj živé príbehy slovenských škôl, ktoré už zmenu vzdelávania úspešne rozvíjajú zdola a podporujú jedinečnosť každého dieťaťa. Deti a mladí ľudia boli rovnocennými partnermi - počnúc spolumoderovaním konferencie a končiac aktívnou účasťou v živých knižniciach.

Konferencia sa stala platformou výmeny odborných skúseností a návrhov,  ktoré sú užitočným príspevkom k prebiehajúcej diskusii o novej vízii vzdelávania na Slovensku a k odbornej diskusii k pripravovaným zmenám v oblasti výchovy a vzdelávania na Slovensku. Závery z konferencie sme poskytli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Participácia detí a mladých ľudí na priebehu konferencie a jej vstupoch bola príkladom reálneho hlasu detí a mladých ľudí k reforme vzdelávania.

Účastníci konferencie sa zhodli v tom, že Slovensko potrebuje reálne riešenia, kde existujúce ´zmeny zdola´ podporujú realizáciu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.

Na základe odborných vstupov, prednášok, živých knižníc a rozhovorov sme identifikovali tieto dôležité odporúčania:

Školy potrebujú diverzitu podpory

Školy potrebujú mať možnosť výberu a podporu pri zmene vzdelávania. Kontinuálne vzdelávanie si školy môžu objednávať u rôznych poskytovateľov - vrátane mimovládnych organizácií, ktoré majú dlhodobú tradíciu a skúsenosti, aj napriek tomu, že v súčasnosti sú zo systému vytláčané a práve ony zohrávajú a môžu zohrať jednu z kľúčových úloh pri zmene systému ( dokument ,, Nástroj podpory pedagogických inovácií).

Príklad riešenia:

Riadená zmena školy

Nielen občianske združenia, ale všetky formy organizácií občianskej spoločnosti/tretieho sektora/mimovládnych organizácií ako súčasť komunity, ktorá má možnosť a dôležitú úlohu spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní. A nielen lokálne pôsobiace, ale aj profesijné mimovládne organizácie, ktoré pôsobia regionálne a celonárodne so školami na miestnej úrovni, ktoré chcú/môžu ich služby využívať.

Realizátori živej knižnice: ZŠ J. J Thurzu Detva a Asociácia S. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21. Storočie na Slovensku
,,Bez koučingu zvonka riadenú zmenu škola nezvládne, potrebuje podporu odbornú a finančnú podporu.“
,,Čo sa zmenilo na našej škole, keď sme začali realizovať projekt ,, Riadená zmena školy,, ? Klesol počet disciplinárnych opatrení zavedením pravidiel v triedach, zmenilo sa hodnotenie žiakov, zaznamenali sme väčšiu spoluprácu tímov a dvojíc pedagógov, zaviedlo sa učenie metodikou Vysoko efektívneho učenia…“

Deti a mladí ľudia vedia participovať na kontinuálnej reforme vzdelávania

Participácia detí a mladých ľudí – najfrekventovanejšie slovo na konferencii

Deti a mladí ľudia je potrebné zapájať ako rovnocenných partnerov do tvorby kurikula výchovy a vzdelávania na základe ich skúseností a osobnostných predpokladov.

Príklad riešenia:

Participácia mladých ľudí na tvorbe štipendijného fondu

Deti a mladí ľudia sú partnermi v tvorbe „ducha školy“. Sú priateľsky naklonení a podporovaní (niečo čo identifikovali ako ,,nad nami,,) pri podpore možností vzdelávania pre deti a mladých ľudí zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Realizátori živej knižnice: Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa, Bratislava a spolupracujúce organizácie

"V našej škole je silné a bezpečné prostredie, deti tam radi chodia, niekedy sú tam aj do 19,00 hod…”

Deti a mladí ľudia so znevýhodnením majú byť súčasťou bežných škôl

Deti a mladí ľudia so znevýhodnením sa chcú vzdelávať a byť súčasťou bežných škôl. Potrebujeme systematickú podporu vzdelávania liečebných pedagógov, psychológov, špeciálnych a sociálnych  pedagógov  a ich začleňovanie do systému výchovy a vzdelávania na školách.

Príklad riešenia:

Spolupráca občianskeho združenia a základnej školy

Deti so znevýhodnením v základnej škole Smolenice boli prijaté, a boli im vytvorené podmienky tak, aby mali rovnaké príležitosti ako ich rovesníci.

Realizátori živej knižnice: ZŠ s MŠ Smolenice a OZ Slovenská spoločnosť Spina bifida a/alebo hydrocefalus

Formálne a neformálneho vzdelávanie je rovnako dôležité a prínosné

Mladí ľudia z rómskych komunít vidia potrebu odstránenia prekážok vo vzdelávaní. Chcú sa učiť spoločne a možnosti sa spoločne spoznávať, potrebujú mať možnosť  aj neformálnych stretnutí, vo svojich školách tento priestor nemajú.

Príklad riešenia:

Podporovať prínos nielen vzdelávania, ale aj výchovy, ktorá sa vo veľkej miere zabezpečuje práve prostredníctvom neformálneho vzdelávania

Podporovať systematickú spoluprácu škôl a mimovládnych organizácií, nielen občianske združenia, ale všetky formy organizácií občianskej spoločnosti/tretieho sektora/mimovládnych organizácií ako súčasť komunity, ktorá má možnosť a dôležitú úlohu spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní.

Realizátori živej knižnice: RMS a OZ Palikerav

Školy sú komunity miestneho rozvoja

Synergia spolupráce a pochopenia medzi školou a obcami v regióne zabezpepečujú dlhodobý rozvoj regiónu. Spoločne budujú komunitu priateľskú k deťom a mladých ľuďom.

Príklad riešenia:

Otvorená a učiaca sa škola je základom rozvoja komunity, samosprávy, regiónu

Samospráva je súčasťou podpory reformy výchovy a vzdelávania. Školy potrebujú spolupracovať so samosprávami, hľadať riešenia a spoločne sa podporovať.

Realizátori živej knižnice: ZŠ Kvačany ako komunitná škola regiónu

 

Prečítajte si tiež:

 

Výstava Školy s rešpektom

Výstava Školy s rešpektom bola sprievodným podujatím konferencie a stretla sa so záujmom detí i dospelých. Od prvej vernisáže na konferencii výstava putuje z miesta na miesto v rámci celého Slovenska. Predstavuje Školy s rešpektom - také školy, aké chceme mať a z akých vychádzajú jedinečné osobnosti, ktoré vedia využiť a rozvíjať svoje znalosti, schopnosti a zručnosti a vedia si nájsť také uplatnenie v živote, ktoré ich robí šťastnými. Prečítajte si viac:

Odznelo na konferencii

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR:

„Treba vrátiť úctu a vážnosť učiteľom a k tomu patrí aj zvyšovanie platov. Vytvoriť im dobré podmienky, aby sa oni aj žiaci cítili v škole dobre a chodili tam s radosťou. Ja sľubujem, že zo svojej pozície urobím pre to čo najviac. Ale svoj imidž a zlepšenie klímy by si mala budovať každá škola."

„Každá škola si bude tvoriť imidž sama a mala by sa usilovať, aby deti a učitelia chodili do školy s radosťou.“

 

Dana Rušinová, prezidentka Kolaície pre deti Slovensko a správkyňa a výkonná riaditeľka Nadácie pre deti Slovenska:

„Deti a mladí ľudia sú naši dôležití a rešpektovaní partneri. len dialóg a spolupráca všetkých aktérov, deti a mladých ľudí nevynímajúc, totiž dokáže priniesť výsledok, ktorý sa nielen udrží, ale ktorý budeme radi a spoločne zveľaďovať.“

"Konferencia je náš príspevok do súčasnej diskusie k zmene vzdelávania, ako by o 10 rokov malo vyzerať v rešpektujúcich školách. Spájame ľudí z teórie a praxe s inštitúciami, aby sme mali vzdelávanie pre skutočné potreby. Nechceme ho robiť pre deti, ale s deťmi, pretože sú naši dôležití partneri. Tiež chceme napĺňať s vzdelaním súvisiace články aj u nás prijatého Dohovoru OSN o právach dieťaťa, aby deti boli šťastné aj v škole, kde trávia po rodine najviac času. Čiže škola je veľmi dôležitá pri formovaní detí."

 

Marjaana Manninen, odborná konzultantka Fínskej národnej rady pre vzdelávanie a spoluautorka reformy nového fínskeho kurikula 2016:

"Naším cieľom je zvýšiť zmysluplnosť učenia pedagogickou zmenou. Dať žiakom pocítiť, aby boli úspešní, mali záujem učiť sa, motivovať ich, aby mali radosť z učenia aj záujem vzdelávať sa celý život. Vytvorili sme víziu vzdelávania pre krajinu a chceme ju naplniť so samosprávou a rôznymi inštitúciami."

 

Jana Hainsworth, generálna riaditeľka sieťovej organizácie Eurochild v Bruseli:

"Naša vízia dáva deti do inej pozície, nechceme pracovať pre ne, ale s nimi. Chceme zlepšiť ich postavenie v spoločnosti aj riešiť otázku chudoby. Investíciu do detí možno podporiť aj z európskych fondov. Naša práca sa opiera o zásady Dohovoru OSN o právach dieťaťa."

„Deti sa musia stať niekým, s kým spolupracujeme a nie len tými, pre koho pracujeme. Chceme zlepšiť ich nerovné postavenie v spoločnosti a riešiť otázku chudoby. Chceme zlepšiť spôsob investovania verejných financií do detí takým spôsobom, aby dokázali lepšie spoznať svoj potenciál  a využívať ho.“

 

Prečítajte si tiež:


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog