logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Učiaca sa škola

08. november 2011

Projekt Otvorená škola ako učiaca sa organizácia je súčasťou napĺňania dlhodobej stratégie NDS v oblasti preventívnej práce s deťmi a mladými ľuďmi. Projekt sa realizoval v rokoch 2006 – 2008 s podporou Európskeho sociálneho fondu. Partnermi projektu boli Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Tatranská alternatívna škola, Poprad, Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda.

Ciele projektu:

 • spracovať a rozšíriť skúsenosti pri vytváraní učiaceho sa spoločenstva v škole;
 • modelovať spoluprácu škôl a profesijných mimovládnych organizácií;
 • vytvoriť prostredie na uplatňovanie inovatívnych metód výučby;
 • vytvoriť predpoklady na spoluprácu školy a širšej komunity.

Cieľová skupina projektu:

 • žiaci základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku;
 • realizátori školskej reformy (napr. manažéri škôl, učitelia).

Vyvrcholením projektu bola konferencia ,,Otvorená škola – učiaca sa organizácia“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v Hoteli Bratislava. Bola na nej prezentovaná metodická publikácia Škola ako otvorená učiaca sa organizácia, ktorá poskytuje charakteristiku otvorenej učiacej sa školy, sumár ukazovateľov spolu s ich širšími opismi. Konferenciu finančne podporila spoločnosť Holcim.

Realizované aktivity:

 • spolupráca s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, Katedrou etickej a občianskej výchovy (KEOV). Niektorí pedagógovia katedry využívali v práci so študentmi metodiku rozvoja životných zručností, vytvorenú v Asociácii S. Kovalikovej a rozvíjanú v NDS, najmä pri podpore osobnostného a sociálneho rastu budúcich učiteľov;
 • vydanie metodickej publikácie C&SCO. Aj na Slovensku sa šikanovanie, agresivita v školách stáva vážnym problémom, a tak otázky vytvárania bezpečného prostredia sú výsostne aktuálne. V rámci zdieľania know-how s holandskou organizáciou Sardes Vzdelávacie centrum NDS preložilo a vydalo metodickú príručku „Pomocou metódy C&SCO vytvárajme bezpečné a otvorené školské prostredie“. Skratka C&SCO (vyslovuj kasko) označuje prístup k riešeniu konfliktov a zlepšovaniu sociálnych kompetencií v školách. Cieľom metódy je vybudovať bezpečné a príjemné sociálne prostredie v školách;
 • seminár s názvom Inovačné programy finančného a ekonomického vzdelávania detí a mladých ľudí, ktorý sa realizoval v rámci projektu Životné zručnosti – nová stratégia úspechu. Na seminári boli prezentované vybrané úspešné inovačné programy, ktorých cieľom je finančné a ekonomické vzdelávanie detí a mladých ľudí, predovšetkým žiakov stredných škôl. Väčšina z nich je výsledkom spolupráce odborníkov z mimovládnych organizácií a komerčných spoločností a ponúka príťažlivý a efektívny spôsob uvedenia mladých ľudí do sveta ekonómie a financií. Seminár bol realizovaný formou interaktívnych workshopov. Jeho cieľom bolo okrem prezentácie vybraných programov aj podporiť výmenu skúseností realizátorov a učiteľov týchto programov a poskytnúť nové inšpirácie do praxe. Seminár bol taktiež ideálnym miestom pre sieťovanie oficiálnych predstaviteľov v oblasti školstva s realizátormi inovačných vzdelávacích projektov – ľudí s rovnakými profesionálnymi záujmami. Partneri semináru boli Trend, Združenie podnikateľov Slovenska a PROVIDENT FINANCIAL, s. r. o.

Výstupy: 

 • Do projektu sa zapojilo 1500 žiakov
 • 63 pedagógov ukončilo program ďalšieho vzdelávania
 • 22 pedagógov ukončilo program zameraný na získavanie zručností v oblasti IKT (program bol zameraný na získavanie zručností v oblasti IKT, práce s PC v Operačnom programe MS Windows a programoch balíka MS Office)
 • Vytvorenie 4 partnerstiev: Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, ZŠ Dunajská Streda, ZŠ Poprad, ZŠ Hniezdne, ZŠ Park Angelinum Košice, ZŠ Kubranská Trenčín, Súkromné gymnázium Poprad medzi školami navzájom
 • Organizácia dvoch tréningových programov pre riadiacich pracovníkov, workshopu o integrácii vyučovacieho obsahu, dvoch workshopov „Programy pre vzdelávanie dospelých,“ štyri workshopy o „Otvorenom vyučovaní“ na školách
 • Vytvorenie dokumentov zameraných na implementáciu a rozširovanie inovačných foriem vzdelávania: Vízia našej školy, Pravidlá školy, Metodicko-organizačný postup rozširovania inovácií v komunite, Plán vytvárania otvorenej školy ako učiacej sa organizácia, dva školské projekty kooperatívneho riešenia konfliktov, informačný leták, buletín o realizácii projektu a implementačných inovačných vzdelávacích programoch
 • Vytvorenie nasledujúcich programov: tréningový program pre riadiacich pracovníkov škôl, program rozvoja spolupráce, program kooperatívneho riešenia konfliktov, program tvorby projektov komunitnej spolupráce, program tvorby vzdelávacích programov pre dospelých, program integrácie vyučovacieho obsahu

 


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog