logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Koalícia pre deti žiada od Komisárky pre deti vysvetlenie ohľadom situácie v detskom domove, ktorý spravuje jej dcéra

09. február 2016

Koalícia pre deti Slovensko žiada vysvetlenie od Komisárky pre deti Viery Tomanovej ohľadne situácie v detskom domove, ktorý spravuje Petronela Tomanová. Podľa medializovaných informácií dochádza v uvedenom detskom domove k porušovaniu práv detí.

Konkrétne ide o konštatovanie, že v domove je umiestnených 11 detí, z ktorých väčšina je vo veku do 6 rokov. Podľa zákona č. 305/2005 o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, § 100j, ods. 8, každé dieťa do 6 rokov veku má byť  zaradené do profesionálnej rodiny.  Ak sú tieto deti umiestnené v samostatnej skupine detského domova, ide o porušenie práv týchto detí. Z hľadiska  vývinu dieťaťa je veľmi dôležité, aby deti od najútlejšieho veku žili v prostredí, kde si môžu vytvoriť vzťahovú väzbu so stabilnou dospelou osobou. Zákon o rodine aj zákon o sociálno-právnej ochrane detí tieto psychické potreby dieťaťa rešpektuje a zdôrazňuje, že ak je nevyhnutné odňať dieťa od jeho biologického rodiča, má sa mu zabezpečiť starostlivosť v rodinnom prostredí. Ak sa nenájde náhradná rodina a je nevyhnutné umiestniť ho dočasne do detského domova, potrebu pripútania dieťaťa vo veku do 6 rokov podľa zákona musí saturovať profesionálna rodina.

Koalícia pre deti Slovensko považuje spájanie činnosti Komisára pre deti prostredníctvom rodinných príslušníkov, spoločnej adresy a pod. s činnosťou v oblasti, na ktorú by mal Komisár dohliadať, za nešťastné a spochybňuje to jeho nezávislosť a objektivitu.

Koalícia pre deti Slovensko žiada od Komisárky pre deti, aby k uvedeným informáciám zaujala jednoznačné stanovisko a otvorila tak cestu k vytvoreniu funkčného úradu Komisára pre deti, ako aj k spolupráci všetkých dôležitých aktérov na čo najlepšom zabezpečení všetkých práv detí na Slovensku. 

Členovia Koalície pre deti Slovensko privítali zákon č. 176/2015 o komisárovi pre deti. Dodržiavanie práv detí je veľmi citlivou oblasťou práve pre zraniteľnosť cieľovej skupiny.
Koalícia pre deti je pripravená napomáhať fungovaniu nezávislého a rešpektovaného úradu Komisára pre deti.

 

 

 

Tlačová správa na stiahnutie.

List komisárke pre deti na stiahnutie.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog