logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí

Projekt v Plaveckom Štvrtku priniesol šancu pre rómske deti z osád

18. marec 2016

Bratislava, 16.3. 2016 Deti z prostredia rómskych osád často čelia počas školskej dochádzky neúspechu. Školy nie sú schopné reagovať na ich špeciálne vzdelávacie potreby spôsobené nepripravenosťou a slabou podporou zo strany rodiny. Organizácia Člověk v tísni zrealizovala projekt, ktorý pomáha týmto deťom lepšie sa adaptovať v škole. Podarilo sa im to prostredníctvom intenzívnej predškolskej prípravy, vzdelávaním učiteľov, doučovaním a kariérnym poradenstvom.

V priestoroch Základnej školy v Plaveckom Štvrtku vzniklo komunitné centrum, ktoré poskytuje služby predškolského klubu pre deti, individuálne doučovanie a tútoring, voľnočasové aktivity a program kariérneho poradenstva. „Predškolský klub doteraz navštevovalo 21 detí. Časť detí, ktoré absolvovali klub v školskom roku 2014/2015 už nastúpila na základnú školu, kde zvládajú nároky bez väčších ťažkostí,“ hodnotí úspechy projektu koordinátorka Miroslava Hapalová z organizácie Člověk v tísni. „Celý projekt stojí na snahe o inklúziu detí z vylúčených rómskych lokalít do spoločnosti prostredníctvom ich podpory v škole,“ dodáva. Samostatnou časťou projektu bolo vzdelávanie učiteľov a využitie nórskej metódy Grunnlaget (v slovenčine „Základ“) v predškolskej príprave detí. Podstatou metódy je, že učí deti učiť sa a zlepšuje ich prospievanie v škole.

 

Komunitné centrum Plavecký Štvrtok osobne navštívila veľvyslankyňa Nórska pani Inga Magistad v stredu 16. marca 2016. „V Nórsku veríme, že všetky snahy o zlepšenie vzdelávania a učenia sa rómskych detí sú viac ako dôležité pre vytváranie rovnakých príležitostí všetkých sociálnych skupín a pre uľahčenie ich šance zamestnať sa a začleniť sa do spoločnosti,” povedala Magistad. Stretla sa s pracovníkmi centra a zástupcami organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko. Návštevy sa rovnako zúčastnil starosta obce Ivan Slezák, zástupca splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ján Hero a Mariana Korbelová, riaditeľka základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktorá je dôležitým partnerom komunitného centra.

 

Hlavným cieľom projektu „Program podpory vzdelávania – Ideme ďalej!“ bolo rozšíriť možnosti detí a mladých ľudí z málopodnetného prostredia pri výbere školy a povolania v budúcnosti. Projekt sa zameriaval na odstraňovanie bariér na strane dieťaťa a rodiny a bariér na strane vzdelávacieho systému. Zámerom bolo poskytnúť deťom ucelený systém podpory počas celej vzdelávacej dráhy až po ukončenie strednej školy.

 

Projekt bol finančne podporený sumou 29 999 € z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program je súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého donormi sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien. „Bez prvotnej podpory zo zdrojov z „nórskych fondov“ by sme aktivity v Plaveckom Štvrtku nemohli vôbec spustiť, pretože zdroje, dostupné v BSK sú výrazne obmedzené oproti ostatným krajom,“ ocenila podporu koordinátorka projektu.

Lenka Antalová Plavuchová

Komunikácia a PR +421 911 702 662 | pr@nds.sk | www.nds.sk

 

Miroslava Hapalová

Člověk v tísni – pobočka Slovensko +421 915 048 091 | mirka.hapalova@peopleinneed.sk | www.peopleinneed.sk

Tlačová správa na stiahnutie


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy
Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog