Programy Učiaca sa škola

Učiaca sa škola

Rozvoj inovatívneho vzdelávania.

Dokumenty

Projekt sa realizoval v rokoch 2006 – 2008 s podporou Európskeho sociálneho fondu. Partnermi projektu boli Asociácia Susan Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, Tatranská alternatívna škola, Poprad, Základná škola Smetanov háj, Dunajská Streda.

Čo je naším cieľom?

 • spracovať a rozšíriť skúsenosti pri vytváraní učiaceho sa spoločenstva v škole;
 • modelovať spoluprácu škôl a profesijných mimovládnych organizácií;
 • vytvoriť prostredie na uplatňovanie inovatívnych metód výučby;
 • vytvoriť predpoklady na spoluprácu školy a širšej komunity.

Pre koho je náš program určený?

 • žiaci základných, stredných a vysokých škôl na Slovensku;
 • realizátori školskej reformy (napr. manažéri škôl, učitelia).

Ako pomáhame?

Naše ciele sme sa snažili dosiahnuť týmito aktivitami:

 • spolupráca s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave, Katedrou etickej a občianskej výchovy (KEOV). Niektorí pedagógovia katedry využívali v práci so študentmi metodiku rozvoja životných zručností, vytvorenú v Asociácii S. Kovalikovej a rozvíjanú v NDS, najmä pri podpore osobnostného a sociálneho rastu budúcich učiteľov;
 • vydanie metodickej publikácie C&SCO. Aj na Slovensku sa šikanovanie, agresivita v školách stáva vážnym problémom, a tak otázky vytvárania bezpečného prostredia sú výsostne aktuálne. V rámci zdieľania know-how s holandskou organizáciou Sardes Vzdelávacie centrum NDS preložilo a vydalo metodickú príručku „Pomocou metódy C&SCO vytvárajme bezpečné a otvorené školské prostredie“. Skratka C&SCO (vyslovuj kasko) označuje prístup k riešeniu konfliktov a zlepšovaniu sociálnych kompetencií v školách. Cieľom metódy je vybudovať bezpečné a príjemné sociálne prostredie v školách;
 • seminár s názvom Inovačné programy finančného a ekonomického vzdelávania detí a mladých ľudí, ktorý sa realizoval v rámci projektu Životné zručnosti – nová stratégia úspechu. Na seminári boli prezentované vybrané úspešné inovačné programy, ktorých cieľom je finančné a ekonomické vzdelávanie detí a mladých ľudí, predovšetkým žiakov stredných škôl. Väčšina z nich je výsledkom spolupráce odborníkov z mimovládnych organizácií a komerčných spoločností a ponúka príťažlivý a efektívny spôsob uvedenia mladých ľudí do sveta ekonómie a financií. Seminár bol realizovaný formou interaktívnych workshopov. Jeho cieľom bolo okrem prezentácie vybraných programov aj podporiť výmenu skúseností realizátorov a učiteľov týchto programov a poskytnúť nové inšpirácie do praxe. Seminár bol taktiež ideálnym miestom pre sieťovanie oficiálnych predstaviteľov v oblasti školstva s realizátormi inovačných vzdelávacích projektov – ľudí s rovnakými profesionálnymi záujmami. Partneri semináru boli Trend, Združenie podnikateľov Slovenska a PROVIDENT FINANCIAL, s. r. o.
 • Vyvrcholením projektu bola konferencia ,,Otvorená škola – učiaca sa organizácia“, ktorá sa uskutočnila v Bratislave v Hoteli Bratislava. Bola na nej prezentovaná metodická publikácia Škola ako otvorená učiaca sa organizácia, ktorá poskytuje charakteristiku otvorenej učiacej sa školy, sumár ukazovateľov spolu s ich širšími opismi. Konferenciu finančne podporila spoločnosť Holcim.

Čo sa nám podarilo?

 • Do projektu sa zapojilo 1500 žiakov
 • 63 pedagógov ukončilo program ďalšieho vzdelávania
 • 22 pedagógov ukončilo program zameraný na získavanie zručností v oblasti IKT (program bol zameraný na získavanie zručností v oblasti IKT, práce s PC v Operačnom programe MS Windows a programoch balíka MS Office)
 • Vytvorenie 4 partnerstiev: Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku, ZŠ Dunajská Streda, ZŠ Poprad, ZŠ Hniezdne, ZŠ Park Angelinum Košice, ZŠ Kubranská Trenčín, Súkromné gymnázium Poprad medzi školami navzájom
 • Organizácia dvoch tréningových programov pre riadiacich pracovníkov, workshopu o integrácii vyučovacieho obsahu, dvoch workshopov „Programy pre vzdelávanie dospelých,“ štyri workshopy o „Otvorenom vyučovaní“ na školách
 • Vytvorenie dokumentov zameraných na implementáciu a rozširovanie inovačných foriem vzdelávania: Vízia našej školy, Pravidlá školy, Metodicko-organizačný postup rozširovania inovácií v komunite, Plán vytvárania otvorenej školy ako učiacej sa organizácia, dva školské projekty kooperatívneho riešenia konfliktov, informačný leták, buletín o realizácii projektu a implementačných inovačných vzdelávacích programoch
 • Vytvorenie nasledujúcich programov: tréningový program pre riadiacich pracovníkov škôl, program rozvoja spolupráce, program kooperatívneho riešenia konfliktov, program tvorby projektov komunitnej spolupráce, program tvorby vzdelávacích programov pre dospelých, program integrácie vyučovacieho obsahu

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.