Akreditované vzdelávanie

Akreditované inovačné a aktualizačné vzdelávanie pre školy

Naša Nadácia pre deti Slovenska vám v školskom roku 2023/2024 ponúka akreditované inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov a akreditované aktualizačné vzdelávanie v témach zameraných na podporu inkluzívnej klímy v školách.

Zapojte nás do vzdelávacieho procesu vo vašej škole a zmeňte s nami jej atmosféru. Vzdelávania s nami sa môže zúčastniť až 20 zástupcov a zástupkýň vašej školy naraz! Ak máte o toto vzdelávanie záujem, vyplňte do pondelka 15. januára 2024 prihlasovací formulár, na základe ktorého vás budeme najneskôr do 31. januára 2024 kontaktovať. Tešíme sa na spoluprácu! 


FORMULÁR NA PRIHLÁSENIENaše vzdelávanie je akreditované na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie pod číslom 3/2023 – IV do 18. januára 2028. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačný príplatok za profesijný rozvoj 3 %.


Prečo sa vzdelávať s nami?

Od septembra 2018 podporujeme konštruktívnu debatu o inkluzívnom školstve na Slovensku v oblasti vzdelávania na prvom aj druhom stupni základných škôl. V septembri v roku 2020 sme do diskusie pripojili aj zástupcov a zástupkyne zriaďovateľov materských škôl, Centrá včasnej intervencie, Centrá poradenstva a prevencie (CPP), ale aj rodičov, zamestnancov a zamestnankyne materských škôl. Cieľom našich vzdelávacích programov je začleňovať do procesu vzdelávania, od materských škôl až po základné školy, všetky deti. Či už majú fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenie alebo bariéry, ktorým čelia.

Účastníci a účastníčky získajú počas vzdelávania potrebné vedomosti a schopnosti v oblasti začleňovania detí so špecifickými potrebami do škôl. Navyše, naše lektorky im ponúknu nástroje na zlepšenie a skvalitnenie prostredia školy tak, aby bola pripravená na príchod každého dieťaťa. Hľadáme také školy, ktoré považujú rozvoj inkluzívnych hodnôt za svoju prioritu a veria, že všetky deti majú právo vyrastať v priateľskom kolektíve svojich rovesníkov a rovesníčok, a získavať v ňom cenné skúsenosti a zručnosti do ďalšieho života.