AKVZ / JEDNOTILVCI

Aktualizačné vzdelávanie pre jednotlivcov

  • deadline na prihlásenie sa je pondelok 15. januára 2024
  • v prípade záujmu o absolvovanie akéhokoľvek kurzu z ponuky aktualizačného vzdelávania, vyplňte tento:

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


Ponuka aktualizačného vzdelávania pre jednotlivcov

ASISTENT/ ASISTENTKA A SPOLUPRÁCA V TRIEDE

rozsah: 5 hodín (prezenčne)
cena kurzu: 40 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
hlavný cieľ:
ujasnenie si pozície pedagogického asistenta/ asistentky v škole a jeho/ jej kompetencií, doplnené o návody na efektívnu spoluprácu s ostatnými aktérmi a aktérkami vzdelávania v školách
cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky)
obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky nájdu vďaka tomuto kurzu odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa pozície pedagogického asistenta/ asistentky v škole a v kolektíve. Spoznajú všetky dôležité postupy pre efektívnu spoluprácu pedagogického zboru a pedagogických asistentov/ asistentiek v triede i v škole. A spolu s našimi lektorkami pomenujú a odstránia najčastejšie bariéry, ktoré prekážajú v ich vzájomnej spolupráci.MANAŽMENT ŠKOLY

rozsah: 5 hodín (prezenčne)
cena kurzu: 40 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
hlavný cieľ:
prijatie a pochopenie úlohy manažéra/ manažérky v škole s praktickými návodmi na komunikáciu, spoluprácu a riešenie konfliktov nielen v učiteľskom kolektíve
cieľová skupina/kategória: riaditelia, riaditeľky, zástupcovia a zástupkyne škôl
obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú, čo znamená inklúzia a rešpektovanie potrieb všetkých aktérov a aktérok vzdelávania v rámci školy z pohľadu manažmentu. Osvoja si základné pojmy inkluzívnej komunikácie a špecifikujú miesto podporného tímu v škole. Vyskúšajú si aktivity zamerané na efektívne fungovanie úspešného tímu a získajú možnosť diskutovať s kolegami a s kolegyňami z praxe. Spolu s našimi lektorkami objavia inkluzívne hodnoty školy a ich praktické využitie pri práci s učiteľským kolektívom a s celkovou atmosférou v škole. Keďže pre manažéra a manažérku školy je veľmi dôležitá vnútorná motivácia a schopnosť angažovať ľudí, účastníci sa naučia nenásilne motivovať a podporovať vnútornú motiváciu aj u svojich kolegov a kolegýň. Absolventi a absolventky tohto programu by mali prijať participáciu ako nástroj na podporu inklúzie v škole, a teda pretaviť podporu k spolupráci a spoločnú snahu na zmenách do dlhodobého vplyvu na klímu školy.