AKVZ / MŠ

Aktualizačné vzdelávanie pre materské školy

 • deadline na prihlásenie sa je pondelok 15. januára 2024
 • dôležité: maximálny počet účastníkov a účastníčok vzdelávania je 20, minimálny 15
 • v prípade záujmu o absolvovanie akéhokoľvek kurzu z ponuky aktualizačného vzdelávania, vyplňte tento:

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


Ponuka aktualizačného vzdelávania pre materské školy

UKOTVENIE INKLÚZIE, SPOLUPRÁCA V TÍME, SPOLUPRÁCA S RODIČMI

 • rozsah: 10 hodín (8 hodín prezenčne, 2 hodiny dištančne)
 • cena kurzu: 1 220 €
 • hlavný cieľ: poznávanie témy spolupráce so zriaďovateľskými organizáciami materských škôl na Slovensku a spolupráce s rodičmi (prvými a najdôležitejšími vychovávateľmi a vychovávateľkami detí), vnímanie dôležitosti kooperácie s týmito aktérmi a aktérkami s použitím praktických príkladov podpory materskej školy
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky predprimárneho vzdelávania, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky)
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa dozvedia, aké sú možnosti materskej školy a samosprávy v oblasti inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Osvoja si inkluzívne hodnoty ako základ pre rešpektovanie rozmanitosti a inkluzívnej kultúry. Na vlastnej koži spoznajú rešpektujúcu komunikáciu a dozvedia sa, čo so sebou prináša práca s predsudkami a scitlivovanie prostredia i seba. Pomenujú spoločne základné piliere spolupráce a kompetencie jednotlivcov v školskom tíme. Následne si vyskúšajú efektívnu komunikáciu, princípy spolupráce a partnerstva s rodičmi či kroky na podporu rešpektujúcej komunikácie. Na záver si v skupinách rozoberú prostredníctvom rolových hier špecifické postupy spolupráce a komunikácie v procese vzdelávania.


ASISTENT/ ASISTENTKA V ŠKOLE, ADAPTAČNÝ TÝŽDEŇ, MODELOVÝ TÝŽDEŇ

 • rozsah: 10 hodín (8 hodín prezenčne, 2 hodiny dištančne)
 • cena kurzu: 1 220 €
 • hlavný cieľ: sprehľadnenie aktivít podporujúcich rešpekt k rozmanitosti a efektívnejšiu tvorbu mozgovo-súhlasného prostredia, osvojenie si postupov na rozvoj efektívnej spolupráce s pedagogickým asistentom/ asistentkou
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky predprimárneho vzdelávania, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky)
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú princípy spolupráce učiteľov, učiteliek s asistentami a asistentkami v triedach. Predstavíme im odporúčania na účinné pomenovanie a odstránenie bariér, ktoré im prekážajú vo vzájomnej spolupráci. Naučia sa nastaviť spoločné formy učenia pre spokojnosť všetkých – učiteľov a učiteliek, asistentov a asistentiek, aj detí. Získajú aj potrebné vedomosti a schopnosti v oblasti začleňovania detí so špecifickými potrebami do materských škôl. Naše lektorky im ponúknu nástroje na zlepšenie a skvalitnenie prostredia materskej školy tak, aby bola pripravená na príchod každého dieťaťa. Súčasťou vzdelávania sú praktické metodické materiály použiteľné v každodennej praxi v materskej škole.