AKVZ / ZŠ

Aktualizačné vzdelávanie pre základné školy

 • deadline na prihlásenie sa je pondelok 15. januára 2024
 • dôležité: maximálny počet účastníkov a účastníčok vzdelávania je 20, minimálny 15.
 • v prípade záujmu o absolvovanie akéhokoľvek kurzu z ponuky aktualizačného vzdelávania, vyplňte tento:

FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


Ponuka aktualizačného vzdelávania pre základné školy

UKOTVENIE INKLÚZIE

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: pochopenie a prijatie inkluzívnych hodnôt ako základ pre rešpektovanie rozmanitosti a inkluzívnej kultúry v triede i škole
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky získajú základné významy pojmov integrácia, segregácia či inklúzia a princípy ich aplikovania priamo v škole. Spoznajú rešpektujúcu komunikáciu, hĺbku práce s predsudkami a vyskúšajú si scitlivovanie dôležitých aktérov a aktérok školy smerom k rozmanitosti všetkých detí.

SPOLUPRÁCA V TÍME I

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: pomenovanie kompetencií a zodpovedností asistentov a asistentiek, učiteľov a učiteliek, odborných zamestnancov a zamestnankýň, ďalších členov a členiek školského tímu a predstavenie princípov ich efektívnej spolupráce
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky si osvoja princípy efektívnej spolupráce a zadefinujú si zodpovednosť jednotlivých aktérov a aktérok vzdelávacieho procesu v školách. Na praktických príkladoch si vyskúšajú neodmysliteľnú úlohu každého jedného z nich. Či už ide o školský podporný tím alebo samotných pedagógov, pedagogičky a ich spoluprácu s nepedagogickými zamestnancami a zamestnankyňami. Zodpovednosť za edukačný rozvoj v školách má pedagóg/pedagogička, ale za výchovu žiakov a žiačok sú zodpovední všetci zamestnanci a všetky zamestnankyne školy.

SPOLUPRÁCA V TÍME II

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: špecifikovanie aktérov a aktérok vzdelávania širšej komunity školy – zriaďovatelia, rodičia, mimovládne organizácie a nastavenie vzájomnej spolupráce pri podpore rozmanitosti
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa spoločne zamerajú na piliere spolupráce školy a jej externých aktérov a aktérok, či spôsoby efektívneho oslovenia rodičov a širšej komunity školy – dôležitých externých subjektov podporujúcich vzdelávanie a rozvoj detí. V závere účastníci a účastníčky spoznajú dôležitosť vťahovania školy do života mesta či obce a naopak.

KLÍMA V TRIEDE

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: identifikácia kľúčových stavebných kameňov optimálnej psychosociálnej klímy v triede a škole, špecifikácia vzťahov medzi žiakmi a žiačkami, učiteľmi a učiteľkami, a rodičmi
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa oboznámia s rôznymi metódami diagnostikovania klímy v triede, ako aj s metódami budovania a rozvíjania pozitívnej klímy (rozvoj životných zručností, ranné kruhy, a podobne). Spoznajú dôležitosť prevencie šikanovania a scitlivovania detí a pedagógov, pedagogičiek k útočnému a agresívnemu správaniu. V závere si osvoja aktivity na zmiernenie napätia medzi deťmi a postupy riešenia prípadov šikanovania.

RIEŠENIE KONFLIKTOV

 • rozsah: 4 hodiny (online)
 • cena kurzu: 350 € (4-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: poznávanie a riešenie najčastejších typov konfliktov v školách, medzi žiakmi a žiačkami navzájom, ale aj medzi deťmi, rodičmi a učiteľstvom, s využitím overených metód
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky sa prostredníctvom riešenia modelových situácií naučia identifikovať zdroje konfliktu a odlíšiť záujmy oboch strán. Osvoja si rôzne overené a efektívne spôsoby riešenia konfliktov pre prax v základných školách. Budú tiež schopní samostatne určiť, o akú fázu konfliktu sa jedná a následne navrhnúť vhodné riešenie.


REFLEXIA VLASTNÝCH KAPACÍT

 • rozsah: 4 hodiny (online)
 • cena kurzu: 350 € (4-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: reflektovanie vlastných vnútorných zdrojov jednotlivcov a jednotlivkýň, ktorých cielené dopĺňanie pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia a iným náročným psychickým stavom
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú efektívne techniky zmierňovania stresu, paniky a úzkosti prostredníctvom desiatich tém (vďačnosť, láskavosť, vzťahy, neporovnávanie sa, optimizmus, spiritualita, zdravý životný štýl, odpustenie, ciele, flow). Osvoja si jednoduché metódy a nástroje, ako dané témy alebo oblasti rozvíjať a podporovať. Okrem iného si vyskúšajú nenáročné relaxačné techniky, ktoré môžu využiť pre seba, ale aj v rámci práce v školách.

VYUČOVANIE OČAMI DETÍ S ŤAŽKOSŤAMI V UČENÍ

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: prijatie rozmanitosti v triede ako bohatý a inšpiratívny zdroj, nie ako komplikáciu
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú, prostredníctvom základných informácií o neurodiverzite, dôležitosť zvýšenej miery podpory pre každého jedného žiaka/ žiačku v určitom momente jeho/ jej vzdelávacieho procesu. Pomocou zážitkových aktivít si vyskúšajú, aké je to čeliť rozličným bariéram v školskom prostredí a precvičia si stratégie, ktoré možno využiť pri práci v triede.

SPOLUPRÁCA S RODIČMI

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: osvojenie si rešpektujúcej komunikácie a partnerstva medzi školou a rodičmi
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Interakcia s rodičmi detí je často priestorom, ktorý si zo strany školy vyžaduje veľa starostlivosti, času a energie. Napriek tomu je tiež priestorom, z ktorého pramení mnoho nespokojnosti a frustrácie na oboch stranách. Účastníci a účastníčky si vyskúšajú kroky, ktoré podporujú rešpektujúcu komunikáciu a partnerstvo medzi školou a rodičmi. V skupinách si zanalyzujú prostredníctvom rolových hier rôzne overené postupy.


EASY TO READ

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne/online)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: poznávanie umenia upravovať a tvoriť ľahko čitateľné texty v dizajne Easy to read
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky si osvoja zmysel a postup tvorby ľahko čitateľného textu a spoznajú históriu vzniku inkluzívneho dizajnu. Na príkladoch textov z verejnej správy poukážu v skupinách na rozdiely medzi pôvodným a upraveným textom. Vyskúšajú si používanie fontu Sans forgetica určeného na uľahčenie zapamätávania s ukážkami normatívu písaného písma. Na záver si vyskúšajú spôsob úpravy zadaného textu do podoby Easy to read textu.

EFEKTÍVNE VZDELÁVACIE TECHNIKY

 • rozsah: 5 hodín (prezenčne/online)
 • cena kurzu: 400 € (5-hodinový kurz pre školu s osvedčením o absolvovaní)
 • hlavný cieľ: identifikovanie efektívnych edukačných metód pre školu a ich osvojenie
 • cieľová skupina/kategória: učitelia a učiteľky prvého a druhého stupňa základných škôl, odborní zamestnanci a zamestnankyne (špeciálni pedagógovia a pedagogičky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, psychológovia a psychologičky, liečební pedagógovia a pedagogičky, pedagogickí asistenti a asistentky
 • obsah vzdelávania: Účastníci a účastníčky spoznajú príklady lokálnych aj zahraničných efektívnych edukačných techník, ako sú responzívne vyučovanie, diferencovaný prístup, RAU alebo lenivý učiteľ a podobne. Škola zas získa odporúčania na efektívne edukačné stratégie na mieru žiakom, žiačkám a ich potrebám. Želaný efekt dosiahneme prostredníctvom diskusie s pedagogickými a odbornými zamestnancami a zamestnankyňami školy o edukačných technikách, ktoré oni považujú za efektívne v kontexte vzdelávania žiakov a žiačok z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodneného prostredia.