AKVZ / INOVAČNÉ

Inovačné vzdelávanie pre základné školy – Škola inkluzionistov

 • deadline na prihlásenie sa je pondelok 15. januára 2024
 • rozsah: 50 hodín, s možnosťou získať príplatok 3 % za profesijný rozvoj
 • cena: 3 000 € (suma zahŕňa konzultácie termínov a koordináciu lektorov, 5 prezenčných blokov priamo v škole, 4 online bloky, kontrolu 2 dištančných úloh, záverečnej práce a účasť komisie na záverečnej skúške)
 • forma: 25 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne (vrátane záverečnej skúšky)
 • dôležité: maximálny počet účastníkov a účastníčok vzdelávania je 20, minimálny 15

*Na financovanie inovačného vzdelávacieho programu môžete využiť príspevky mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, na jedného zamestnanca až vo výške 150 €. Viac informácií k čerpaniu nájdete na webe: https://www.minedu.sk/data/att/28386.pdf


FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE


O programe Škola inkluzionistov

Škola inkluzionistov je náš vzdelávací program zameraný na rozvoj a podporu rozmanitosti vo vzdelávaní na prvom a druhom stupni základných škôl. Prajeme si, aby školy dokázali pracovať so všetkými svojimi žiakmi a žiačkami, bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné znevýhodnenia. Preto tento vzdelávací program ponúkame na mieru každej škole so záujmom o podporu rozmanitosti všetkých jej žiakov, žiačok, pedagogickému aj nepedagogickému zboru.

Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3-percentný príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 Zákon č. 553/2003 Z. z. môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas toho adaptačného).

* zo vzdelávania na Základnej škole s materskou školou v Tekovskej Breznici

*zo vzdelávania na Základnej škole na Strážnickej v Skalici

Obsah vzdelávania programu Škola inkluzionistov

Účastníci a účastníčky si počas tohto programu osvoja základné významy pojmov integrácia, segregácia a inklúzia. Naučíme sa pracovať s inkluzívnymi hodnotami, tvoriť inkluzívnu kultúru školy, budeme sa učiť rešpektujúcej komunikácii, pracovať s predsudkami a scitlivovaním seba i prostredia. Veľký dôraz pritom kladieme aj na spoluprácu v učiteľskom tíme, pomenovanie kompetencií a princípy spolupráce, či už v rámci školy alebo s externými partnermi – zriaďovateľmi škôl, organizátormi voľnočasových aktivít a mimovládnymi organizáciami s vplyvom na vzdelávací proces.

Na našich spoločných stretnutiach, napríklad pri nižšie spomenutých témach, to bude vyzerať aj takto:

Spolupráca s rodičmi a klíma v triede i v škole

Neoddeliteľným prvkom vzdelávania žiakov a žiačok sú rodičia. Interakcia s nimi je často priestorom, ktorý si vyžaduje veľa starostlivosti, času a energie. Účastníci a účastníčky vzdelávacieho programu preto získajú rôzne postupy a odporúčania, ako s rodičmi efektívne spolupracovať, najmä vďaka vopred pripraveným kazuistikám. Počas vzdelávania sa budeme venovať aj kľúčovým stavebným kameňom optimálnej psychosociálnej klímy v triede a v škole, najmä však vzťahom medzi žiakmi a žiačkami, učiteľmi, učiteľkami a rodičmi. Pozornosť venujeme aj prevencii šikanovania, scitlivovaniu detí, pedagógov a pedagogičiek voči útočnému a agresívnemu správaniu, ale aj najčastejším typom konfliktov v školách, ktoré vznikajú nielen medzi deťmi navzájom. Riešením konkrétnych modelových situácií sa naučíme identifikovať zdroje konfliktu, odlíšiť záujmy a potreby oboch strán, určiť o akú fázu konfliktu ide a navrhnúť vhodné riešenie. 

Zážitkové učenie a rozmanitosť žiakov

Pomocou zážitkových aktivít si zas účastníci a účastníčky vzdelávania vyskúšajú, aké je to čeliť rozličným bariéram v školskom prostredí a precvičia si stratégie, ktoré možno využiť pri práci v inkluzívnej triede. Cieľom je, aby sa na rozmanitosť v triede nepozerali ako na komplikáciu, ale ako na bohatý a inšpirujúci zdroj. Naučia sa upravovať a tvoriť nové texty v dizajne Easy to read a osvoja si efektívne edukačné stratégie v kontexte vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Priučia sa však aj starostlivosti o seba a nebude chýbať čo to ani o prevencii pred vyhorením. Veľmi dôležitou témou v školách je vyjasnenie si odpovede na otázku – kto je pedagogický asistent/pedagogická asistentka. Dopyt po kvalitných asistentoch a asistentkách je stále vyšší, avšak aby boli v školách skutočne užitoční a efektívni, je dôležité, aby ich kolegovia a kolegyne poznali akýsi návod na použitie asistenta/asistentky v každodennej praxi. Účastníkov a účastníčky vzdelávania preto učíme pomenovať a odstrániť bariéry, ktoré im prekážajú pri vzájomnej spolupráci a zároveň nastaviť si spoluprácu do budúcna pre vzájomnú spokojnosť dospelých aj detí.

*zo vzdelávania na Základnej škole Pieninská v Banskej Bystrici

Vzdelávanie je určené pre učiteľský kolektív školy, ktorý môžu tvoriť:

 • učiteľ/ učiteľka prvého a druhého stupňa základnej školy
 • vychovávateľ/ vychovávateľka
 • školský špeciálny pedagóg/ školská špeciálna pedagogička
 • pedagogický asistent/ pedagogická asistentka
 • školský psychológ/ školská psychologička
 • kariérový poradca/ kariérová poradkyňa
 • liečebný pedagóg/ liečebná pedagogička
 • sociálny pedagóg/ sociálna pedagogička
 • terénny špeciálny pedagóg/ terénna špeciálna pedagogička