AKVZ / Lektorky

Lektorky akreditovaného vzdelávania

Školiteľkami nášho vzdelávania sú skúsené odborníčky s dlhoročnou praxou v oblasti vzdelávania tém zameraných na podporu rozmanitosti žiakov v školách a triedach, prevenciu a riešenie konfliktov či šikany, vyučovanie detí so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, spoluprácu na všetkých úrovniach vzdelávacieho procesu v škole či aktivity a správanie vplývajúce na celkovú atmosféru v škole.


Mgr. art. Maša Bartko

Maša vyštudovala filmovú scenaristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, špeciálnu pedagogiku zas študovala na Univerzite Karlovej v Prahe. Na jednej bratislavskej základnej škole pôsobila ako pedagogická asistentka. Dnes je okrem iného lektorkou kurzu Efektívne rodičovstvo, absolvovala aj Komenského inštitút a ovláda filiálnu terapiu (terapia hrou). Pracuje tiež s metódou FIE (metóda inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina). Ako externá lektorka vzdeláva asistentov podpory zdravia z marginalizovaných rómskych komunít a túži po tom, aby boli pedagogickí asistenti a asistentky pre ostatných v škole rovnocennými partnermi vo vzdelávacom procese.


PaedDr. Michaela Bubelíniová, PhD.

Miška vyštudovala učiteľstvo biológie a chémie pre 2. stupeň základných škôl, svoje doktorandské štúdium zas orientovala na vzdelávanie dospelých. Nejaký čas pôsobila ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave so zameraním na vzdelávanie učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania, ale skúsenosti s prácou má aj z biznis sektora (oblasť ľudských zdrojov). Aktuálne pôsobí ako lektorka, koučka, mentorka a konzultantka. Jej srdcovou témou je zážitkové resp. experienciálne učenie (zážitkové učenie). Miška verí, že vzdelávanie a rozvoj musia byť postavené na vzájomnom partnerstve a rešpekte. Pre účastníkov a účastníčky vzdelávaní chce byť vždy v pozícii sprievodkyne.


Mgr. Lucia Kubíny

Lucia vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe. Potom pracovala ako pedagogická asistentka a školská špeciálna pedagogička. Aktuálne pôsobí ako lektorka v rôznych organizáciách, ktoré sa venujú podpore rešpektujúceho a inkluzívneho vzdelávania od raného veku až po dospelosť. V oblasti vzdelávania sa venuje najmä témam rešpektujúcej komunikácie, spolupráce v tíme a práce s bariérami, ktorým deti v rámci vzdelávacieho procesu čelia.


Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.

Miška absolvovala štúdium psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci a štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Dnes pôsobí ako školská psychologička, psychoterapeutka a supervízorka. Ako lektorka sa venuje najmä ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov. Má za sebou aj psychoterapeutický výcvik Gestalt a dvojročný supervízny výcvik. Okrem toho 15 rokov pracovala ako vysokoškolská učiteľka na Katedre psychológie, kde pripravovala do praxe budúcich psychológov, psychologičky aj učiteľov a učiteľky. Je tiež certifikovanou trénerkou Metódy Dr. Sindelar na nápravu deficitov čiastkových funkcií a lektorkou Kurzu efektívneho rodičovstva.


Mgr. Mária Baltesová

Mária vyštudovala špeciálnu pedagogiku a pedagogiku mentálne postihnutých na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Dnes pôsobí ako školská špeciálna pedagogička, koordinátorka inkluzívneho vzdelávania a školského podporného tímu v škole, kde pracuje. Je držiteľkou titulu Provider (9/2019) v odbornom výcviku Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový program. Absolvovala výcvik v psychoterapeutických metódach biofeedback a neurofeedback. Pri práci využíva aj poznatky z tréningu fonematického uvedomovania D.B Eľkonina, Sindelar diagnostiku (tréning čiastkových funkcií), Sfumato metódu (splývavé čítanie), Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie (FIE Štandard 1) a programy KUPOZ, KUMOT a KUPREV. Okrem toho pravidelne koordinuje grantové a grantovo-vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj škôl a aktuálne potreby detí pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania v školách.