Nadačné fondy Deti v bezpečí

Deti v bezpečí

Nadačný fond Deti v bezpečí pri Nadácii pre deti Slovenska zriadila poisťovňa KOOPERATIVA, aby prostredníctvom vzdelávania a projektov v regiónoch podporila bezpečný pohyb detí a mladých ľudí, prevenciu úrazov a vytváranie bezpečného prostredia v rodinách, školách a komunitách.
Nadačný fond umožňuje vďaka svojim aktivitám priviesť deti a mladých ľudí (DaML) k pravidelnému športovaniu, najmä zvýšuje ich vnútornú motiváciu k pohybu. U detí podporuje tímovú spoluprácu a naviac zapája dospelých do pravidelných šporových aktivít s deťmi. Zlepšuje podmienky pre zapojenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a detí so špecifickými potrebami, čím prispieva k rastu tolerancie a spolupatričnosti v komunitách.

Počet podporených projektov

Spolupráca v číslach

Programy nadačného fondu a prerozdelená suma

Vzdelávacie aktivity

Pre grantistov grantového programu (pracovníci s deťmi a mladými ľuďmi, vychovávatelia, učitelia, športoví tréneri, komunitní pracovníci).

Prebiehajúce a plánované udalosti

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.